Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 22.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Грибовод Юлiя Володимирiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85700, м. Волноваха, Волноваський р-н, Донецька обл., вул. 100 рокiв Червоного Хреста, б. 2
4. Код за ЄДРПОУ 00957376
5. Міжміський код та телефон, факс (06244) 4-95-18, (06244) 4-95-18
6. Електронна поштова адреса info_vkhp@avangardco.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

22.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

78 (1831), Бюлетень Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vkhp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.04.2014

(дата)