Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 2377.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 2377.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 71.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 55813.000  X X
Усього зобов'язань X 58261.000  X X


Опис: В звiтному перiодi довгостроковi зобов'язання 5202 тис. грн.
Заборгованiсть по виданим векселям за пред`явленням на суму 2377 тис.грн.:
ТОВ "Агроiнвест" - 1296 тис.грн.
ТОВ "Волновахська ПФ" - 1081 тис. грн.
Короткострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги дорiвнює 16703 тис. грн.
Найбiльш вагома кредиторська заборгованiсть враховується за :
ТОВ "Константа -Агро" - 8510 тис.грн.
ТОВ "Українське зерно" - 2112 тис.грн.
ПАТ "Червоний прапор" - 2974 тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв складають 31516 тис. грн.

Порядок розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та по соцiальному страхуванню, вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
До складу поточних зобов'язань входять:
- заборгованостi перед бюджетом в сумi 71 тис. грн.
- заборгованiсть з позабюджетних платежiв в сумi 8 тис. грн.
- зобов'язання за розрахунками iз Фондом соцiального страхування iз тимчасової втрати працездатностi - 125 тис. грн.
- Поточна заборгованiсть з оплати працi (за грудень 2010 р.) - 70 тис. грн.
- Iншi поточнi зобов'язання - 2189 тис. грн. (ПДВ, строк сплати якого не настав)