Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Готова продукцiя в балансi Пiдпрємства вiдображується по фактичнiй собiвартостi. Облiк реалiзацiї готової продукцiї в звiтному перiодi проводився iз застосуванням Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доход".
Доход вiд реалiзацiї за 2010 р., вiдображений в стр. 010 "Звiту про фiнансовi результати" в сумi 97810 тис. грн., вiдповiдає даним аналiтичного облiку.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї дорiвнює 82001 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати дорiвнюють 669,0 тис. грн, витрати на збут - вiдсутнi.
Iншi операцiйнi доходи в сумi 74 тис. грн. - доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв
Iншi операцiйнi витрати у сумi 662 тис.грн. складаються з вартостi реалiзованих оборотних активiв (74 тис. грн.), визнаних штрафiв (588 тис.грн)
Iншi фiнансовi доходи - 7 тис. грн. - вiдсотки по розрахунковому рахунку.

Податок на прибуток - в 2010 роцi не сплачувався, у звязку iз збитковiстю дiяльностi
Фiнансовi результати вiд господарської дiяльностi розраховувались Пiдприємством вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. За результатами господарської дiяльностi 2009 року збиток дорiвнює 11201 тис. грн. а результатами господарської дiяльностi 2010 року збиток дорiвнює 1743 тис. грн.
Непокритий збиток минулих рокiв на Пiдприємствi станом на 31.12.2010 р. складає 22171 тис. грн.