Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Донецька фiлiя Приватного акцiонерного товариства iСтрахове товариство iIллiчiвськеi
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  25186738
Місцезнаходження  Донецька область, дIн, 83001, м. Донецьк, вул.Гринкевича, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №584086
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  12.01.2012
Міжміський код та телефон  (062)387-22-12
Факс  (062)387-22-10
Вид діяльності  страхування
Опис  Надання послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та страховою компанiєю, з обовiязкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Термiн дiї договору страхування з 21.05.2011 р. по 20.05.2012 р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс -IНК"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  13659226
Місцезнаходження  Україна, Івано-Франківська область, дIн, 76018, м. Iвано-франкiвськ, вул. Б.Лепкого 34 оф 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0036
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0342) 75-05-01
Факс  0342) 75-05-01
Вид діяльності  74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис  Надає аудиторськi послуги в частинi перевiрки фiнансової звiтностi Товариства для пiдготовки звiту в ДКЦПФР.
 
Найменування  Страхове Акцiонерне товариство закритого типу Страхова компанiя "Злагода"
Організаційно-правова форма  Закрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20349029
Місцезнаходження  Донецька область, дIн, 83052, м. Донецьк, Цусимська , 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №330141
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.03.2007
Міжміський код та телефон  (062)386-92-00
Факс  (062)386-92-00
Вид діяльності  страхування
Опис  Договiр добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на примiщення побутового корпусу в м. Волноваха по вул. Червоного Хреста,2 з 21.05.2011 по 20.05.2012 р.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, дIн, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.05.2011
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78,377-70-16
Факс  (044) 279-10-78,377-70-16
Вид діяльності  Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Надання депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та депозитарiєм.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33299878
Місцезнаходження  Україна, Київська область, дIн, 03150, м. Київ, Щорса 7I9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 533967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  20.05.2010
Міжміський код та телефон  (044) 593-60-85
Факс  (044) 593-60-85
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Наданя депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та зберiгачем. Вiдкриття на iм'я Депонентiв рахункiв у цiнних паперах та зараховування цiннi папери на рахунки цих Депонентiв. Зберiгання цiннiх паперiв на рахунках власника. Надання виписки з рахунку у цiнних паперах. Унесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв. Здiйснення ведення рахункiв у цiнних паперах Депонентiв згiдно Договору на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. Здiйснення надання iнших послуг що передбаченi Законодавством.