Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 11.03.2015

Особлива інформація на 11.03.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Маркелова Олена Петрівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

11.03.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, , вул. 100 років Червоного хреста, 2
4. Код за ЄДРПОУ 00957376
5. Міжміський код та телефон, факс (06244) 4-95-18, (06244) 4-95-18
6. Електронна поштова адреса info_vkhp@avangardco.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.03.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

49 (2053), Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

13.03.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vkhp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.03.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}