Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 18910061840-2042800-12353
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 18910061840-2042800-12353
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000-174300-1743
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 00000-174300-1743
на кінець року 300 18910061840-2217100-14096
Примітки:
Статутний капiтал ВАТ "Волновахський КХП" в процесi приватизацiї, встановлений актом оцiнки цiлосного майнового комплексу, затвердженим Донецьким териториальним вiддiленням ФДМУ на пiдставi наказу №7945 вiд 29.12.1995 р., у розмiрi 1.890.984,25 грн.
Статутний капiтал подiлений на 7.563.937 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Двадцять п'ять копiйок).
Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному перiодi не було. Ведення аналiтичного облiку на рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає дiючому законодавству.
В звiтному перiодi випуск цiнних паперiв та пiдписка на них не проводились.
Протягом звiтного перiоду змiни розмiру iншого додаткового капiталу не вiдбувалось.
Протягом звiтного перiоду вiдрахувань до резервного капiталу не здiйснювалося.
Забеспечення наступних витрат i платежiв не нараховувались.
По результатах фiнансово-господарчої дiяльностi Товариство отримало збиток у сумi 1743 тис. грн. Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2010 р. становить 22171 тис. грн.
Iнформацiя щодо власникiв, якi володiють 10% статутного фонду Товариства наведено у п. 7 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй емiтента"