Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "Пiвденно-Схiдна реєстрацiйна компанiя"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24645569
Місцезнаходження  Донецька область, д/в, 83023, Донецьк, Литвинова, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ 572139
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  18.02.2011
Міжміський код та телефон  062 385-96-60
Факс  062 385-86-79, 385-96-60
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Реєстраторська дiяльнiсть передбачає виконання реєстратором таких функцiй: формування системи реєстру за результатами розмiщення випуску iменних цiнних паперiв або прийняття її вiд попереднього реєстроутримувача; ведення системи реєстру (ведення облiкових журналiв, що входять до системи реєстру; облiк документiв, якi є пiдставою для формування та внесення змiн до системи реєстру; облiк виданих, погашених та втрачених сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; облiк осiб, зареєстрованих у системi реєстру; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв); iнформацiйно-реєстраторськi функцiї (формування звiтiв та довiдкових матерiалiв, що характеризують обiг цiнних паперiв, iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв, у тому числi повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв, реєстрацiя учасникiв загальних зборiв, пiдрахунок голосiв, а також надання iнших послуг iз забезпечення органiзацiї i проведення загальних зборiв емiтента; облiк нарахованих та виплачених доходiв за iменними цiнними паперами, складання на пiдставi письмового запиту емiтента перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, перелiку осiб, якi мають право на отримання доходiв за цiнними паперами тощо). Загальними заборами акцiонерiв вiд 24 вересня 2010 року було прийнянто рiшення припинити з 21.12.2010 р. дiю договору № 84 вiд 01.10.1999 р. про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з ТОВ "Пiвденно-Схiдна реєстрацiйна компанiя" у зв'язку з прийняттям та затвердженням рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
 
Найменування  Незалежний аудитор Козлов Андрiй Миколайович
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2653200519
Місцезнаходження  Донецька область, д/в, 83055, Донецьк, вул. Постишева, буд. 122, кв. 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4109
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  31.01.2008
Міжміський код та телефон  062 349-59-86
Факс  062 385-98-10
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Аудиторська дiяльнiсть включає в себе органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг. Тобто перевiрку даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачi
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33299878
Місцезнаходження  Україна, Київська область, д/н, 03150, м. Київ, Щорса 7/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 533967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  20.05.2010
Міжміський код та телефон  (044) 593-60-85
Факс  (044) 593-60-85
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Наданя депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та зберiгачем. Вiдкриття на iм'я Депонентiв рахункiв у цiнних паперах та зараховування цiннi папери на рахунки цих Депонентiв. Зберiгання цiннiх паперiв на рахунках власника. Надання виписки з рахунку у цiнних паперах. Унесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв. Здiйснення ведення рахункiв у цiнних паперах Депонентiв згiдно Договору на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. Здiйснення надання iнших послуг що передбаченi Законодавством.
 
Найменування  Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78,377-70-16
Факс  (044) 279-10-78,377-70-16
Вид діяльності  Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Надання депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та депозитарiєм