Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
24.09.2010
72.4430280
Пропозицiй щодо внесення додаткових питань в затверджений порядок денний не було.

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2009 роцi.
4. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2009 рiк. Затвердження рiчного звiту, балансу i iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009 р.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009р., визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2009р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2010р.
6. Про вiдкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) голови наглядової ради.
7. Про переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
8. Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзується.
9. Обрання зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
10. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
11. Визначення способу персонального повiдомлення кожного власника акцiй про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
12. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
13. Про припинення дiї договору № 84 вiд 01.10.1999 р. про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
14. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї (або окремим додатком).
15. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту (окремого додатку) в новiй редакцiї i проведення його/їх державної реєстрацiї.
16. Внесення та затвердження змiн i доповнень до внутрiшнього Положення "Про загальнi збори", шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Положення у новiй редакцiї.

Результати розгляду питань порядку денного:
На чергових загальних зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi рiшення за всiма питаннями.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
Слухали: Директора Губка С.П., яка надала пропозицiю для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi 1 особи, а саме:
ў Голова лiчильної комiсiї - Бiлоус В.В.

Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили: для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi 1 особи, а саме:
ў Голова лiчильної комiсiї - Бiлоус В.В.

Слухали: Представника акцiонера, який надав пропозицiю для проведення чергових загальних зборiв та оформлення рiшень обрати президiю у складi:
- Голова зборiв - Губка Свiтлана Павлiвна.
- Секретар зборiв - Маркелова Олена Петрiвна.
Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили: для проведення чергових загальних зборiв та оформлення рiшень обрати президiю у складi:
- Голова зборiв - Губка Свiтлана Павлiвна.
- Секретар зборiв - Маркелова Олена Петрiвна.

Голова зборiв Губка С.П. надала пропозицiю затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв:
- Iнформацiя з першого питання порядку денного - до 15 хв.;
- Iнформацiя з другого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Iнформацiя з третього питання порядку денного - до 15 хв.;
- Iнформацiя з четвертого питання порядку денного - до 15 хв;
- Iнформацiя з п'ятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з шостого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з сьомого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з восьмого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з дев'ятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з десятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з одинадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з дванадцятого питання порядку денного - до 20 хв;
- Iнформацiя з тринадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з чотирнадцятого питання порядку денного - до 15 хв;
- Iнформацiя з п'ятнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з шiстнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
Для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв рiшень з питань порядку денного - до 5 хв. пiсля кожної доповiдi.
Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б, акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.
Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється, i включене до порядку денного.
Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв.
Провести збори без перерви.
Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили: Затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв:
- Iнформацiя з першого питання порядку денного - до 15 хв.;
- Iнформацiя з другого питання порядку денного - до 20 хв.;
- Iнформацiя з третього питання порядку денного - до 15 хв.;
- Iнформацiя з четвертого питання порядку денного - до 15 хв;
- Iнформацiя з п'ятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з шостого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з сьомого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з восьмого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з дев'ятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з десятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з одинадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з дванадцятого питання порядку денного - до 20 хв;
- Iнформацiя з тринадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з чотирнадцятого питання порядку денного - до 15 хв;
- Iнформацiя з п'ятнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
- Iнформацiя з шiстнадцятого питання порядку денного - до 10 хв;
Для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв рiшень з питань порядку денного - до 5 хв. пiсля кожної доповiдi.
Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б, акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.
Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється, i включене до порядку денного.
Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв.
Провести збори без перерви.

Слухали: Голову зборiв Губка С.П., яка надала пропозицiю затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах:
- Право голосу на загальних зборах мають право акцiонери - власники простих акцiй товариства;
- По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття бюлетеня, затвердженого Виконавчим органом Товариства;
- Рахування голосiв здiйснювати лiчильнiй комiсiї за принципом "Одна акцiя - один голос" для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Пiдсумки голосування оголошувати на зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування;
- Приймати рiшення щодо питань порядку денного згiдно з Законом України "Про господарськi товариства" по питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, по питанню 14 - бiльшiстю не менш як у ? голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили: затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах:
- Право голосу на загальних зборах мають право акцiонери - власники простих акцiй товариства;
- По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття бюлетеня, затвердженого Виконавчим органом Товариства;
- Рахування голосiв здiйснювати лiчильнiй комiсiї за принципом "Одна акцiя - один голос" для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Пiдсумки голосування оголошувати на зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування;
- Приймати рiшення щодо питань порядку денного згiдно з Законом України "Про господарськi товариства" по питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, по питанню 14 - бiльшiстю не менш як у ? голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк.
Слухали: Директора Губка С.П., яка виступила зi звiтом Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк та визначила основнi напрямки дiяльностi товариства на 2010 р. (додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв).
Губка С.П. вiдповiла на всi запитання одержанi вiд акцiонерiв Товариства.

Голова зборiв на голосування поставила питання:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2009 рiк (додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв);
- вважати роботу Виконавчого органу ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства в 2009 роцi задовiльною;
- затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2010 р.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2009 рiк (додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв);
- вважати роботу Виконавчого органу ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства в 2009 роцi задовiльною;
- затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2010 р.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2009 роцi.
Слухали: Директора Товариства Губка С.П., яка повiдомила акцiонерам, що станом на дату проведення загальних зборiв склалася складна ситуацiя у роботi Товариства та органiв його управлiння. Губка С.П. повiдомила акцiонерам, що на прикiнцi 2009 року було змiнено власника пакета акцiй, який володiв 10 i бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товариства, а його представника було обрано до складу наглядової ради, а саме головою. Члени Наглядової ради були звiльненi з посад (штатних одиниць), якi займали в Товариствi. Звiльнення цих членiв наглядової ради вплинуло на подальшу спiвпрацю з Товариством. Це, насамперед, вплинуло на роботу складу наглядової ради, що призвело до вiдсутностi членiв наглядової ради, яки могли б проводити перевiрку та здiйснювати контроль виконавчого органу Товариства. У перiод пiдготовки до зборiв планувалося винести на затвердження зборiв звiт про роботу наглядової ради. Але, у зв'язку з ситуацiєю, яка склалася у роботi наглядової ради, осiб, якi б в змозi довести звiт про роботу наглядової ради на дату проведення цих зборiв не залишилось. На пiдставi доведено пропоную звiт наглядової ради про роботу у 2009 роцi не розглядати та не затверджувати.

Губка С.П. на голосування поставила питання:
- звiт наглядової ради про роботу у 2009 роцi не розглядати та не затверджувати.

Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили:
- звiт наглядової ради про роботу у 2009 роцi не розглядати та не затверджувати.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2009 рiк. Затвердження рiчного звiту, балансу i iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009 р.
Слухали: Директора Товариства Губка С.П., яка повiдомила акцiонерам, що на дату проведення загальних зборiв склалася складна ситуацiя у роботi Товариства та органiв його управлiння. Губка С.П. повiдомила акцiонерам, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї були звiльненi з посад (штатних одиниць), якi займали в Товариствi. Це звiльнення вплинуло на подальшу спiвпрацю з Товариством. Це, насамперед, вплинуло на роботу складу Ревiзiйної комiсiї, що призвело до вiдсутностi осiб, якi могли б провести перевiрку складання звiту та балансу Товариства за 2009 рiк. Жоден з членiв Ревiзiйної комiсiї на збори не з'явився, не надав повноваження iншим особам довести зборам висновок про перевiрку i запропонувати затвердити баланс i iншi форми бухгалтерської звiтностi.
Але, за пiдсумками роботи 2009 року проводилась аудиторська перевiрка, згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй на пiдприємствi облiкової полiтики та достовiрне вiдображує фiнансове становище пiдприємства.
На пiдставi аудиторської перевiрки, яка пiдтвердила достовiрнiсть вiдображення фiнансового становища Товариства, можливо затвердити рiчний звiт, баланс та iншi форми бухгалтерської звiтностi за 2009 рiк, без висновку Ревiзiйної комiсiї та запропонувати наступним загальним зборам розглянути висновок Ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк та ще раз пiдтвердити рiшення цих зборiв про затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi за 2009 рiк .
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Губка С.П. на голосування поставила питання:

" затвердити рiчний звiт, баланс i iншi форми бухгалтерської звiтностi ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2009 рiк;
" запропонувати наступним загальним розглянути висновок Ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк та пiдтвердити рiшення цих зборiв про затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi за 2009 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили:
" затвердити рiчний звiт, баланс i iншi форми бухгалтерської звiтностi ВАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" за 2009 рiк;
" запропонувати наступним загальним розглянути висновок Ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк та пiдтвердити рiшення цих зборiв про затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi за 2009 рiк.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009р., визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2009р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2010р.
Слухали: Головного бухгалтера Бондаренко I.В., яка виступила з докладом про рiчнi результати дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2009 р. та довела до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2009 рiк Товариством було отримано збиток у сумi 11201,00 тис. грн. В зв'язку з отриманням збитку за пiдсумками роботи за 2009 рiк та у вiдповiдностi до Законодавства, Бондаренко I.В. запропонувала дивiденди за пiдсумками роботи за 2009 рiк не нараховувати та не виплачувати, здiйснити покриття збитку звiтного перiоду за рахунок прибутку наступних перiодiв. Бондаренко I.В. запропонувала затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
Також Бондаренко I.В. запропонувала у випадку отримання прибутку за пiдсумками роботи за 2010 рiк направити його на покриття збитку минулих перiодiв.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв Губка С.П. на голосування поставила питання:
ў збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2009 рiк у сумi 11201,00 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв;
ў дивiденди за пiдсумками роботи 2009 р. не нараховувати та нi виплачувати;
ў затвердити плановi нормативи розподiлу прибутку на 2010 р., а саме: у разi отримання прибутку направити його на покриття збитку минулих перiодiв;
ў затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2009 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.
Вирiшили:
ў збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2009 рiк у сумi 11201,00 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв;
ў дивiденди за пiдсумками роботи 2009 р. не нараховувати та нi виплачувати;
ў затвердити плановi нормативи розподiлу прибутку на 2010 р., а саме: у разi отримання прибутку направити його на покриття збитку минулих перiодiв;
ў затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2009 рiк.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про вiдкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) голови наглядової ради.
Слухали: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що на прикiнцi 2009 року було змiнено власника пакета акцiй, який володiв 10 i бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товариства а його представника було обрано до складу наглядової ради, а саме головою. В зв'язку з цим пропоную переобрати голову наглядової ради Товариства.
На пiдставi доведеного пропоную вiдкликати (звiльнити) з посади голови наглядової ради фiзичну особу, яка дiяла вiд iм'я юридичної особи та володiла 10 i бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товариства Цецик Iвана Михайловича та обрати (призначити) на посаду голови наглядової ради представника акцiонера юридичної особи - фiзичну особу Бiлоус Валерiя Володимировича, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 роки.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.

Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Вiдкликати (припинити повноваження), представника акцiонера юридичної особи, який дiяв вiд його iм'я та володiв 10 i бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товариства голову Наглядової ради Цецик Iвана Михайловича.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Вiдкликати (припинити повноваження), представника акцiонера юридичної особи, який дiяв вiд його iм'я та володiв 10 i бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товариства голову Наглядової ради Цецик Iвана Михайловича.


Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Обрати (призначити) на посаду голови Наглядової ради, представника акцiонера - юридичної особи "Авангардко iнвестментс паблiк лiмiтед" - Бiлоус Валерiя Володимировича, строк повноважень вiдповiдно до статуту 3 роки.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Обрати (призначити) на посаду голови Наглядової ради, представника акцiонера - юридичної особи "Авангардко iнвестментс паблiк лiмiтед" - Бiлоус Валерiя Володимировича, строк повноважень вiдповiдно до статуту 3 роки.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
СЛУХАЛИ: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що з 30.04.2009р. набрав чинностi Закон України "Про акцiонернi товариства" № 514-УI вiд 17.09.2008р. (надалi - Закон). У вiдповiдностi до ст. 20 п.2. другого речення даного Закону передбачено, що акцiї акцiонерних товариств iснують виключно у бездокументарнiй формi. У вiдповiдностi до перехiдних та прикiнцевих положень Закону ця вимога починає дiяти з 29.10.2010р. Також у вiдповiдностi до прикiнцевих положень Закону України Про внесення змiн до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" передбачено, що з 29.10.2010р. акцiї iснують виключно у бездокументарнiй формi. У зв'язку з цим необхiдно прийняти рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми у бездокументарну форму iснування. Процедуру переведення необхiдно провести з дотриманням вимог, якi встановлюються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, а саме у вiдповiдностi до Рiшення № 98 вiд 30.06.2000 р. iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" та iнших вимог законодавства.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Перевести випуск iменних акцiй Товариства з документарної у бездокументарну форму iснування.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Перевести випуск iменних акцiй Товариства з документарної у бездокументарну форму iснування.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзується.
СЛУХАЛИ: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що процедура переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, яка встановлена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового Рiшення № 98 вiд 30.06.2000 р. iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" (рiшення про дематерiалiзацiю), передбачає прийняття рiшення про укладання договору про обслуговування емiсiї з депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй. Тому пропоную обрати Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", як депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, який дематерiалiзується. Також пропоную розглянути вiдомостi про депозитарiя:
Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А00 № 020227, номер запису 10741050001010655, видане 17 травня 1999 року, Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю.
Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3.
Телефони контактної особи: (044) 279-10-78,377-70-16 Заступник директора операцiйного департаменту Адамовська Марина Олександрiвна, начальник клiєнтського вiддiлу Федорова Олена Едуардiвна.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку: серiя АВ № 189650 видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.09.2006 р. № 823, строк дiї лiцензiї -19.09.2006р.- 19.09.2016 р.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Обрати Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Обрати Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
СЛУХАЛИ: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що процедура переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, яка встановлена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 98 вiд 30.06.2000 р. iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" (рiшення про дематерiалiзацiю), передбачає прийняття рiшення про обрання зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску що дематерiалiзується. Пропоную обрати Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива", як зберiгача, у якого будуть вiдкрити рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, випуску що дематерiалiзується. Також пропоную розглянути вiдомостi про зберiгача:
Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива".
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 33299878.
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01, № 481330 номер запису 106 910 700 180 01956, видане 06 квiтня 2010 року; видане Оболонською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю.
Мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, Щорса 7/9.
Телефони контактної особи: тел. (044) 593-60-85, голова правлiння - Циктор Андрiй Iванович.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: АВ № 533967, видана 20.05.2010 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Строк дiї 20.05.2010 - 20.05.2015 року.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Обрати Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива", як зберiгача, у якого будуть вiдкрити рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, випуску що дематерiалiзується.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Обрати Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива", як зберiгача, у якого будуть вiдкрити рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, випуску що дематерiалiзується.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
СЛУХАЛИ: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що процедура переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, яка встановлена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 98 вiд 30.06.2000р iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" (рiшення про дематерiалiзацiю), передбачає визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Пропоную датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв визначити 21.12.2010р.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Дата припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - 21.12.2010 р.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Дата припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - 21.12.2010 р.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Визначення способу персонального повiдомлення кожного власника акцiй про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
СЛУХАЛИ:Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що процедура переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, яка встановлена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 98 вiд 30.06.2000 р. iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" (рiшення про дематерiалiзацiю), передбачає визначення способу персонального повiдомлення кожного власника акцiй про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми у бездокументарну (дематерiалiзацiю випуску акцiй). Пропоную способом персонального повiдомлення власникiв акцiй Товариства щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй визначити просте письмове повiдомлення поштою.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.

Голова зборiв Губка С.П. поставила на голосування питання:
" Способом персонального повiдомлення власникiв акцiй Товариства щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй, визначити просте письмове повiдомлення поштою.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували: "за" - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах, "проти" - немає, "утрималися" - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на чергових загальних зборах.

Вирiшили:
" Способом персонального повiдомлення власникiв акцiй Товариства щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй, визначити просте письмове повiдомлення поштою.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
СЛУХАЛИ: Директора Губку С.П., яка довела до вiдома акцiонерiв що процедура переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, яка встановлена Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Рiшення № 98 вiд 30.06.2000 р. iз змiнами та доповненнями "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" (рiшення про дематерiалiзацiю), передбачає затвердження рiшення про дематерiалiзацiю. Тому пропоную затвердити рiшення про дематерiалiзацiю у запропонованiй редакцiї та викласти його додатком 2 до цього протоколу:
Рiшення про де матерiалiзацiю (Додаток 2 до Протоколу чергових загальних зборiв):
1. Реквiзити Емiтента:
Повне найменування товари 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.