Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Виконуючий обов'язки директора       Альошкiн Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
29.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00957376
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Волноваський район
     Поштовий індекс 85700
     Населений пункт м.Волноваха
     Вулиця, будинок вул.100 рокiв Червоного Хреста, 2
     Міжміський код, телефон та факс 062 3401412, 0623401412
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2011
    Річна інформація опублікована у 80 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація д/н
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)