Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Маркелова Олена Петрівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
4. Код за ЄДРПОУ 00957376
5. Міжміський код та телефон, факс +38 044 393 40 50, +38 044 393 40 54
6. Електронна поштова адреса info_vkhp@avangardco.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

_, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vkhp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}