Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 12188
Первісна вартість 011 259259
Накопичена амортизація 012 138171
Незавершене будівництво 020 10651065
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 42013655
Первісна вартість 031 1025110251
Знос 032 60506596
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 301301
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 56885109
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 139918518
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 220412960
первісна вартість 161 220412960
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 1488414
за виданими авансами 180 1259416347
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 532189
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 39444
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 162184
Усього за розділом ІІ 260 3101039056
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3669844165

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 18911891
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 61846184
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -20428-22171
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -12353-14096
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 52025202
Усього за розділом ІІІ 480 52025202
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 23772377
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1403416703
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 2431631516
з бюджетом 550 17971
з позабюджетних платежів 560 238
зі страхування 570 330125
з оплати праці 580 47670
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 21142189
Усього за розділом IV 620 4384953059
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3669844165


ПІБ керівника Альошкiн Олександр Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Бондаренко Iрина Валентинiвна
Примітки:
Необоротнi матерiальнi активи
Достовiрнiсть оцiнки i вiдповiднiсть критерiям визнання, а також аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдаює вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Амортизацiя нараховувалась з використанням методу зменшення залишку вiдповiдно до податкового облiку згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємтсв" вiд 22.05.1997 р. №28397-ВР.
Переданих в оренду основних засобiв окремих iнвентарних об'єктiв в звiтному перiодi Пiдприємство немає.
В звiтному перiодi переоцiнка балансової вартостi та нарахуваного зносу основних засобiв на Пiдприємствi не проводилась.
Основнi засоби на Пiдприємствi облiковуються за первiсною вартiстю, а саме за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.
Згiдно з П(С)БО 7 Пiдприємство класифiкує основнi засоби первiсною вартiстю 10251 тис. грн. Детальнiшу iнформацiю див. п.13.1 "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)".
Збiльшення вартостi основних засобiв в звiтному перiодi не було.
В звiтному перiодi вибуття основних засобiв не вiдбувалось.
Нематерiальнi активи на балансi Пiдприємства на 31.12.2010 р. представленi правом на користання землею та програмним забеспеченням, якi облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи". Амортiзацiя нараховується прямолiнейним методом, строк корисного використання для програмного забезпечення встановлений 6 рокiв.
Незавершене будiвництво на кiнець звiтного року у сумi 1065 тис.грн. складається з вартостi невстановленого обладнання.

Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї в розмiрi 301 тис. грн., представленi вартiстю акцiй ВАТ "Газресурсвидобування", якi вiдображенi в балансi як "Iншi фiнансовi iнвестицiї"" (ряд. 045 Ф.1).

Запаси
Порядок визнання та методи облiку придбання i вибуття товарно-матерiальних цiнностей на Пiдприємствi вiдповiдають вимогам П(С)БО №9 "Запаси" i на протязi звiтного перiоду не змiнювались. Запасами визнаються активи, якi знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу продуктiв виробництва, а також використовуються для споживання при виробництвi продукцiї i функцiонуваннi Пiдприємства. Запаси враховуються на балансi Пiдприємства за вартiстю придбання з урахуванням транспортно-заготiвельних витрат. Готова продукцiя враховується Пiдприємством за виробничою собiвартiстю. Облiк товарно-материальних цiнностей здiйснюється на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку по первiснiй вартостi.
Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду наведено у таблицi (тис.грн.):

Сировина i матерiали - 8325
Купован напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо -
Тара i тарнi матерiали - 91
Будiвельнi матерiали -
Запаснi частини - 82
Тварини на вирощуваннi i вiдгодiвлi -
Малоцiннi та швидкозношуваннi предмети - 20
Незавершене виробництво -
Готова продукцiя -
Товари
Разом - 8518

Балансова вартiсть запасiв на дату балансу вiдповiдає прийнятiй на пiдприємствi облiковiй полiтицi.

Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей в звiтному перiодi не здiйснювалась.
Методом оцiнки руху запасiв, який застосовується Пiдприємством, є метод середньозваженої вартостi, що вiдповiдає вимогам П(С)БУ 9 "Запаси".

Витрати виробництва та обiгу.

Визнання витрат та їх класiфiкацiя вiвповiдають вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
В залежностi вiд напрямку використання всi елементи операцiйних витрат розподiляються на собiвартiсть, адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.

Дебiторська заборгованiсть.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".
Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть здiйснюється Пiдприємством на вiдповiдних аналiтичних i синтетичних облiкових регiстрах. Визначення Пiдприємством резерву сумнiвних боргiв в звiтному перiодi здiйснювалось аналiтичним шляхом в процесi iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 12960 тис. грн.
Основними дебiторамi товариства (заборгованiсть бiльше 1 млн.грн.) є:
- ПАТ "Червоний прапор" - 7424 тис.грн.
- СТОВ "Донецька птахофабрика" - 1736 тис.грн.
- ТОВ "Волновахська птахофабрика" - 1112 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 414 тис. грн., та складається з заборгованостi до:
-ПДВ - 354 тис. грн.
-Податку на прибуток - 59 тис. грн.
Iнших податкiв - 1 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в сумi 16347 тис. грн. складається з попереднiх оплат.

Ряд. 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" загальною сумою 189 тис. грн. складається з:
- переплати по розрахункам з Пенсiйним фондом - 33 тис.грн.
- заборгованостi фонду соцiального страхування за лiкарняними листами - 117 тис.грн.
- заборгованостi фонду соцiального страхування за допомогою по вагiтностi - 26 тис.грн.
- по розрахункам з фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв - 13 тис.грн.

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку дорiвнюють 444 тис. грн .

Iншi оборотнi активи, загальною сумою 184 тис. грн. складаються з податкового кредиту та податкового зобов'язання, строк вiдшкодування/сплати якого не настав.

Визнання, достовiрнiсть оцiнки, а також аналiтичний та синтетичний облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання".
В звiтному перiодi довгостроковi зобов'язання дорiвнюють 5202 тис. грн.(згiдно бюджетної постанови).
Заборгованiсть по виданим векселям за пред`явленню на суму 2377 тис.грн.:
ТОВ "Агроiнвест" - 1296 тис.грн.
ТОВ "Волновахська ПФ" - 1081 тис. грн.
Короткострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги дорiвнює 16703 тис. грн.
Найбiльш вагома кредиторська заборгованiсть враховується за :
ТОВ "Константа -Агро" - 8510 тис.грн.
ТОВ "Українське зерно" - 2112 тис.грн.
ПАТ "Червоний прапор" - 2974 тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв складають 31516 тис. грн.

Порядок розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та по соцiальному страхуванню, вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
До складу поточних зобов'язань входять:
- заборгованостi перед бюджетом в сумi 71 тис. грн.
- заборгованiсть з позабюджетних платежiв в сумi 8 тис. грн.
- зобов'язання за розрахунками iз Фондом соцiального страхування iз тимчасової втрати працездатностi - 125 тис. грн.
- Поточна заборгованiсть з оплати працi (за грудень 2010 р.) - 70 тис. грн.
- Iншi поточнi зобов'язання - 2189 тис. грн. (ПДВ, строк сплати якого не настав)


Статутний капiтал ВАТ "Волновахський КХП" в процесi приватизацiї, встановлений актом оцiнки цiлосного майнового комплексу, затвердженим Донецьким териториальним вiддiленням ФДМУ на пiдставi наказу №7945 вiд 29.12.1995 р., у розмiрi 1.890.984,25 грн.
Статутний капiтал подiлений на 7.563.937 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Двадцять п'ять копiйок).
Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному перiодi не було. Ведення аналiтичного облiку на рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає дiючому законодавству.
В звiтному перiодi випуск цiнних паперiв та пiдписка на них не проводились.
Iнший додатковий капiтал у сумi 6184 тис.грн. було складено з iндексацiї основних засобiв (5679,6 тис. грн.) та дооцiнки основних засобiв в сумi 504,4 тис.грн.
Вiдрахування до Резервного капiталу не здiйснювались. Дивiденди за пiдсумками роботи за 2010 р. не нараховувались.
Непокритi збитки станом на 31.12.2010 р. склали 22171 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв не перевищує статутний капiтал Пiдприємства. Вiдповiдно до п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, ВАТ "Волновахський КХП" пiдлягає лiквiдацi