Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 11.03.2015

Особлива інформація на 11.03.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоДиректорГрибовод Юлія Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Грибовод Юлія Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 10.03.2015 р.; волоідє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 14.03.2012 по 10.03.2015; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: за угодою сторін; підстави: заява від 10.03.2015.
д/нПризначеноДиректорМаркелова Олена Петрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Маркелова Олена Петрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.03.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: Протокол №1 від 10.03.2015; підстави: заява від 10.03.2015.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.