Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) У 1934 роцi на мiсцi комбiнату знаходилися три дерев`яних склади, призначених для прийому i заготiвлi зернових та олiйних культур вiд сiльгоспвиробникiв.
У 1960 роцi на вiдстанi 2 км вiд хлiбоприймального пункту в м.Волноваха був побудований i введений до експлуатацiї завод по прийманню, сушцi, обмолоту, очищенню, протравцi в крафт мiшкiв i сортового насiння кукурудзи виробничою потужнiстю 5000 тон насiння за сезон.
У 1968 роцi було побудовано спецiальний пiдземний склад, ємнiстю 10 тис.тон, призначений для зберiгання готової продукцiї, борошна, крупи одночасно. Цей об`ект значився важливим об`єктом цивiльної оборони.
У 1970 роцi було збудовано i введено до експлуатацiї комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тон розсипних комбiкормiв на рiк. Цей цех працює й дотепер.
У 1978 роцi був побудований цех карбамiдного концентрату, який у 1987 роцi було переустатковано у цех екструдированого зерна.
У 1994 роцi екструдирування зерна було припинено через пiдвищення тарифiв на електроенергiю та через вiдсутнiсть зв`язкiв з виробниками запчастин для ведучого устаткування цеху. Тому, в цеху було встановлене додаткове устаткування для шелушiння ячменя.
З моменту вводу до експлуатацiї комбiкормового цеху усi старi склади було лiквiдовано, а замiсть їх побудовано новi типовi зерносклади механiзованого напольного збереження, якi зв`язанi механiчним транспортером iз цехами- комбiкормовим та екструдирування.
У 1986 роцi було побудовано та введено в експлуатацiю два корпуси складiв силосного типу. Перший корпус зернової сировини ємнiстю 8,1 тис.тон, який зв`язаний механiчним транспортером з комбiкормовимцехом. Вiдвантаження зерна зi складiв силосного типу передбачене тiльки на автотранспорт. Другий корпус готової продукцiї ємнiстю 2,9 тис.тон призначений для зберiгання готової продукцiї (комбiкормiв), що надходить механiчним транспортером iз комбiкормового цеху. Вiдвантаження продукцiї здiйснюється на автотранспорт та залiзницю.
У 1991 роцi до Волноваського КХП було приєднано Хлiбодарiвську виробничу дiлянку, яка ранiше належала Зачатiвському елеватору.
У 1992 роцi Волноваський КХП став орендним пiдприємством, У 1994 роцi комiсiєю по приватизацiї орендного пiдприємства "Волноваський КХП" було розроблено план з приватизацiї, затверджений Донецьким регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України № 6866 вiд 30 листопада 1995 року та визначено спосiб приватизацiї об`акта.
Керуючись декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 1993 року № 51-93 "Про лсобенностi приватизацiї майна у агропромисловому комплексi", затвердженним наказом Мiнсiльгосппроду та ФДМУ, перетворили орендне пiдприємство "Волноваський КХП" на вiдкрите акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв".
У 2003 роцi було збудовано та введено до експлуатацiї зернову сушилку на газовому паливi, виробничою потужнiстю 50 планових тон на добу при зменшеннi вологостi до 14%.
У 2006 роцi налогоджено грануляцiю пшеничних вiсiвок у цеху грануляцiї до 250 тон на мiсяць.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в 2009 роцi не було. З вересня 2009 року ВАТ "Волноваський КХП" господарську дiяльнiсть не здiйснює. Призупинення дiяльностi пiдприємства пов'язано iз наявною фiнансовою кризою та вiдсутнiстю замовлень з боку контрагентiв на виготовлення кормiв для годування тварин. Керiвництвом пiдприємства приймалися заходи направленi на вiдновлення виробництва, але вони не дали результатiв. У зв'язку з цим керiвництвом пiдприємства було прийнято рiшення про скорочення штату працiвникiв. 25.12.2009 р. на ВАТ "Волноваський КХП" було скорочення штату працiвникiв у кiлькостi 78 робiтникiв, згiдно ст. 40 п. 1 КЗпП України. До теперiшнього часу кiлькiсть працiвникiв не вiдновлена.
У зв'язку з тим, що понад 2 роки розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу, ВАТ "Волноваський КХП" згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. На даний час керiвництво пiдприємства шукає шляхи виходу з цього становища. На даний час призупинили виробництво щоб не збiльшувати збитки
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ "Волноваський КХП" є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
В 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили:
- комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тонн розсипних комбiкормiв на рiк. Цех по виробництву розсипних комбiкормiв виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби.
- цех шелушiння ячменя виробничою потужнiстю 12000 тон зерна на рiк;
- цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужнiстю 10000 тон;
- виробнича дiлянка по прийманню сировини емкiстю 22000 тон;
- зернова сушила (50 планових тон);
- адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться:
адмiнiстрацiя;
бухгалтерiя;
вiддiл кадрiв;
виробнича лабораторiя.
Але в основному виробництво не працювало.
За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися, дiяльнiсть товариства протягом 3-х кварталiв була призупинена (призупинення дiяльностi пiдприємства пов'язано iз наявною фiнансовою кризою та вiдсутнiстю замовлень з боку контрагентiв на виготовлення кормiв для годування тварин).
У попередньому роцi були звiльнени працiвники товариства за скороченням штату, на пiдприємствi залишилося працювати 14 осiб, iз них 8 осiб - охорона, директор, головний бухгалтер, 4 особи - допомiжнi служби.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду до ВАТ "Волноваський КХП" не надходил
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на Пiдприемствi здiйснується згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та згiдно з наказом по Пiдприемству №44 вiд 01. 04. 2000 р.
Облiкова полiтика Пiдприємства в звiтному перiодi не змiнювалась. За станом на 31.12.2001 р. на Пiдприемствi застосований План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарчих операцiй пiдприемств i установ, затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украєни вiд
30.11.1999 р. № 291.
Звiтнiсть складена згiдно з вимогами П(С)БО що до фiнансово звiтностi, затвержденими Мiнiстерством фiнансiв України.
Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають облiковим даним, окремi форми звiтностi зiставнi мiж собою.
На ВАТ "Волноваський КХП" облiк основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 р. N 92, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 242; Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ЗО "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р, N 790 та iншими нормативними документами. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльш 1000 грн. Методи амортизацiї: Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд амортизованої вартостi. Сума амортизицiї враховується на 132 рахунку до повного зносу та списання внаслiдок непридатностi до експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується методом зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу згiдно строку корисного використання. Облiк запасiв, їх оцiнка та використання на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 р. N 246, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фщансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91 Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється на дату балансу вiдповiдно до груп: довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал дочiрнiх пiдприємств - за методом участi в капiталi; фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до їх погашення - за амортизованою собiвартiстю; iншi фiнансовi iнвестицiї - за справедливою вартiстю. У разi неможливостi її визначення -за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Облiк капiталу пiдприємства в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiн валютних курсiв" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10 серпня 2000 року N193 . Облiк запасiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення-(Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд ЗI сiчня 2000 року N 20 та iншими нормативними документами, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року N 237 та iншими нормативними документами. Облiк доходiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 р. N 290 та iншими нормативними документами. Доходи вiд виконання будiвельних контрактiв визнаються з урахуванням ступеня завершеностi робiт за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи на пiдставi актiв ф. N КБ-2в,ф.ККБ-3. Доходи вiд надання послуг визнавються виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг за методом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих:на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Визнання доходiв оформлювати актом наданих послуг. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються доходом, якщо право власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця та пiдприємство надалi не здiйснює контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами) згiдно з умовами договору. Визнання доходу оформлюється накладною на вiдпуск продукцiї (товарiв) покупцю. Облiк витрат пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами.
Податковий облiк проводиться у вiдповiдностi з дiючим податковим законодавством України.
Витрати по податку на прибуток враховують податки, розрахованi з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi виникли в звiтному перiодi.
Накопичення даних про валовий дохiд та валовi витрати для цiлей оподаткування проводяться на грунтi iнформацiї з первинних облiкових документiв, фiксуючих здiйснення господарських операцiй без записiв до систем регiстрiв i рахункiв бухгалтерського облiку з подальшим використанням даних для складення "Декларацiї про прибуток" Пiдприемства.
Фiнансовi iнвестицiї в звiтному перiодi представленi внесками до статутного фонду господарського товариства. Облiковуються за собiвартiстю.
В звiтному перiодi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї не здiйснювались.
Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному перiодi не було.
Викупу власних акцiй не було.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв " за 2010 рiк

Адресат: Керiвництво ВАТ "Волноваський КХП", акцiонери ВАТ "Волноваський КХП", Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачi висновку:

Аудиторський висновок видано "26" квiтня 2010 року

Основнi вiдомостi про аудитора:

П.I.Б. : Незалежний аудитор Козлов Андрiй Миколайович.
I П Н : 2653200519
Номер, серiя i дата видачi сертифiката аудитора: Сертифiкат аудитора серiї А № 003628, виданий за рiшенням Аудиторської палати України № 74 вiд 29.01.1999 р.
Термiн дiї сертифiката: рiшенням Аудиторської палати України № 185/3 вiд 13.12.2007р. продовжено до 29 сiчня 2013 року.
Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4109, видане рiшенням АПУ вiд 31.01.2008 р. № 186/2.
Термiн дiї свiдоцтва: до 31 сiчня 2013 року.
Мiсце перебування: 83055, м. Донецьк, вул. Постишева, 122/56.
Телефон: (062) 349-59-86
Факс: (062) 385-98-10.

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:

Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Волноваський КХП" (далi - Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 00957376
Мiсцезнаходження: 86183, Донецька обл., м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2.
Дата державної реєстрацiї: Свiдоцтво серiя АОО, № 181724, виданє 26.02.1996 р., Волноваською районною державною адмiнiстрацiєю Донецької областi.
Основнi види дiяльностi :
Код виду дiяльностi
(КВЕД) Назва виду дiяльностi Код виду дiяльностi (КВЕД) Назва виду дiяльностi
15.71.0
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах 51.90.0
Iншi види оптової торгiвлi

15.72.0
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин 01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур
52.11.0
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчим асортиментом


Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № б/н вiд 17 сiчня 2011 р.

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит проводився з "20" квiтня 2011 р по "26" квiтня 2011 р.


Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням дати та звiтного перiоду акцiонерного товариства.

Пiд час аудиту було перевiрено:
o Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2010 року.
o Звiт про фiнансовi результати (Форма №2) за 2010 рiк.
o Звiт про рух грошових коштiв (Форма №3) за 2010 рiк.
o Звiт про власний капiтал (Форма №4) за 2010 рiк.
o Примiтки до фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
o Головну книгу за 2010 рiк.
o Журнали -ордера за 2010 рiк.
o Вiдомостi аналiтичного облiку за 2010 рiк.
o Первиннi документи за 2010 рiк (вибiрково).
o Протоколи загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками роботи за 2009 рiк.
Концептуальна основа, використана при складаннi фiнансової звiтностi ВАТ "Волноваський КХП", визначається Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, iз змiнами та доповненнями, iншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
- вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi товариства;
- розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з цiллю виключення суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

Опис обсягу аудиторської перевiрки.
Незалежну перевiрку проведено у вiдповiдностi Закону України про "Аудиторську дiяльнiсть" вiд 14 вересня 2006 р. N 140-V та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 р. N 122/2 в якостi нацiональних, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 720. Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528, програма аудиторської перевiрки включає аудит:
- визначення, класифiкацiї та оцiнки активiв;
- реальностi розмiрiв зобов'язань;
- правильностi визначення власного капiталу та чистих активiв;
- реальностi фiнансових результатiв;
- iншої iнформацiї, розкритої емiтентом у регулярнiй звiтностi.
Аудит проведений з використанням принципу вибiркової перевiрки, тобто до уваги брались лише суттєвi помилки. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку нормативним вимогам що до органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв в цiлому
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.
На думку аудитора:
дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi ВАТ " Волноваський КХП " в цiлому вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2010;
визначена концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана при складаннi фiнансових звiтiв, вiдповiдає дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi;
iнформацiя в фiнансових звiтах, якi вiдповiдають дiючому законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi, вiдображена достатньо справедливо й достовiрно, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

Аудиторськi висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв.

Аудитором проведена аудиторська перевiрка балансу акцiонерного товариства станом на 31.12.2010 року, а також звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню в цiлому належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи".
В процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, за винятком нижченаведених обмежень, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо руху, амортизацiї, поновлення основних засобiв згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Обмеження обсягу перевiрки: аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв оскiльки дата проведення передувала складанню договiрних вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2010 рiк.

В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї".
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудитором було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №17 "Податок на прибуток".
В процесi аудиторської перевiрки, за винятком нижченаведених обмежень та невiдповiдностей, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо запасiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БУ №2 "Баланс" та П(С)БО №9 "Запаси".

Обмеження обсягу перевiрки: аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентаризацiї запасiв, оскiльки дата проведення передувала складанню договiрних вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2010 рiк.
В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".
В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо iнших оборотних активiв та грошових коштiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс".

На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи акцiонерного товариства станом на 31.12.2010 року, загальною сумою 44165 тис. грн., вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку;

б) акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 року.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню в цiлому належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо зобов'язань, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №11 "Зобов'язання".

На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов'язання акцiонерного товариства станом на 31.12.2010 року, загальною сумою 58261 тис. грн., вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку;

б) акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов'язань та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 року.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс" та П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал".
Викуп акцiй власної емiсiї Товариством у перiодi, що перевiрявся, не здiйснювався.

На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про структуру власного капiталу акцiонерного товариства (-14096 тис. грн.) та його призначення станом на 31.12.2010 року, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку;

б) акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку власного капiталу та його вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 року.

Висловлення думки щодо вiдповiдностi чистих активiв вимогам законодавства.

В процесi аудиторської перевiрки, на мiй погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про те, що розрахункова вартiсть чистих активiв (-14096 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу. Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство пiдлягає лiквiдацiї.

Висловлення думки щодо сплати акцiонерним товариством статутного фонду (капiталу).
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про те, що статутний капiтал сплачено в повному обсязi та у встановлений законодавством термiн.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про обсяг чистого збитку.
В процесi аудиторської перевiрки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок що облiк, вiдображення та розкриття iнформацiї щодо:
" доходiв - в цiлому вiдповiдає П(С)БО 15 "Дохiд" та визначенiй облiковiй полiтицi Товариства.
" витрат - в цiлому вiдповiдає П(С)БО 16 "Витрати", та визначенiй облiковiй полiтицi Товариства.
" обсягу чистого збитку - вiдповiдає П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та визначенiй облiковiй полiтицi Товариства.

На думку аудитора :
а) фiнансовi звiти достатньо справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi доходи та витрати, а також про розмiр чистого збитку, загальною сумою 1743 тис. грн., отриманого акцiонерним товариством протягом 2010 року, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку;

б) акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку доходiв, витрат та чистого збитку та його вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 року.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, аудитор може зробити висновок щодо наявностi у Товариства в перевiряємому перiодi дiй, пiдпадаючих пiд перелiк, визначений частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
В процесi аудиторської перевiрки виявлено також наступне: Товариство не є професiйним учасником фондового ринку або компанiєю з управлiння активами, а також не здiйснювало випуску забезпечених цiнних паперiв та iпотечних облiгацiй.

Вiдповiдно, аудиторська думка не висловлюється щодо:
- дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку;
- забезпечення випуску цiнних паперiв;
- вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття;
- стану використання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами;
- вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами

На погляд аудитора Товариство має перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його безперервного функцiонування як суб'єкта господарювання.
Акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi станом на 31.12.2010.
Згiдно до статтi 4 МСА 120 "Концептуальна основа мiжнародних стандартiв аудиту" аудиторський висновок щодо надiйностi фiнансової звiтностi дає її користувачам високий, але не абсолютний, рiвень упевненостi.
Аудиторський висновок виконано у трьох оригiнальних примiрниках, один з яких залишено в архiвi аудитора.


Незалежний аудитор А. М. Козлов
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало виготовлення комбiкормiв, а здiйснювало їх закупiвлю, зберагало на своїх площах, та з часом їх реалiзовувало. За цей рахунок Товариство i працiвало протягом року. Ранiш, коли Товариство було взмозi здiйснювати виробництво - основним видом продукцiї, що випускався була комбiкормова продукцiя - розсипнi та гранульованi комбiкорми.
Робота Пiдприємства була зорiєнтована на задоволення потреб у комбiкормах сiльгосппiдприємств Волноваського району. Найбiльш перспективним видом продукцiї був перспективним видом продукцiї для ВАТ "ВКХП" був курячий комбiкорм.
Для ВАТ "ВКХП" постiйно впливає чинник сезоних змiн. Залежнiсть вiд сезонних змiн негативно впливає на роботу Товариства. Для зберiгання комбiкормiв потрiбнi визначенi умови, а коливання цих змiн, пiдвищують ризик їх втрати. Але, Товариство робить усе можливе для пiдтримки умов зберiгання. Що надає Товариству можливiсть пропонувати свої площi для надiйного зберiгання комбiкормiв.
Основний ринок збуту - сiльгосппiдприємства Волноваського району.
Основними споживачами ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" в 2010 роцi були:
ТОВ ПФ "Волноваська", ДП "Птахогосподарство "Волноваське", ТОВ "Донецька ПФ", ТОВ "Богодухiвська птахофабрика", ВАТ "Птахогосподарство "Червоний Прапор", ДП "Птахофабрика "Червоний Прапор", АТОВ "Южная Холдинг", ДП "Птахогосподарство "Южная Холдинг", ПАТ "Кросс-П/Ф Зоря", ДП "Зоря" - комбiкорм.
Усього зберагалося на площах Товариства 37291,4 тон комбiкормiв, загальною вартiстю 81350,4 тис. грн. який був реалiзований за 81367,6 тис. грн. споживачам.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, на якi пiдприємство не може iстотно вплинути:
1. Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно схильна полiтико-економiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i на економiку України в цiлому):
- ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник ризику для ВАТ "ВКХП".
- ризики змiни законодавства - ряд прийнятих на початку 1990-х рокiв законiв, включаючи закони економiчного характеру, на даний момент вимагають доопрацювання i ухвалення змiн або замiни якiсно новими законами. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою законодавчою регуляцiєю.
- невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв);
Основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний. Пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства.
Активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної ситуацiї стала фiнансова криза 2008 року. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємствi можна вiднести: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї.
2. Останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай несприятливими для отримання високих урожаїв сiльськогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, що в свою черти впливає на їх закупiвлю та зберiгання (пiдприємство не може прийняти нiяких заходiв щодо зменшення ризику, оскiльки вiн залежить вiд погодних умов).
Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення обiгових коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Керiвництво пiдприємства використовує усi можливi заходи для збереження працездатностi пiдприємства, поповнення обiгових коштiв, нарощування обсягiв виробництва, як то: налагодження зв`язкiв зi споживачами на територiї України, а також країн СНД, ведеться пошук нових засобiв виробництва, обробки та зберiгання продукцiї, здiйснюються заходи, спрямованi на пiдвищення якостi готової продукцiї, на зниження витрат виробництва з метою зменшення загального розмiру собiвартостi одиницi продукцiї.
Ризик збiльшення витрат на закупiвлю комбiкормiв суттєвий, завдяки росту цiн (пiдприємство вплинути не може); ризик зменшення обсягiв виробництва комбiкормiв незначний, внаслiдок системних птахофабрик; ризик зменшення вiдпускної цiни внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв.
На дiяльнiсть комбiнату впливають економiчнi проблеми державного масштабу. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що веде до зниження попиту на продукцiю.
Комбiнат пiдтримує постiйнi зв`язки з українськими сiльгоспвиробниками та виробниками соняшникової олiї та макухи, пшеничних висiвок, рибного борошна, солi, соди, вiтамiнних домiшок тощо.
Замовлення мають постiйний характер.
Виробництво комбiкормiв - це основна галузь, яка забезпечує сировиною тваринництво та птахiвництво. Останнiми роками спостерiгалася загальна тенденцiя зменшення поголiв`я худоби та птицi в господарствах, що негативно вплинуло на розвиток комбiкормового виробництва. Але протягом 2006-2007 рокiв як виробники продукцiї тваринництва, так i населення поступово поширили обсяги вирощування свiйської та промислової худоби та птицi. Високий рiвень вимог до якостi сировини та кормiв робить пiдприємство конкурентноспроможним на ринку зберiгання даного виду продукцiї.
Пiдприємство з питань постачання комбiкормiв кормiв орiєнтується на українських товаровиробникiв. Комбiкорма, якi продавалися Товариством мають вiдмiннiсть вiд аналогiчної продукцiї на ринку з якостi та доступностi цiн.
Для збiльшення свого прибутку пiдприємство реалiзує частку комбiкормiв, яке зберiгає населенню, та пiдприємствам, згiдно їх заявок.
Вiдповiдає за постачання продукцiї на Товариствi керiвник (в зв'язку зi зменшенням штату, що вiдбулося у 2009 роцi). Рашiш на пiдприємствi iснував комерцiйний вiддiл, в штатi якого були начальник комерцiйного вiддiлу, а також менеджер. Мета якого була - здiйснення закупок зернової та не зернової сировини, згiдно заявок головного технолога пiдприємства, органiзацiя реалiзацiї продукцiї, контроль за надходженням грошових коштiв за реалiзацiю продукцiї.
Основними ринками збуту продукцiї є сiльгосппiдприємства Волноваського району.
Збутова полiтика ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом (його розмiром, динамiкою, структурою) на цiльовому ринку , з другого боку, - з власними виробничо-збутовими, фiнансовими, органiзацiйно-керуючими можливостями. Ця полiтика максимально задовольняє потрiбностi покупцiв комбiкормiв, причому з найбiльшою зручнiстю для них.
Канали просування комбiкормiв ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв":
- прямi (прямий маркетинг) припускають перемiщення комбiкормової продукцiї споживачу , минаючи незалежних посередникiв;
- посереднi (непрямий маркетинг) - використання незалежних посередникiв, до яких продукцiя перемiщується з цiллю реалiзацiї його споживачам.
Канали збуту емiтента - здiйснюються шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на товар, його високої якостi.
Розрахунки за реалiзацiю комбiкорму здiйснюються по факту постачання.
Замовлення не мають постiйного характеру.
Основнi джерела отримання комбiкормiв для зберiгання: ПП "Сiб-Агро", ТОВ "Українське зерно", ТОВ "Константа Агро", ТОВ "Фiдлайф" - комбiкормова сумiш.

Динамiка цiн на комбiкорма в цiлому характеризується постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику.
Умови закупiвлi: поставка здiйснюється за рахунок та силами Постачальника на склад Покупця. Оплата за поставлений товар здiйснюється з вiдстрочкою платежу.
Стан розвитку галузi виробництва комбiкормiв характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, нового обладнання, розробкою нових рецептур комбiкормiв (вводяться новi добавки). На даний час на пiдприємствi рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким у зв'язку з їх високою цiною, i вiдсутнiстю вiльних коштiв у пiдприємства, тому у 2010 роцi Товариство могло дозволити собi лише зберiгання комбiкормiв.
Особливiсть продукцiї ВАТ "Волноваський КХП" в порiвняннi з iншими пiдприємствами - вiдносно низька цiна продукцiї (у порiвняннi з цiнами конкурентiв) i її висока якiсть (додержання рецептури при виготовленнi комбiкормiв, їх вiдповiднiсть ДСТУ; iснування на пiдприємствi лабораторiї, яка кожну партiю товару перевiряє на якiсть).
Конкуренцiю Пiдприємству складають iншi виробники комбiкормової продукцiї, а таких в Донецькiй областi багато, не враховуючи птахофабрики якi мають власнi кормоцехи.
В порiвняннi з минулими роками дiяльнiсть пiдприємства знижується.
Динамiка виробництва у попереднiх роках з 2005 по 2010 рiк включно:
Виробництво комбiкормiв
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Обсяг виробництва у
нат.одиницях
(комбiкорм), тонн 18940 22675 40597 62098 82157 37291,4

Реалiзацiя, тис.грн.
(без ПДВ) 12975 21907 49970 99613 112205,5 81367,6

У 2010 роцi виробництва комбiкормiв не було, але Товариство купувало комбiкорма у iнших пiдприемств та продавало цю продукцiю:
Обсяг виробництва у
нат.одиницях
(комбiкорм), тонн 37291,4

Реалiзацiя, тис.грн.
(без ПДВ) 81367,6

Основнi постачальники, що займають бiльше 10 % в загальному об'ємi постачання:
ТПП "Сiб-Агро", ТОВ "Українське зерно", ТОВ "Константа Агро", ТОВ "Фiдлайф" - комбiкормова сумiш

"Волноваський КХП" сдає в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, трактор МТЗ-82, автомобiль ЗIЛ 431412 АЦ-40, прицеп ПСЕ-20-1, комп'ютер Самсунг, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - екскаватор ЄО-2621 В, СТОВ "Донецька ПФ" - системний блок. ВАТ "Волноваський КХП" у 2010 роцi нiчого не орендувало.
Рекламу про те, що ВАТ "Волноваський КХП" здає в оренду майно, не надавало. Якщо пiдприємство мало б достатнiсть обiгових коштiв, це дозволило би провести рекламну компанiю про наявнiсть вiльних площ, що б привело до пiдвищення попиту серед орендаторiв, та у зв'язку з цим пiдприємству дозволило б отримати бiльший прибуток.

Незважаючи на все керiвництво товариства планує у 2011 роцi вiдновити дiяльнiсть по виготовленню комбiкормiв, що планується навеснi 2011 року.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iнформацiя про придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
2005 рiк
Придбання:
- Електричний котел ЕК 180, сума 33250,00 грн., у ТОВ "НiкIнвест",
- Топiчне вiддiлення, сума 2110000,00 у ТОВ "Централ",
- Екструдер, сума 41417,50 грн., у ВАТ "ЧеркасиЕлеваторМаш",
- Автобiоаналiзатор у комплексi, сума 26000,00 грн., у ТОВ "Добропiльський КХВ",
- Блок абонентських комплексiв, сума 14000,00 грн., у ТОВ ТК "Дейта-Експрес",
- Ваги ЄрМак ВБ-100, сума 16990,00 грн., у ПП "Вагова компанiя Мiка",
- Двигун ТУР 52-9196, сума 1000000,00 грн., у ТОВ "Магма",
- Замiна обшивки норiй КЗС, сума 81893,00 грн., у ТОВ "Донбасстройiнвест",
- Замiна теплотраси норiй КЗС, сума 35165,00 грн., у ТОВ "Строй-фактор",
- Кабельна лiнiя 6 кв, сума 80616,04 грн., у ТОВ "Строй-фактор",
- Конденсаторна установка, сума 23476,67 грн., у ТОВ "Донбасстройресурси",
- Котел Протерм 120, у кiлькостi 3 штук, сума 49092,00 грн., у ТОВ "Ньютерм",
- Норiя в зборi, сума 19166,67 грн., у ТОВ "Добропiльський КХВ",
- Пресгранулятори, у кiлькостi 2 штуки, сума 1205000,00 грн., у ТОВ "Добропiльський КХП",
- Монтажнi роботи з реконструкцiї котельної, сума 43494,17 грн., ТОВ "Ньютерм",
- Iншi - сума 1606317,49 грн.
Вiдчуження:
- Бензоколонка, сума 5293,80 грн., ТОВ "Добропiльський КХВ",
- Ємкiсть для води. Сума 190000,00 грн., ТОВ ПФ "Волноваська",
- Погрузчик, сума 45355,75 грн., у ПП "Орфей",
- Iншi - сума 57932,07 грн.

2006 рiк
Придбання:
- Кабель 6 кв, сума 14641,17 грн., у ТОВ "Донбасресурси",
- Коленвал КАМАЗ, сума 7366,59 грн., у ФО-П "Донченко",
- Комплекс обладнання, сума 3723565,08 грн., у ТОВ "Крос",
- Наладка високовольтної пiдстанцiї, сума 17115,00 грн., у ТОВ "Донбасресурси",
- Полуприцеп НТС-5, сума 19750,00 грн., у ПП "Агротехника",
- Транспортер ТМ-62, сума 411673,40 грн., ТОВ ПФ "Волноваська",
- Фiльтрувальна установка, сума 8020,00 грн., у ТОВ "Донакватех",
- Акцiї ВАТ "Газресурсвидобування" 301000 грн.
- Iншi - сума 222168,97 грн.
Вiдчуження:
- Пресгранулятори, сума 272699,2 грн., ТОВ "Добропiльський КХВ".

2007
1. Збiльшення вартостi основних засобiв ВАТ "Волноваський КХП" на загальну суму 317,3 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання Пiдприємством:
а) Будинкiв та споруд - на 82,3 тис. грн.., т.ч. за рахунок ремонту складу № 7 - 72,2 тис. грн.., транспортної галереї - 10,1 тис. грн.,
б) Машин та обладнання - на 211,1 тис. грн., iз них:
Ремонту на суму 99,1 тис. грн.:
- обладнання котельної - 7,5 тис. грн.,
- пресгрануляторiв - 35,7 тис. грн.,
- завантажувача - 19,0 тис. грн.,
- електрообладнання - 13,1 тис. грн.,
- норiї - 12,9 тис. грн.,
- iншi 10,9 тис грн.
Придбання нового обладнання на суму 112,0 тис. грн.:
- конвеєр скребковий - 54,7 тис грн.,
- конденсаторна установка - 23,5 тис. грн.,
- змiшувач - 24,4 тис. грн.,
- iншi - 9,4 тис. грн.,
в) Транспортних засобiв на суму 7,2 тис. грн.:
- за рахунок ремонту Камазу - 7,2 тис. грн.
г) Iнструментiв, приладiв та iнвентарю на суму 16,7 тис грн.:
Придбання на суму 16,7 тис грн., а саме:
- комп'ютери - 13,9 тис. грн.,
- кондицiонер - 2,8 тис грн.
В 2007 роцi вибуття основних засобiв не було.

2008 р.:
Придбання:
- Газовий котельний блок, на суму 335,3 тис. грн.,
- Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, 2 шт., на суму 186,7 грн.,
- Норiї, 7 шт., на суму 428 тис. грн.,
- Транспортер У 13 УЗК, на суму 411,7 тис. грн.,
- компресор, на суму 2,7 тис. грн.,
- електротельфер, на суму 8,0 тис. грн.,
Вiдчуження:
- Газовий котельний блок, сума 335310,83 грн., ПП "Кросс 95",
- Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, у кiлькостi 2 штуки, сума 186666,70 грн., ПП "Кросс 95",
- Норiї, у кiлькостi 7 штук, сума 428026,43, ПП "Кросс 95",
- Транспортер У 13 УЗК, сума 411673,44 грн., ПП "Кросс 95"

2009 р.:
Придбання:
МФУ Canon A4 i SENSYS MF4120 - 2 штуки, у ТОВ "АМI-НВП".
Вiдчуження основних засобiв у 2009 роцi не було.

2010 р.:
Придбання та вiдчуження активiв у 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" не здiйснювало.

ВАТ "Волноваський КХП" не планує на 2011 рiк будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
У термiн с 2005 по 2010 роки включно на ВАТ "Волноваський КХП" не вiдбувалось списання безнадiйної дебiторської заборгованостi. ВАТ "Волноваський КХП" не має нелiквiдного майна, списання запасiв (нелеквидiв) в перiод з 2005 по 2010 роки не було. Переоцiнок, уцiнок за останнi 5 рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби ВАТ "Волноваський КХП" знаходяться за адресою: 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2. Виробничi потужностi товариства складають 280 тон комбiкорму на добу. В 2007 роцi товариство працювало з завантаженiстю 43% (виготовлено 40597 тон комбiкорму), в 2008 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 65,4 % своєї потужностi (виготовлено 62098,6 тон комбiкорму). В 2009 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 86,5 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 82157,6 тон комбiкорму. В 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" виготовлення комбiкормiв не здiйснювалося, була лiше реалiзацiя куплених комбiкормiв що дало змогу спрацював на 83.19 % своєї потужностi, а саме було реалiзовано37291,4 тон комбiкорму.
Спосiб утримання активiв - за рахунок власних коштiв, а саме:
-будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, все пiдтримується у робочому станi;
-машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, проводяться технiчнi огляди;
-транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремонт;
-iншi- працюють в умовах повного рабочого часу, тижня; проводиться профiлактика, пiдтримуються у робочому станi.
Ступiнь використання обладнання в середньому складає 71,4 вiдсоткiв.
Перелiк основних засобiв, що перебувають на балансi ВАТ "Волноваський КХП" (за первiсною вартiстю):
- будiвлi та споруди: будiвля зерносушилки - 305 тис. грн., КЗС - 351 тис. грн., комбiкормовий цех - 148 тис. грн., корпус готової продукцiї - 228 тис. грн., виробничо-лабораторний корпус - 302 тис. грн., склад № 7 - 665 тис. грн., склад № 9 - 327 тис. грн., цех екструдiрування зерна - 217 тис. грн. та iнше.
- машинги та обладнання: зерносушилка - 430 тис грн., комплекс для завантажування зерноскладу - 93 тис грн., навантажувач - 53 тис грн., прес гранулятор - (2 шт.) - 261 тис грн., транспортна стрiчка (5 шт.) - 155 тис. грн., пiдстанцiя - 114 тис. грн., та iншi дрiбнi. дробiлка ДМ - 20 тис. грн.та iнше
Екологiчний стан на пiдприємствi стабiльний.
1) ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" має дозвiл на спецiальне водокористування термiном з 07.07.2008 р. по 01.08.2011 р., а саме на пiдземний водозабiр зi свердловини,
2) ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами термiном з 09.09.2008 р. по 09.09.2013 р.


Пiдприємство регулярно виплачує екологiчний збiр. Екологiчнi питання, якi можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства: викиди в навколишнє середовище у зв'язку з застарiлим обладнанням потребує додаткових грошових коштiв на удосконалення активiв пiдприємства. У 2010 роцi ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" сплатив збiр за забруднення навколишнього природного середовища у розмiрi 10,00 грн., а саме:
1) Збiр за викиди пересувними джерелами забруднення: бензин, усього 10,00 грн.

Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв на 2011 рiк не планується.

ВАТ "Волноваський КХП" уклало договори в 2010 роцi на здачу в оренду ААТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, трактор МТЗ-82, автомобiль ЗIЛ 431412 АЦ-40, прицеп ПСЕ-20-1, комп'ютер Самсунг, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - екскаватор ЄО-2621 В, СТОВ "Донецька ПФ" - системний блок. ВАТ "Волноваський КХП" у 2010 роцi нiчого не орендувало.
Договори оренди з АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку крiвлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку крiвлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку крiвлi були укладенi на строк 5 рокiв. З iншими орендаторами договори оренди були пролонгованi на наступний рiк.
Орендатор в свою чергу за договором оренди примiщення зобов'язан використовувати надане йому використання примiщення тiльки згiдно з умовами договору, не використовувати його в iнших цiлях. Утримувати орендуєме примiщення в повнiй технiчнiй справностi та зразковому станi до моменту його фактичного поверненню орендодателю. Не проводити без згоди орендодателя будь-яких перепланувань або переобладнання орендуємого примiщення. Не передавати наймане примiщення в суборенду. Своєчасно здiйснювати поточнi косметичнi ремонти i прибирання в примiщеннi що орендується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень До основних факторiв, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства можна вiднести:
- в першу чергу - кризове становище в країнi, i як наслiдок - це спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї; втрата клiєнтiв. Усi цi наслiдки кризи негативно сказуються на дiяльностi пiдприємства. Так, через низьку купiвельну спроможнiсть споживачiв продукцiї, знижується попит на готову продукцiю. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства.
- суперечливiсть iснуючої системи опадаткування,
- недосконалiсть, нестабiльнiсть дiючих норм господарчого законодавства (внесення непередбачениї змiн, заборона ранiш встановлених правил проведення фiнансових операцiй на протязi строку їхньої дiї),
- непомiрни штрафи, як наслiдок недосконалистi або двоякостi законодавства,
- пiдвищення цiн на енергоносiї, а в зв'язку з цим - рiст цiн на продукцiю. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiє, що веде до зниження попиту.
- погiршення руху коштiв по банкiвськiй системi.
- нестача власних обiгових коштiв,
- неможливiсть техничного i технологiчного переоснащення через вiдсутнiсть коштiв.
- нестабiльнiсть внутрiшньо-полiтичної ситуацiї в державi, складнiсть полiтичних вiдносин з державами СНД;
- великi вiдсотки за користування банкiвськими кредитами, нестаток оборотних коштiв.
- виробничо-технологiчнi, а саме значний рiвень зносу виробничих потужностей, фiзичне та моральне старiння обладнання. Проблеми з технiчним переснащенням.
Крiм економiчного фактору, впливає клiматичний фактор, а саме: останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай неспреятливими для отримання високих урожаїв сiльскогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, та вiдповiдно до його закупiвлi та зберiганню.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фiнансовi санкцiї на кiнець 2010 року склали 588,00 тис.грн.:

1. Фiнансовi санкцiї згiдно актiв перевiрок органiв Державної податкової iнспекцiї - 11274,09 грн.,
2. Штрафнi санкцiї, згiдно рiшень суду - 576 653,87 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок самофiнансування, а при недостатньостi власних фiнансових ресурсiв - за рахунок залучених засобiв, тому значну роль має незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства. Цей показник показує достатнiсть на пiдприємствi ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань (при нормi 1,0-2,0).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi(покриття)
Початок року: 0,71
Кiнець року: 0,74
Отриманi значення коефiцiєнта показують, що на початок i кiнець року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань приходилося вiдповiдно 0,71 i 0,74 грошових одиниць оборотних засобiв. Значення коефiцiєнту за звiтний перiод вiдповiдає рекомендованiй межи (1,0-2,0). Це може свiдчити про те, що Товариство має обiговi ресурси в обсязi, достатньому для розрахункiв за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Треба зауважити, що коефiцiєнт покриття не може бути абсолютним показником платоспроможностi Товариства при поверненнi боргiв, оскiльки вiн характеризує лише наявнiсть оборотних активiв, без урахування їх реальної лiквiдної вартостi, яка може бути нижчою за облiкову.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує ,яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно. При нормi 0,25-0,5.
Початок року: 0,001
Кiнець року: 0,008
Абсолютна лiквiднiсть показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Його нормальним значенням прийнято вважати 0,25-0,5, оскiльки термiни платежiв не доводяться на один день. Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення термiнових платежiв. Слiд зауважити, що даний показник може характеризувати фiнансовий стан Товариства тiльки на конкретну (звiтну) дату i без бiльш детального аналiзу динамiки грошових потокiв висновок що до платоспроможностi Товариства може бути досить суб'єктивним.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть (при нормi 0,25-0,5).
Початок року: - 0,3
Кiнець року: -0,32
Протягом звiтного перiоду значення коефiцiєнту не вiдповiдало нормативним вимогам (власний капiтал на початок i кiнець 2010 року на Товариствi вiдсутнiй - вiд'ємне значення ряд. 380 Балансу). Таким чином це вказує на нестабiльнiсть та повну фiнансову залежнiсть Товариства в звiтному перiодi вiд позикових коштiв.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
Початок року: - 3,97
Кiнець року: -4,13
Показник структури капiталу, який визначає спiввiдношення залучених коштiв до власних в перiодi, що розглядається цей показник має вiд'ємне значення.
Проведений аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi вiд зовнiшнiх джерел.
Результати фiнансового аналiзу дозволяють зробити наступнi висновки: в звiтному перiодi Товариство не забезпечило вiдповiднiсть показникiв лiквiдностi нормативним вимогам. Разом з тим, Товариство на кiнець перiоду не досягло нормативних показникiв стабiльностi i фiнансової незалежностi. Для полiпшення фiнансового стану Пiдприємства необхiдно прийняти мiри до пiдвищення долi власних засобiв, зниження запасiв товарно-матерiальних коштовностей та стягнення дебiторської заборгованостi, що дозволить мобiлiзувати фiнансовi ресурси, необхiднi для забезпечення зростання платоспроможностi Пiдприємства.
Для оцiнки платоспроможностi та фiнансової стiйкостi важливе не тiльки розрахування спiввiдношення мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями, але й визначити їх рiзницю. Рiзниця мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями складає чистий або робочий капiтал пiдприємства (Рк). Наявнiсть чистого робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство здатне не тiльки оплачувати поточнi борги, але й володiє фiнансовими ресурсами для розширення сфери дiяльностi та здiйснення iнвестицiї. Сума чистого робочого капiталу визначається за формулою:
Робочий капiтал ВАТ "Волноваський КХП" складає:
Рк(поч.) = - 12839 (тис. гри.),
Рк (кiн) = -14003 (тис. гри.), де:
Рк - чистий робочий капiтал. ВАТ "Волноваський КХП". Розмiр чистого робочого капiталу на початок i кiнець 2010 року має вiд'ємне значення, що свiдчить про те, що пiдприємство не забезпечено робочим капiталом.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню кiлькостi укладених договорiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2010 року всi договори, якi укладенi ВАТ "Волноваський КХП" були виконанi. Не виконаних договорiв станом на 31.12.2010 року не має.
Товариством на 2011 рiк укладенi угоди на зберiгання комбiкормiв. По декiльких з них Товариство отримало авансову оплату, що надає Товариству надiю на сприятливi умови для роботи у 2011 роцi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники дiяльностi пiдприємства в перiод нестабiльного розвитку економiки в Українi.
Незважаючи на проблеми, якi iснують, керiвництво товариства планує у 2011 роцi вiдновити дiяльнiсть пiдприємства. Вiдновлення виробництва планується восени 2011 року, пiсля збору нового врожаю сiльськогосподарських культур.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На ВАТ "Волноваський КХП" дослiдження та розробки в 2010 роцi не проводились
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи:
1) Провадження по справi вiдкрито 26.11.2009 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - Селянського фермерського господарства "Практика", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену пшеницю у розмiрi 56 363,72 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 18.01.2010 р., позовнi вимоги СФГ "Практика" задоволенi.
2) Провадження по справi вiдкрито 03.12.2009 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Калiта", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену макуху соєву у розмiрi 210 018,67 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 21.01.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Калiта" задоволенi.
3) Провадження по справi вiдкрито 04.12.2009 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Калiта", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену олiю соєву у розмiрi 52 934,49 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 21.01.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Калiта" задоволенi.
4) Провадження по справi вiдкрито 16.12.2009 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Донбас-Агромаш", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену олiю соняшникову у розмiрi 46 961,16 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 11.02.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Донбас-Агромаш" задоволенi.
5) Провадження по справi вiдкрито 04.02.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ПП "Фiрма Агро", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений моно кальцiй фосфат у розмiрi 743 354,09 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 06.04.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Фiрма Агро" задоволенi.
6) Провадження по справi вiдкрито 09.02.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "ПЛАВIТ", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену макуху соняшникову у розмiрi 109 691,22 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 15.03.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Плавiт" задоволенi.
7) Провадження по справi вiдкрито 09.02.2010 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - Волноваським районний центр занятостi, вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - повернення суми дотацiї у розмiрi 21 253,97 грн. Згiдно постанови Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 16.03.2010 р., позовнi вимоги Волноваського районного центру занятостi задоволенi.
8) Провадження по справi вiдкрито 18.02.2010 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - Державне пiдприємство "Нацiональна енергетична компанiя України", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику у розмiрi 5100,00 грн. Згiдно постанови Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 11.03.2010 р., позовнi вимоги Державного пiдприємства "Нацiональна енергетична компанiя України" задоволенi.
9) Провадження по справi вiдкрито 05.03.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Гарвет", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену пшеницю у розмiрi 169 363,49 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 30.03.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Гарвет" задоволенi.
10) Провадження по справi вiдкрито 10.03.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Торговий дiм "Ензим", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставленi ферментнi препарати у розмiрi 184 348,89 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 01.04.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Торговий дiм "Ензим" задоволенi.
11) Провадження по справi вiдкрито 24.03.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ фiрма "Триплекс", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставленi кормовi добавки у розмiрi 150 363,91 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 22.04.2010 р., позовнi вимоги ТОВ фiрма "Триплекс" задоволенi.
12) Провадження по справi вiдкрито 12.04.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "КреМiкс", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставленi премiкси у розмiрi 75 619,27 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 18.05.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "КреМiкс" задоволенi.
13) Провадження по справi вiдкрито 19.05.2010 р. Господарським судом Донецької областi, кредитори - СФГ "Практика", ФО-П Зайцева О.В., КП "Новомихайлiвське сiльськогосподарське управлiння", ПП "Зернопродукт", ТОВ "Калiта", ТОВ "Агро-Соя", ТОВ "Паллада ТБ", ТОВ "Фаворит", боржник - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - порушення справи про банкрутство сума грошових вимог складає 1 578 004,01 грн. Згiдно ухвали Господарського суду Донецької областi про вiдкликання заяви про порушення справи про банкрутство вiд 08.06.2010 р., заява СФГ "Практика", ФО-П Зайцева О.В., КП "Новомихайлiвське сiльськогосподарське управлiння", ПП "Зернопродукт", ТОВ "Калiта", ТОВ "Агро-Соя", ТОВ "Паллада ТБ", ТОВ "Фаворит" залишена без розгляду.
14) Провадження по справi вiдкрито 28.05.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Ломан Анiмал Хелс Україна", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставленi премiкси у розмiрi 123 690,32 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 06.07.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Ломан Анiмал Хелс Україна" задоволенi.
15) Провадження по справi вiдкрито 10.06.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - АТЗТ з II "Екопрод", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену пшеницю у розмiрi 26 877,87 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 10.08.2010 р., позовнi вимоги АТЗТ з II "Екопрод" задоволенi.
16) Провадження по справi вiдкрито 21.06.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ВАТ "Укртелеком", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за послуги електрозв'язку у розмiрi 2 534,10 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 12.07.2010 р., позовнi вимоги ВАТ "Укртелеком" задоволенi.
17) Провадження по справi вiдкрито 21.07.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - Колективне пiдприємство "Профдезiнфекцiя", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за виконанi роботи з дератизацiї, дезiнсекцiї та дезiнфекцiї у розмiрi 6040,00 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 31.08.2010 р., позовнi вимоги Колективного пiдприємства "Профдезiнфекцiя" задоволенi.
18) Провадження по справi вiдкрито 24.09.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Агро-Ера", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлене масло соєве, масло соняшникове у розмiрi 241 848,56 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 18.11.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Агро-Ера" задоволенi.
19) Провадження по справi вiдкрито 15.11.2010 р. Господарським судом Харкiвської областi, позивач - ТОВ "АПК "Веста", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення iнфляцiйних витрат, 3% рiчних та процентiв за користування чужими грошовими коштами у розмiрi 44 670,26 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Харкiвської областi вiд 23.12.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "АПК "Веста" задоволенi.
20) Провадження по справi вiдкрито 16.11.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Райна-Агро", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену макуху соєву у розмiрi 120 665,43 грн. Станом на 31.12.2010 р. рiшення по справi не винесено, справа знаходиться на розглядi в Господарському судi Донецької областi.
21) Провадження по справi вiдкрито 19.11.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Райна-Агро", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену макуху соєву у розмiрi 129 349,93 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 24.12.2010 р., позовнi вимоги ТОВ "Райна-Агро" задоволенi.
22) Провадження по справi вiдкрито 18.11.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Днiпробуд", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений шрот соняшниковий у розмiрi 223 768,55 грн. Станом на 31.12.2010 р. рiшення по справi не винесено, справа знаходиться на розглядi в Господарському судi Донецької областi.
23) Провадження по справi вiдкрито 21.12.2010 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - ВАТ "Волноваський КХП", вiдповiдач - Державна податкова iнспекцiя у Волноваському районi Донецької областi, третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору Управлiння державного казначейства у Волноваському районi Донецької областi, змiст та розмiр позовних вимог - про скасування першої податкової вимоги на суму 20 750 707,15 грн. Станом на 31.12.2010 р. рiшення по справi не винесено, справа знаходиться на розглядi в Донецькому окружному адмiнiстративному судi.
24) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 01.02.2010 р. позовна заява Корнiєнко Лариси Володимирiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення заробiтної плати, виплати компенсацiї за невикористану вiдпустку, допомоги та компенсацiї у зв'язку з несвоєчасною їх виплатою, залишена без розгляду.
25) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 01.02.2010 р. позовна заява Вербич Свiтлани Iванiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення заробiтної плати, виплати компенсацiї за невикористану вiдпустку, допомоги та компенсацiї у зв'язку з несвоєчасною їх виплатою, залишена без розгляду.
26) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 10.02.2010 р. позовна заява Чебаненко Наталiї Миколаївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення заробiтної плати, виплати компенсацiї за невикористану вiдпустку, допомоги та компенсацiї у зв'язку з несвоєчасною їх виплатою, залишена без розгляду.
27) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 16.02.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Чунтулової Ольги Олександрiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3888,16 грн.
28) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 16.02.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Руденко Володимира Олексiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2857,20 грн.
29) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 16.02.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Литвиненко Олени Володимирiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3160,29 грн.
30) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 16.03.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Паскаль Сергiя Олександровича заборгованiсть по заробiтнiй платi та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 7107,79 грн.
31) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 16.03.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Косман Олени Iгорiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 1946,78 грн.
32) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 29.03.2010 р. в позовних вимогах Лега Надiї Петрiвни ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення заборгованостi по заробiтної плати, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю заявлених вимог.
33) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 31.03.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Комогорової Наталiї Семенiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3706,17 грн.
34) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 31.03.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Трегуб Андрiя Володимировича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3621,76 грн.
35) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 31.03.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Травкiна Олександра Юрiйовича по заробiтнiй платi у сумi 2941,83 грн.
36) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. позовна заява Серик Олени Сергiївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення заробiтної плати, залишена без розгляду.
37) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ковальова Вiктора Павловича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2321,25 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3924,90 грн.
38) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Макаренко Сергiя Георгiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 5280,14 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 2641,95 грн.
39) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Цис Олександра Сергiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 1951,73грн. та вихiдної допомоги у сумi 1654,32 грн.
40) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Хотинського Сергiя Миколайовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 4565,72 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4826,91 грн.
41) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 13.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ромашко Володимира Петровича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2540,54 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4492,41 грн.
42) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Рубан Нелi Василiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2695,91 грн.
43) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ващенко Дмитра Геннадiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 4641,55 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 6848,02 грн.
44) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ващенко Iгоря Дмитровича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2310,09 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4828,70 грн.
45) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Хара Любов Юрiївни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 1773,89 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 5352,75 грн.
46) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Волошиної Вiкторiї Миколаївни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 5575,78 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3425,76 грн.
47) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Потапенко Олександра Леонiдовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2360,33 грн.
48) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Хорошок Юрiя Анатолiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 5701,25 грн.
49) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Моталигiна Олександра Михайловича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 4777,27 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4360,67 грн.
50) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Чернова Володимировича Сергiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3134,66 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 5705,13 грн.
51) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Боцман Антонiни Павлiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2495,43 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3425,76 грн.
52) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Томазенко Георгiя Васильовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3933,61 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 5134,92 грн.
53) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Гурського Олександра Сергiйовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 4638,64 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4559,25 грн.
54) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Косман Iгоря Готлiбовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2901,96 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3804,91 грн.
55) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Пефтiбай Василя Михайловича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 17645,23 грн.
56) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Хачхарджи Iвана Васильовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2516,43 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3804,91 грн.
57) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Вiсягiної Полiни Андрiївни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2891,68 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 4363,00 грн.
58) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ченгар Костянтина Васильовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2191,01 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 3565,41 грн.
59) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 20.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Трегуб Свiтлани Борисiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 1674,19 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 2681,60 грн.
60) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 20.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Дубенської Людмили Дмитрiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3886,22 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 6976,52 грн.
61) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 20.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Огоновської Ольги Петрiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 3254,81 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 5251,50 грн.
62) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 20.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Ковальової Iрини Анатолiївни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 4269,97 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 5181,81 грн.
63) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 28.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Березан Олени Михайлiвни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2611,86 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 1642,57 грн.
64) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 28.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Воробйова Григорiя Володимировича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 2710,75 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 2232,75 грн.
65) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 28.04.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Баришнiкова Олексiя Миколайовича заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 1906,93 грн. та компенсацiю за затримку виплати заробiтної плати у сумi 2587,40 грн.
66) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 25.06.2010 р. стягнуто з ВАТ "Волноваський КХП" на користь Полєхiної Олени Сергiївни заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 684,14 грн.
67) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Хорошок Юрiя Анатолiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
68) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Гурського Олександра Сергiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
69) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Моталигiна Олександра Михайловича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
70) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Ковальова Вiктора Павловича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
71) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Вiсягiної Полiни Андрiївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
72) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Ковальової Iрини Анатолiївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
73) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.09.2010 р. позовна заява Дубенської Людмили Дмитрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
74) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 07.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Ромашко Володимира Петровича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
75) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 07.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Цибульник Зої Миколаївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
76) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 07.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Корнiєнко Лариси Володимирiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
77) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 11.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Волошиної Вiкторiї Миколаївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
78) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 11.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Литвиненко Олени Володимирiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
79) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 12.10.2010 р. позовна заява Пефтiбай Василя Михайловича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
80) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 12.10.2010 р. позовна заява Чернова Володимира Сергiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
81) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.10.2010 р. позовна заява Паскаль Сергiя Олександровича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
82) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 14.10.2010 р. позовна заява Пефтiбай Любовi Iванiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
83) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 18.10.2010 р. позовна заява Боцман Антонiни Павлiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
84) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 19.10.2010 р. позовна заява Березан Олени Михайлiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
85) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 20.10.2010 р. позовна заява Ченгар Костянтина Васильовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
86) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Хотинського Сергiя Миколайовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
87) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Хара Любов Юрiївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
88) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Томазенко Георгiя Васильовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
89) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Трегуб Свiтлани Борисiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
90) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Воробйова Григорiя Володимировича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
91) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Трегуб Андрiя Володимировича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
92) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Макаренко Сергiя Георгiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
93) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Огоновської Ольги Петрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
94) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Руденко Володимира Олексiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
95) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. позовна заява Хачхарджи Iвана Васильовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
96) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Цис Олександра Сергiйовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
97) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Чунтулової Ольги Олександрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
98) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 26.10.2010 р. в задоволенi позовних вимог Потапенко Олександра Леонiдовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
99) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 28.10.2010 р. позовна заява Муглi Iрини Олександрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
100) Рiшенням Волноваського районного суду Донецької областi вiд 10.11.2010 р. в задоволенi позовних вимог Бурлака Тетяни Петрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення середнього заробiтку за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, вiдмовлено у зв'язку з необ'рунтованiстю позовних вимог.
101) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 24.11.2010 р. позовна заява Косман Iгоря Готлiбовича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
102) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 24.11.2010 р. позовна заява Колодочкiной Олени Дмитрiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
103) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 30.11.2010 р. позовна заява Вербич Свiтлани Iванiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
104) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 10.12.2010 р. позовна заява Комогорової Наталiї Семенiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
105) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 10.12.2010 р. позовна заява Бабiч Наталi Миколаївни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
106) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.12.2010 р. позовна заява Войтенко Олени Володимирiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
107) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 15.12.2010 р. позовна заява Бословяк Миколи Дмитровича до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
108) Ухвалою Волноваського районного суду Донецької областi вiд 17.12.2010 р. позовна заява Косман Олени Iгорiвни до ВАТ "Волноваський КХП" про стягнення компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати та вiдшкодування моральної шкоди, залишена без розгляду.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Протягом 2010 року пiдприемтво не займалося виробленням комбiкормiв, а лише їх купувало та продавало iншим споживачам.
З вересня 2009 року ВАТ "Волноваський КХП" господарську дiяльнiсть не здiйснює. Призупинення дiяльностi пiдприємства пов'язано iз наявною фiнансовою кризою та вiдсутнiстю замовлень з боку контрагентiв на виготовлення кормiв для годування тварин. Керiвництвом пiдприємства приймалися заходи направленi на вiдновлення виробництва, але вони не дали результатiв. У зв'язку з цим керiвництвом пiдприємства було прийнято рiшення про скорочення штату працiвникiв. За станом на 25 грудня 2009 р. на 25.12.2009 р. на ВАТ "Волноваський КХП" було скорочення штату працiвникiв у кiлькостi 78 робiтникiв, згiдно ст. 40 п. 1 КЗпП України, у зв'язку з тимчасовим призупинення виробництва на пiдприємствi. Станом на 31.12.2009 р. фактично працювало 14 осiб. Протягом 2010 року ця кiлькiсть працюючих не збiльшилася та залишилася 14 осiб
Ризик збiльшення витрат на закупiвлю сировини суттєвий, завдяки росту цiн. Ризик зменшення обсягу виробництва незначний, внаслiдок системних птахофабрик. Ризик зменшення вiдпускної цiни середнiй внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв суттєвий.
Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути iстотним чином на фiнансове становище Пiдприємства:
- переоцiнка активiв не проводилася пiсля звiтної дати, яка свiдчила б про зниження їхньої вартостi на дату балансу;
- дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства не створювались;
- цiлосний майновий комплекс не приймався;
- знищення активiв пiсля дати балансу не було;
- рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалося;
- контракти про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї не укладалися;
- рiшення про виплату дивiдендiв на перiод надання звiту не приймалося.
Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було.