Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на ВАТ "Волноваський КХП" в 2010 роцi складала 14 осiб (в порiвняннi з 2009 роком, ця кiлькiсть залишилася не змiнною. Усi працiвники працюють повний робочий день. З залишившихся працiвникiв, тих кто працює неповний робочий день не має. Працiвникiв за сумiсництвом не має. Фонд оплати працi склав в 2010 роцi 550,0 тис. грн. (у порiвнянi з в 2009 роком, коли вiн складав 2833,7 тис.грн., фонд оплати працi знизився практично у 5 разiв). Це пов'язано зi зменшенням навантаження на працiвникiв та не проведенням робiт по виготовленню комбiкормiв. 25.12.2009 р. на ВАТ "Волноваський КХП" було скорочення штату працiвникiв у кiлькостi 78 робiтникiв, згiдно ст. 40 п. 1 КЗпП України, у зв'язку з тимчасовим призупинення виробництва на пiдприємствi. Станом на 31.12.2009 р. фактично працювало 14 осiб. Ця кiлькiсть i залишилася працювати i в 2010 роцi. На пiдприємствi у 2010 роцi практикується наступна схема оплати працi: для виробничого персоналу - 18%, для невиробничого - 37%, для управлiнського - 44%, залежно вiд штатного розкладу. Навчання персоналу протягом 2010 року не здiйснювалося, за випадком проходження навчання з бехнiки безпеки. Служба бухгалтерського облiку товариства намагається не допускати недолiкiв в облiковiй дiяльностi i для цього регулярно пiдвищує свою квалiфiкацiю, вiдвiдуючи семiнари, що органiзовуються податковою iнспекцiєю, пенсiйним фондом, фондом соцiального страхування, держадмiнiстрацiєю району. Надається можливiсть активно займатися самоосвiтою, вивчаючи iнформацiю, що розмiщається в таких передплачених перiодичних виданнях, як: "Вiсник податкової служби України" "Все про бухгалтерський облiк" "Праця i зарплата" "Пенсiйний кур`єр" "Соцiальне страхування" На ВАТ "Волноваський КХП" iснує профсоюзний комiтет, в обов'язки якого входить здiйснювати контроль за дотриманням дiючого законодавства, норм галузевої угоди, колективного договору, представляти iнтереси членiв профсоюзу при розглядi спiрних питань з роботодавцем у судах. Оплата працi на пiдприємствi запроваджена згiдно "Положення про оплату працi i премiювання" i являє собою один iз роздiлiв Колективного договору. Оплата працi апарату управлiння, i деяких категорiй робiтникiв здiйснюється згiдно встановлених окладiв. За 2010 рiк проводилось декiлька етапiв пiдвищення заробiтної плати робiтникiв з сiчня 2010 року вiдбулося пiдвищення заробiтної плати в зв`язку з введенням мiнiмальної заробiтної плати в розмiрi 869 грн. З 01 квiтня 2010 р. пiдвищення з/плати всiм категорiям штатних працiвникiв у зв`язку з встановленням мiнiмальної з/плати в розмiрi 884 грн. З 01.07.2010 р. пiдвищення з/плати всiм категорiям штатних працiвникiв у зв`язку з встановленням мiнiмальної з/плати в розмiрi 888 грн. З 01.10.2010 р. пiдвищення з/плати всiм категорiям штатних працiвникiв у зв`язку з встановленням мiнiмальної з/плати в розмiрi 907 грн. З 01 грудня 2010 р. пiдвищення з/плати всiм категорiям штатних працiвникiв у зв`язку з встановленням мiнiмальної з/плати в розмiрi 922 грн. До 2009 року на Товариствi роботала розроблена Кадрова програма ВАТ "Волноваськом КХП", яка включала наступнi пiдсистеми: 1. Аналiз та планування персоналу: до цiєї пiдсистеми належать кадрове планування, прогнозування потреб у персоналi, органiзацiя реклами та встановлення взаємодiї iз зовнiшнiми органiзацiями, що забезпечують пiдприємство кадрами. Планування персоналу на ВАТ "Волноваському КХП" передбачає оцiнку наявних трудових ресурсiв пiдприємства; визначення можливих потреб у трудових ресурсах; вивчення ринку працi i розробку програми залучення персоналу для задоволення потреб пiдприємства. Визначити необхiдну чисельнiсть працiвникiв, їхнiй професiйний i квалiфiкацiйний склад дають змогу: виробнича програма, норми виробiтку, заплановане пiдвищення продуктивностi працi i структура робiт. 2. Пiдбiр та наймання персоналу: проведення спiвбесiд для вияву iнтелектуального рiвня, професiоналiзму, комунiкабельностi та iнших необхiдних якостей. 3. Оцiнювання персоналу: персональна оцiнка - рiвень знань, умiнь, майстерностi та особистiсної вiдповiдальностi; оцiнка виконуваної роботи та її результатiв. 4. Органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу: навчання персоналу, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, введення в посаду, органiзацiя кадрового зростання, реалiзацiя службово-професiйного просування та кар'єри спiвробiтникiв. 5. Мотивацiя персоналу: розробка систем мотивацiї, вироблення систем оплати працi, розробка форм морального стимулювання персоналу. 6. Облiк спiвробiтникiв пiдприємства: облiк прийому, перемiщення, звiльнення персоналу, органiзацiя ефективного використання персоналу, управлiння зайнятiстю персоналу, кадрове дiловодство. 7. Органiзацiя трудових вiдносин на пiдприємствi: оцiнювання виконання персоналом своїх функцiональних обов'язкiв, формування у спiвробiтникiв почуття вiдповiдальностi, аналiз та регулювання групових i мiжособистiсних вiдносин, управлiння виробничими конфлiктам, встановлення норм корпоративної культури, робота зi скаргами на трудовi вiдносини. 8. Створення умов працi: створення безпечних умов для працi спiвробiтникiв; дотримання норм психофiзiологiї працi, ергономiки, технiчної естетики. 9. Соцiальний розвиток: органiзацiя медичного обслуговування, вiдпочинку та культурних заходiв. 10. Правове та iнформацiйне забезпечення процесу управлiння персоналом: вирiшення правових питань трудових вiдносин, пiдготовка нормативних документiв, що їх регулюють, забезпечення необхiдною iнформацiєю всiх пiдроздiлiв управлiння персоналом. Мета полiтики управлiння трудовими ресурсами на ВАТ "Волноваському КХП" створення системи, що грунтується на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами пiдприємства в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi виробництва, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi пiдприємства. Але на протязi 2010 року ця программа не дiяла. Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування: в пенсiйний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю; на випадок безробiття; нещасний випадок на виробництвi. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата); - оплату лiкарняних листiв; - виплату пособiй з безробiття; - виплату пособiй при нещасних випадках на виробництвi i т. iн. Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, тривалiстю 24 дня згiдно графiку, а також додатковi днi до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, за особливий характер працi. Робiтникам, якi проходять навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, надаються додатковi вiдпустки для навчання. Працiвникам якi, навчаються на заочнiй формi навчання надаються додатковi вiдпуски для навчання. Працiвникам надаються додатковi вiдпустки в наступних випадках: - народження дитини - 2 робочих дня; - одруження працiвника або його дiтей - 2 робочих дня; - смертi близьких родичiв - 3 робочих дня.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: