Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
03.08.2011 235I05I1I10 Донецьке територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000096267 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 7563937 1890984.250 100.0000000
Опис Торгiвля акцiями на бiржi не проходила. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало, акцiї випущенi емiтентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгiвля акцiями вiдбувалась на внутрiшньому ринку. Торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках не вiдбувалась. Рiшення про додатковий випуск протягом року не приймалось. Розмiщення вiдкрите. Свiдоцтво № 135I05I1I00 вiд 07.08.2000 втратило чиннiсть у зв'язку iз переводом випуску акцiй з документарної форми у бездокументарну. Свiдоцтво № 235I05I1I10 вiд 01.11.2010 втратило чиннiсть у зв'язку iз змiною найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство.