Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Кошти на розрахункових рахунках на балансi Пiдприємства за станом на 31.12.2010 рiку враховуються у наступних розмiрах: у нацiональнiй валютi - 444 тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного облiку по рахунку 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi" i оборотно-сальдовим вiдомостям.
Сума надходжень грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склала 86888 тис. грн.
Отриманi кошти вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi 88 тис. грн.
Отриманi вiдсотки - 7 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдсутен.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод Пiдприємством розраховувався, як рiзниця мiж грошовими сумами витрат та надходжень чистого руху грошових котiв вiд операцiйної дiяльностi, вiд iнвестицiйної дiяльностi та вiд фiнансової дiяльностi, що в свою чергу дає результат за 2010 рiк й складає - 405 тис. грн.