Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  4201.000  3656.000   0.000  0.000  4201.000   3656.000
  - будівлі та споруди  2849.000  2612.000  0.000  0.000  2849.000   2612.000
  - машини та обладнання  1262.000  990.000  0.000  0.000  1262.000  990.000
  - транспортні засоби  52.000  34.000  0.000  0.000  52.000  34.000
  - інші  38.000  20.000  0.000  0.000  38.000  20.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  4201.000  3656.000  0.000  0.000  4201.000  3656.000
Опис:  Згiдно з П(С)БО 7 Пiдприємство класифiкує основнi засоби первiсною вартiстю 10251 тис. грн. за слiдуючими групами:
(станом на 31.12.2010 р.)
Група основних засобiв Перв.варт., Знос, Залишк.варт., Ступ.
тис.грн. тис.грн. тис.грн. зносу,%

Будинки, споруди та
передавальнi пристрої 5293 2681 2612 50,65
Машини та обладнання 4016 3026 990 75,34
Транспортнi засоби 602 568 34 94,35
Iнструменти, прилади,
iнвентар 325 306 19 94,15
МНМА 15 15 0 0
Разом 10251 6596 3655 59,02

Ступiнь використання основних засобiв:
Основнi засоби виробничого призначення:
- будiвлi та споруди - 50,8 %
- машини та обладнання - 75,4 %
- транспортнi засоби - 94,3 %
- iншi - 65,0%
Основних засобiв невиробничого призначення-не має.

Умови використання основних засобiв:
Основнi засоби виробничого призначення:
- будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi
ремонти, усе пiдтримується у робочому станi;
- машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi
ремонти, проводяться технiчнi огляди;
- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та
дрiбний ремонт;
- iншi - працюють в умовах повного робочого часу, тижня; проводиться профiлактика,
пiдтримуються у робочому станi.

Згiдно облiкової полiтики пiдприємства при становленнi кожного основного засобу на облiк, для нього окремо визначається термiн його використання.
Термiни користування:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 40 рокiв
Машини та обладнання - 10 рокiв
Транспортнi засоби - 12 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар - 5 рокiв
Збiльшення вартостi основних засобiв протягом 2010 року не вiдбувалося.

Пiдприємством в звiтному перiодi переоцiнки (уцiнки) балансової вартостi основних засобiв не було.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2010 р. складає 1385 тис. грн.: автобус КАВЗ 3976 - 89,8 тис. грн., автомашина (4 шт.) - 76 тис. грн., автомобiль пожарний ЗИЛ 43412 - 89,5 тис. грн., асф. площадка - 2,4 тис. грн., доп. трубка Senao (6 шт.) - 7,04 тис. грн., комп'ютери 10 шт. - 30,5 тис. грн., комп'ютерна сiть - 47,1 тис. грн., кондицiонер 16 шт. - 6,1 тис. грн., лiфт пасажирський ПП 464 г/п 320 - 13,7 тис. грн., магнiтна колонка 12 шт. - 5,4 тис. грн., мехмастерська - 27 тис. грн., зовнiшнi щiтковi сiтi - 4,9 тис грн., Норiя 3 шт. - 5,2 тис. грн., системний блок - 2,8 тис. грн., навантажувач МТУ-3 (КШП-6) - 47,5 тис. грн., приймальний пристрiй для залiзничних вагонiв - 108 тис. грн., приймальний пристрiй скл. №9 - 19,2 тис. грн., причеп МАЗ - 4,3 тис. грн., програма 1С - 7,6 тис. грн., прохiдна - 2,5 тис. грн., ПТК на базi CELERON - 6,54 тис. грн., транспортер 7 шт. - 10,9 тис. грн., транспортерна галерея - 47,5 тис. грн., фото полiмерна форма - 3,3 тис. грн., холодильники 22 шт. - 12,8 тис грн., шелушитель - 2,3 тис. грн., шторнi ворота 2 шт. - 2,6 тис. грн. та iнше.
ВАТ "Волноваський КХП" в 2010 роцi уклав договори на надання в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - автобус КАВЗ 3976, Фiзична особа - пiдприємець - Хара Л.Ю. примiщеннi вiзировочної, Стайловський В.А. - склад № 10.
ВАТ "Волноваський КХП" у 2010 роцi нiчого не орендувало.
Обмежань на використання основних засобiв немаІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-14096.000 -12353.000
1891.000 1891.000
1891.000 1891.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiод
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-14096.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1891.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядк