Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) У 1934 роцi на мiсцi комбiнату знаходилися три дерев`яних склади, призначених для прийому i заготiвлi зернових та олiйних культур вiд сiльгоспвиробникiв. У 1960 роцi на вiдстанi 2 км вiд хлiбоприймального пункту в м.Волноваха був побудований i введений до експлуатацiї завод по прийманню, сушцi, обмолоту, очищенню, протравцi в крафт мiшкiв i сортового насiння кукурудзи виробничою потужнiстю 5000 тон насiння за сезон. У 1968 роцi було побудовано спецiальний пiдземний склад, ємнiстю 10 тис.тон, призначений для зберiгання готової продукцiї, борошна, крупи одночасно. Цей об`ект значився важливим об`єктом цивiльної оборони. У 1970 роцi було збудовано i введено до експлуатацiї комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тон розсипних комбiкормiв на рiк. Цей цех працює й дотепер. У 1978 роцi був побудований цех карбамiдного концентрату, який у 1987 роцi було переустатковано у цех екструдированого зерна. У 1994 роцi екструдирування зерна було припинено через пiдвищення тарифiв на електроенергiю та через вiдсутнiсть зв`язкiв з виробниками запчастин для ведучого устаткування цеху. Тому, в цеху було встановлене додаткове устаткування для шелушiння ячменя. З моменту вводу до експлуатацiї комбiкормового цеху усi старi склади було лiквiдовано, а замiсть їх побудовано новi типовi зерносклади механiзованого напольного збереження, якi зв`язанi механiчним транспортером iз цехами- комбiкормовим та екструдирування. У 1986 роцi було побудовано та введено в експлуатацiю два корпуси складiв силосного типу. Перший корпус зернової сировини ємнiстю 8,1 тис.тон, який зв`язаний механiчним транспортером з комбiкормовимцехом. Вiдвантаження зерна зi складiв силосного типу передбачене тiльки на автотранспорт. Другий корпус готової продукцiї ємнiстю 2,9 тис.тон призначений для зберiгання готової продукцiї (комбiкормiв), що надходить механiчним транспортером iз комбiкормового цеху. Вiдвантаження продукцiї здiйснюється на автотранспорт та залiзницю. У 1991 роцi до Волноваського КХП було приєднано Хлiбодарiвську виробничу дiлянку, яка ранiше належала Зачатiвському елеватору. У 1992 роцi Волноваський КХП став орендним пiдприємством, У 1994 роцi комiсiєю по приватизацiї орендного пiдприємства "Волноваський КХП" було розроблено план з приватизацiї, затверджений Донецьким регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України № 6866 вiд 30 листопада 1995 року та визначено спосiб приватизацiї об`акта. Керуючись декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 1993 року № 51-93 "Про особенностi приватизацiї майна у агропромисловому комплексi", затвердженним наказом Мiнсiльгосппроду та ФДМУ, перетворили орендне пiдприємство "Волноваський КХП" на вiдкрите акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". У 2003 роцi було збудовано та введено до експлуатацiї зернову сушилку на газовому паливi, виробничою потужнiстю 50 планових тон на добу при зменшеннi вологостi до 14%. У 2006 роцi налогоджено грануляцiю пшеничних вiсiвок у цеху грануляцiї до 250 тон на мiсяць. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в 2011 роцi не було. У зв'язку з тим, що понад 2 роки розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу, ПАТ "Волноваський КХП" здiйснило дооцiнку вартостi необоротних активiв. 29 квiтня 2011 р., на виконання вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкрите акцiонерне товариство <Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв> перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство <Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв>.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Волноваський КХП" є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В 2011 роцi ПАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили: - комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тонн розсипних комбiкормiв на рiк. Цех по виробництву розсипних комбiкормiв виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби. - цех шелушiння ячменя виробничою потужнiстю 12000 тон зерна на рiк; - цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужнiстю 10000 тон; - виробнича дiлянка по прийманню сировини емкiстю 22000 тон; - зернова сушила (50 планових тон); - адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться: адмiнiстрацiя; бухгалтерiя; вiддiл кадрiв; виробнича лабораторiя. За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду до ПАТ "Волноваський КХП" не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на Пiдприемствi здiйснується згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та згiдно з наказом по Пiдприемству №44 вiд 01. 04. 2000 р.
Облiкова полiтика Пiдприємства в звiтному перiодi не змiнювалась. За станом на 31.12.2001 р. на Пiдприемствi застосований План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарчих операцiй пiдприемств i установ, затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украєни вiд
30.11.1999 р. № 291.
Звiтнiсть складена згiдно з вимогами П(С)БО що до фiнансово звiтностi, затвержденими Мiнiстерством фiнансiв України.
Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають облiковим даним, окремi форми звiтностi зiставнi мiж собою.
На ВАТ "Волноваський КХП" облiк основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 р. N 92, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 242; Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ЗО "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р, N 790 та iншими нормативними документами. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльш 1000 грн. Методи амортизацiї: Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд амортизованої вартостi. Сума амортизицiї враховується на 132 рахунку до повного зносу та списання внаслiдок непридатностi до експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується методом зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу згiдно строку корисного використання. Облiк запасiв, їх оцiнка та використання на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 р. N 246, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фщансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91 Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється на дату балансу вiдповiдно до груп: довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал дочiрнiх пiдприємств - за методом участi в капiталi; фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до їх погашення - за амортизованою собiвартiстю; iншi фiнансовi iнвестицiї - за справедливою вартiстю. У разi неможливостi її визначення -за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Облiк капiталу пiдприємства в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiн валютних курсiв" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10 серпня 2000 року N193 . Облiк запасiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення-(Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд ЗI сiчня 2000 року N 20 та iншими нормативними документами, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року N 237 та iншими нормативними документами. Облiк доходiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 р. N 290 та iншими нормативними документами. Доходи вiд виконання будiвельних контрактiв визнаються з урахуванням ступеня завершеностi робiт за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи на пiдставi актiв ф. N КБ-2в,ф.ККБ-3. Доходи вiд надання послуг визнавються виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг за методом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих:на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Визнання доходiв оформлювати актом наданих послуг. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються доходом, якщо право власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця та пiдприємство надалi не здiйснює контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами) згiдно з умовами договору. Визнання доходу оформлюється накладною на вiдпуск продукцiї (товарiв) покупцю. Облiк витрат пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами.
Податковий облiк проводиться у вiдповiдностi з дiючим податковим законодавством України.
Витрати по податку на прибуток враховують податки, розрахованi з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi виникли в звiтному перiодi.
Накопичення даних про валовий дохiд та валовi витрати для цiлей оподаткування проводяться на грунтi iнформацiї з первинних облiкових документiв, фiксуючих здiйснення господарських операцiй без записiв до систем регiстрiв i рахункiв бухгалтерського облiку з подальшим використанням даних для складення "Декларацiї про прибуток" Пiдприемства.
Фiнансовi iнвестицiї в звiтному перiодi представленi внесками до статутного фонду господарського товариства. Облiковуються за собiвартiстю.
В звiтному перiодi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї не здiйснювались.
Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному перiодi не було.
Викупу власних акцiй не було.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
"АУДИТ - СЕРВIС IНК"


щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
"Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв"
станом на 31.12.2011р.
Загальним зборам акцiонерiв ПАТ " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв"
Правлiнню ПАТ " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв""
НКЦПФРУм. Iвано-Франкiвськ 05 березня 2012 р.Вступ

Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв"" (далi - Товариство), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу щодо фiнансової звiтностi

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на кiнець дня 31.12.2011 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, законодавства України, облiкової полiтики пiдприємства.

Висновок щодо вимог Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
- iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- iнформацiї про власний капiтал;
- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
- сплати Товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни;
- iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку;
- Iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Товариство не має в управлiннi активи недержавних Пенсiйних фондiв, зобов'язань за борговими i iпотечними цiнними паперами. В 2011 роцi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв.
Аудит здiйснено вiдповiдно до мiждержавних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА), зокрема, вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ", МСА 705 "Модифiкацiя думки незалежного аудитора ", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора " та вимог до законодавства:
 ЗУ <Про аудиторську дiяльнiсть> вiд 22.04.1993 року М№3125-ХII (зi змiнами i доповненнями);
 ЗУ <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, зi змiнами i доповненнями;
 ЗУ <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 р. № 514-VI,
 ЗУ <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006р. №3480-II(зi змiнами i доповненнями);
 ЗУ <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> вiд 30.10.1996р.
№ 448I96-ВР(зi змiнами i доповненнями);
 ЗУ <Про господарськi товариства> вiд 19.09.1991р. №1576-ХII (зi змiнами i доповненнями).


Основнi вiдомостi про Товариство
 Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв""
 Код за ЄДРПОУ 00957376
 Мiсцезнаходження 85700, Україна, Донецька область, Волноваський район,м. Волноваха, вул. 100 рокiв червоного Хреста, буд.2
 Дата та номер державної реєстрацiї
 Дата та номер останньої державної реєстрацiї 26.02.1996 № 1 239 120 0000 000253
12.01.2012р. № 1 239 107 0037 000253
 Дата внесення змiн до установчих документiв 26.02.1996р., 30.12.1999р., 07.07.2000р., 06.08.2002р., 17.11.2005р., 19.06.2008р., 13.10.2010р., 29.04.2011р., 12.01.2012р.
 Основнi види дiяльностi (КВЕД) 15.71.0 Виробництво готових та технiчних культур
01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур
15.72.0 Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

В результатi перевiрки встановлено:
Публiчне акцiонерне товариство <Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв>, створене в процесi приватизацiї орендного пiдприємства <Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв> вiдповiдно до Наказу - Донецького регiонального вiддiлення фонду державного майна України (наказ вiд 29.12.1995р. №7945) шляхом перетворення орендного пiдприємства <Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв> у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України <Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi > вiд 17.05.93р. №51-93 та на пiдставi Законiв України <Про господарськi товариства> та iнших законодавчих актiв України.
Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2011р. (Протокол №1) та зареєстрована державним реєстратором 02.06.2011р. № 1 239 105 0026 000253.

Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV з використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй i з врахуванням вимог П(с)БО. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " з врахуванням вимог затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Наказом про облiкову полiтику визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.
Аудиторами пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiднiсть даних форм звiтностi один одному.
Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний.
Проведенi аудитором процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Товариства з метою визначення всiх можливих недолiкiв.

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу.

Облiк нематерiальних активiв.
Облiк нематерiальних активiв у Товариствi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи".
В примiтцi I "Нематерiальнi активи" достовiрно розкрито iнформацiю про нематерiальнi активи i їх рух за 2011 рiк.Облiк незавершеного будiвництва.
Незавершене будiвництво облiковується за собiвартiстю, вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Сума незавершених капiтальних iнвестицiй на 31.12.2011 року становить 1 016 тис. грн.
В примiтцi III "Капiтальнi iнвестицiї" достовiрно розкрито iнформацiю про придбання капiтальних iнвестицiй Товариства i їх залишок на 31.12.2011р.


Облiк основних засобiв.
Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО 7 "Основнi засоби".
В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби:
- якi контролюються Товариством;
- вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання;
- якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного використання, що перевищує календарний рiк.
Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку основних засобiв.
Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена iнвентаризацiєю, яка проведена вiдповiдно до наказу вiд 0112.2012 №258. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, грошових коштiв оскiльки ця дата передувала початку аудиторської перевiрки, але ознайомились з її результатами.
Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до ПКУ вiд 02.12.2010р. №2755-VI.
В примiтцi II "Основнi засоби" Товариством розкрито iнформацiю щодо класифiкацiї основних засобiв i їх руху протягом 2011 року.

Облiк запасiв.
Аналiтичний облiк запасiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО 9 "Запаси". Придбанi виробничi запаси i товари облiковуються за собiвартiстю з урахуванням транспортно-заготiвельних витрат. Готова продукцiя та незавершене виробництво облiковуються за собiвартiстю.
В примiтцi VIII "Запаси" розкрито iнформацiю щодо залишку запасiв Товариства на 31.12.2011р. в розрiзi класифiкацiї запасiв.

Облiк грошових коштiв.
Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637.
Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по поточному та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22
В примiтцi VI "Грошовi кошти" достовiрно розкрито iнформацiю щодо залишку грошових коштiв Товариства на 31.12.2011р. за мiсцем їх знаходження.


Облiк витрат.
Склад витрат, їх визнання та порядок розподiлу вiдповiдають вимогам П(с)БО № 16 "Витрати" та ПКУ в редакцiї вiд 02.12.2010р. пiд №2755-VI (зi змiнами i доповненнями). Вибiрково перевiрено правильнiсть вiднесення витрат, понесених Товариством, помилок не виявлено.
В примiтцi V "Доходи i витрати" розкрито iнформацiю про розмiр iнших операцiйних, фiнансових та iнвестицiйних витрат Товариства за 2011 рiк.

Облiк дебiторської заборгованостi.
Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(с)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Дебiторська заборгованiсть за термiнами погашення Товариством вiднесена до поточної. Поточна дебiторська заборгованiсть оцiнена та включена до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не сформовано.
Показники, що характеризують склад та стан дебiторської заборгованостi Товариства на звiтну дату, вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.
Аналiз стану облiку активiв Товариства дозволяє аудиторам зробити висновок про те, що всi активи правильно прокласифiкованi, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(с)БО i є реальною в умовах дiючого пiдприємства.

Зобов'язання.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 11 "Зобов'язання".
Загальна сума зобов'язань Товариства на 31.12.2011р. складає 145 419 тис. грн, в т.ч.:
 довгостроковi зобов'язання 5 202 тис.грн
 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 8 521 тис.грн
 поточнi зобов'язання за розрахунками 344 тис грн.
 векселi виданi 2 377 тис.грн
 iншi поточнi зобов'язання 96 046 тис.грн
Показники балансу на 31.12.2011р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом та позабюджетними фондами, вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть.
Розрахунки з оплати працi працiвникам ведуться на рахунку 66 "Розрахунки з оплати працi". Заробiтна плата нараховується згiдно штатного розкладу та табеля робочого часу. Вибiрково перевiрено нарахування та утримання вiд зарплати податку з доходiв фiзичних осiб, обов'язкових вiдрахувань ЄСВ, порушень не виявлено.
Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку.
Кредиторська заборгованiсть являється реальною i документально пiдтверджена.Облiк власного капiталу.

Облiк статутного капiталу.
Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал Товариства оголошено в сумi 1 890 984, 25 грн. ( один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок), який подiлений на 7 563 937 (сiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi дев'ятсот тридцять сiм ) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень за 1 (одну) акцiю.
Станом на 31.12.2011р. зареєстрований статутний капiтал в сумi 1 890 984, 25 грн. сплачено повнiстю, що пiдтверджено первинними документами. Облiк статутного капiталу ведеться без порушень.

Облiк iншого додаткового капiталу.
Облiк iншого додаткового капiталу ведеться вiдповiдно до чинного законодавства. Станом на 31.12.2011 р. розмiр iншого додаткового капiталу становить 23 140 тис. грн., це сума накопиченої за попереднi перiоди iндексацiї основних засобiв.

Облiк резервiв.
Резервний капiтал Товариства на 31.12.2011р. не сформовано.
За результатами господарської дiяльностi у 2011 р. Товариством отримано збиток у сумi
5 419 тис.грн. Сума непокритих збиткiв становить - 27 590 тис. грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.

Облiк доходiв i фiнансових результатiв.
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.
Облiк доходу вiд операцiйної та iншої дiяльностi ведеться на рахунку 7 класу "Доходи вiд реалiзацiї". Визнання доходу в бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд".
Аналiтичний облiк реалiзацiї вiдповiдає синтетичному.
Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде.
Перевiрено достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також правильнiсть розрахунку собiвартостi та витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв за звiтний перiод. Порушень не виявлено.

Аналiз показникiв фiнансового стану
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства (табл. 1).
Таблиця 1.
ПОКАЗНИКИ АЛГОРИТМ Норм. На 31.12.2011р.
1. Аналiз фiнансового стану Товариства
1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi.
Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може погасити зараз наявними коштами. Ф.1(р.230+р.240+р.220)
------------------------------
ф.1р.620 0,25-0,5 0,0004
1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.
Показує, яку частку поточних боргiв пiд-во може сплатити, якщо для цього використає всi свої оборотнi активи. Ф.1(р.260 + р.270)
--------------------------
ф.1 р.620 1 - 2 0,85
1.3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi.
Показує, в якiй мiрi пiд-во не залежить вiд своїх кредиторiв. Ф.1 р.380
-------------
ф.1 р.280 0,5 0,02
1.4. Коефiцiєнт структури капiталу
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв ф.1 (р.480 + р.620)
----------------------------
ф.1 р.380 0,5 -1 40,12


Загальний висновок

Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового облiку.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2011р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2011р.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ " Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв " вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2011 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та аудиту.

Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв на 31.12.2011р. складає - 3 625 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу на 1 734 тис. грн.. Це вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася та iншою iнформацiєю, що розкривається керiвництвом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, аудиторами не виявлено.
За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi не вiдбувалось.
Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
i Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК"
i Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221I3. Термiн дiї до 04.11.2015р.
i Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
i Телефон: (0342) 75-05-01,
i Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.


Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 20 лютого 2012р. №71.
Аудит проведено в перiод з 24 лютого по 03 березня 2012р.Директор по аудиту Аудитори:
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553
продовжений рiшенням АП продовжений рiшенням АПУ
вiд 11.10.2007р. №183I7) вiд 21.05.2009р. №202I2)

___________В.К.Орлова __________Є.Д. Вiнтоняк


__________Т.I.Бiдочка
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Протягом 2011 року Товариство здiйснювало виготовлення та реалiзацiю комбiкормiв. Товариство здiйснювало виробництво - основним видом продукцiї, що випускався була комбiкормова продукцiя - розсипнi та гранульованi комбiкорми. Робота Пiдприємства була зорiєнтована на задоволення потреб у комбiкормах сiльгосппiдприємств Волноваського району. Найбiльш перспективним видом продукцiї був перспективним видом продукцiї для ПАТ "Волноваський КХП" був курячий комбiкорм. Для ПАТ "ВКХП" постiйно впливає чинник сезоних змiн. Залежнiсть вiд сезонних змiн негативно впливає на роботу Товариства. Для зберiгання комбiкормiв потрiбнi визначенi умови, а коливання цих змiн, пiдвищують ризик їх втрати. Але, Товариство робить усе можливе для пiдтримки умов зберiгання. Що надає Товариству можливiсть пропонувати свої площi для надiйного зберiгання комбiкормiв. Основний ринок збуту - сiльгосппiдприємства Волноваського району. Основними споживачами ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" в 2011 роцi були: ТОВ ПФ "Волноваська", ДП "Птахогосподарство "Волноваське", ТОВ "Донецька ПФ" - комбiкорм.Основнi ризики в дiяльностi емiтента, на якi пiдприємство не може iстотно вплинути: 1. Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно схильна полiтико-економiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i на економiку України в цiлому): - ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник ризику для ПАТ "Волноваський КХП" - ризики змiни законодавства. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою законодавчою регуляцiєю. - невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв); Основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний. Пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної ситуацiї стала фiнансова криза 2008 року. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємствi можна вiднести: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї. 2. Останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай несприятливими для отримання високих урожаїв сiльськогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, що в свою черти впливає на їх закупiвлю та зберiгання (пiдприємство не може прийняти нiяких заходiв щодо зменшення ризику, оскiльки вiн залежить вiд погодних умов). Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення обiгових коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Керiвництво пiдприємства використовує усi можливi заходи для збереження працездатностi пiдприємства, поповнення обiгових коштiв, нарощування обсягiв виробництва, як то: налагодження зв`язкiв зi споживачами на територiї України, а також країн СНД, ведеться пошук нових засобiв виробництва, обробки та зберiгання продукцiї, здiйснюються заходи, спрямованi на пiдвищення якостi готової продукцiї, на зниження витрат виробництва з метою зменшення загального розмiру собiвартостi одиницi продукцiї. Ризик збiльшення витрат на закупiвлю комбiкормiв суттєвий, завдяки росту цiн (пiдприємство вплинути не може); ризик зменшення обсягiв виробництва комбiкормiв незначний, внаслiдок системних птахофабрик; ризик зменшення вiдпускної цiни внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв. На дiяльнiсть комбiнату впливають економiчнi проблеми державного масштабу. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що веде до зниження попиту на продукцiю. Комбiнат пiдтримує постiйнi зв`язки з українськими сiльгоспвиробниками та виробниками соняшникової олiї та макухи, пшеничних висiвок, рибного борошна, солi, соди, вiтамiнних домiшок тощо. Замовлення мають постiйний характер. Виробництво комбiкормiв - це основна галузь, яка забезпечує сировиною тваринництво та птахiвництво. Останнiми роками спостерiгалася загальна тенденцiя зменшення поголiв`я худоби та птицi в господарствах, що негативно вплинуло на розвиток комбiкормового виробництва. Але протягом 2006-2007 рокiв як виробники продукцiї тваринництва, так i населення поступово поширили обсяги вирощування свiйської та промислової худоби та птицi. Високий рiвень вимог до якостi сировини та кормiв робить пiдприємство конкурентноспроможним на ринку зберiгання даного виду продукцiї. Пiдприємство з питань постачання комбiкормiв кормiв орiєнтується на українських товаровиробникiв. Комбiкорма, якi продавалися Товариством мають вiдмiннiсть вiд аналогiчної продукцiї на ринку з якостi та доступностi цiн. Для збiльшення свого прибутку пiдприємство реалiзує частку комбiкормiв, яке зберiгає населенню, та пiдприємствам, згiдно їх заявок. Вiдповiдає за постачання продукцiї на Товариствi головний технолог. Основними ринками збуту продукцiї є сiльгосппiдприємства Волноваського району. Збутова полiтика ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом (його розмiром, динамiкою, структурою) на цiльовому ринку , з другого боку, - з власними виробничо-збутовими, фiнансовими, органiзацiйно-керуючими можливостями. Ця полiтика максимально задовольняє потрiбностi покупцiв комбiкормiв, причому з найбiльшою зручнiстю для них. Канали просування комбiкормiв ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": - прямi (прямий маркетинг) припускають перемiщення комбiкормової продукцiї споживачу, минаючи незалежних посередникiв; - посереднi (непрямий маркетинг) - використання незалежних посередникiв, до яких продукцiя перемiщується з цiллю реалiзацiї його споживачам. Канали збуту емiтента - здiйснюються шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на товар, його високої якостi. Розрахунки за реалiзацiю комбiкорму здiйснюються по факту постачання. Замовлення не мають постiйного характеру. Динамiка цiн на комбiкорма в цiлому характеризується постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику. Умови закупiвлi: поставка здiйснюється за рахунок та силами Постачальника на склад Покупця. Оплата за поставлений товар здiйснюється з вiдстрочкою платежу. Стан розвитку галузi виробництва комбiкормiв характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, нового обладнання, розробкою нових рецептур комбiкормiв (вводяться новi добавки). На даний час на пiдприємствi рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким у зв'язку з їх високою цiною, i вiдсутнiстю вiльних коштiв у пiдприємства. Особливiсть продукцiї ПАТ "Волноваський КХП" в порiвняннi з iншими пiдприємствами - вiдносно низька цiна продукцiї (у порiвняннi з цiнами конкурентiв) i її висока якiсть (додержання рецептури при виготовленнi комбiкормiв, їх вiдповiднiсть ДСТУ; iснування на пiдприємствi лабораторiї, яка кожну партiю товару перевiряє на якiсть). Конкуренцiю Пiдприємству складають iншi виробники комбiкормової продукцiї, а таких в Донецькiй областi багато, не враховуючи птахофабрики якi мають власнi кормоцехи. В порiвняннi з минулими роками дiяльнiсть пiдприємства знижується. "Волноваський КХП" сдає в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ЗIЛ 431412 АЦ-40, СТОВ <Донецька ПФ> прицеп ПСЕ-20-1, прицеп ПТС-4. ПАТ "Волноваський КХП" у 2011 роцi орендувало в ТОВ ПФ <Волноваська> КАМАЗ 53215 ЗСК-Ф-1507, КАМАЗ 35315 ЗСК-Ф-1507, в СТОВ <Донецька ПФ> МАЗ 55102 та причеп МАЗ, МАЗ 55102 та причет МАЗ, у ПАТ "Авангард" КАМАЗ 452802 та НЕФАЗ 8560. Рекламу про те, що ПАТ "Волноваський КХП" здає в оренду майно, не надавало. Якщо пiдприємство мало б достатнiсть обiгових коштiв, це дозволило би провести рекламну компанiю про наявнiсть вiльних площ, що б привело до пiдвищення попиту серед орендаторiв, та у зв'язку з цим пiдприємству дозволило б отримати бiльший прибуток.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iнформацiя про придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: 2006 рiк Придбання: - Кабель 6 кв, сума 14641,17 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Коленвал КАМАЗ, сума 7366,59 грн., у ФО-П "Донченко", - Комплекс обладнання, сума 3723565,08 грн., у ТОВ "Крос", - Наладка високовольтної пiдстанцiї, сума 17115,00 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Полуприцеп НТС-5, сума 19750,00 грн., у ПП "Агротехника", - Транспортер ТМ-62, сума 411673,40 грн., ТОВ ПФ "Волноваська", - Фiльтрувальна установка, сума 8020,00 грн., у ТОВ "Донакватех", - Акцiї ВАТ "Газресурсвидобування" 301000 грн. - Iншi - сума 222168,97 грн. Вiдчуження: - Пресгранулятори, сума 272699,2 грн., ТОВ "Добропiльський КХВ". 2007 1. Збiльшення вартостi основних засобiв ВАТ "Волноваський КХП" на загальну суму 317,3 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання Пiдприємством: а) Будинкiв та споруд - на 82,3 тис. грн.., т.ч. за рахунок ремонту складу № 7 - 72,2 тис. грн.., транспортної галереї - 10,1 тис. грн., б) Машин та обладнання - на 211,1 тис. грн., iз них: Ремонту на суму 99,1 тис. грн.: - обладнання котельної - 7,5 тис. грн., - пресгрануляторiв - 35,7 тис. грн., - завантажувача - 19,0 тис. грн., - електрообладнання - 13,1 тис. грн., - норiї - 12,9 тис. грн., - iншi 10,9 тис грн. Придбання нового обладнання на суму 112,0 тис. грн.: - конвеєр скребковий - 54,7 тис грн., - конденсаторна установка - 23,5 тис. грн., - змiшувач - 24,4 тис. грн., - iншi - 9,4 тис. грн., в) Транспортних засобiв на суму 7,2 тис. грн.: - за рахунок ремонту Камазу - 7,2 тис. грн. г) Iнструментiв, приладiв та iнвентарю на суму 16,7 тис грн.: Придбання на суму 16,7 тис грн., а саме: - комп'ютери - 13,9 тис. грн., - кондицiонер - 2,8 тис грн. В 2007 роцi вибуття основних засобiв не було. 2008 р.: Придбання: - Газовий котельний блок, на суму 335,3 тис. грн., - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, 2 шт., на суму 186,7 грн., - Норiї, 7 шт., на суму 428 тис. грн., - Транспортер У 13 УЗК, на суму 411,7 тис. грн., - компресор, на суму 2,7 тис. грн., - електротельфер, на суму 8,0 тис. грн., Вiдчуження: - Газовий котельний блок, сума 335310,83 грн., ПП "Кросс 95", - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, у кiлькостi 2 штуки, сума 186666,70 грн., ПП "Кросс 95", - Норiї, у кiлькостi 7 штук, сума 428026,43, ПП "Кросс 95", - Транспортер У 13 УЗК, сума 411673,44 грн., ПП "Кросс 95" 2009 р.: Придбання: МФУ Canon A4 i SENSYS MF4120 - 2 штуки, у ТОВ "АМI-НВП". Вiдчуження основних засобiв у 2009 роцi не було. 2010 р.: Придбання та вiдчуження активiв у 2010 та 2011 рр ПАТ "Волноваський КХП" не здiйснювало. ПАТ "Волноваський КХП" не планує на 2012 рiк будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. У термiн с 2006 по 2011 роки включно на ПАТ "Волноваський КХП" не вiдбувалось списання безнадiйної дебiторської заборгованостi. ПАТ "Волноваський КХП" не має нелiквiдного майна, списання запасiв (нелеквидiв) в перiод з 2006 по 2011 роки не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби ПАТ "Волноваський КХП" знаходяться за адресою: 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2. Виробничi потужностi товариства складають 280 тон комбiкорму на добу. В 2007 роцi товариство працювало з завантаженiстю 43% (виготовлено 40597 тон комбiкорму), в 2008 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 65,4 % своєї потужностi (виготовлено 62098,6 тон комбiкорму). В 2009 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 86,5 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 82157,6 тон комбiкорму. В 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" виготовлення комбiкормiв не здiйснювалося, була лiше реалiзацiя куплених комбiкормiв що дало змогу спрацював на 83.19 % своєї потужностi, а саме було реалiзовано37291,4 тон комбiкорму. ). Спосiб утримання активiв - за рахунок власних коштiв, а саме: -будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, все пiдтримується у робочому станi; -машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, проводяться технiчнi огляди; -транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремонт; -iншi- працюють в умовах повного рабочого часу, тижня; проводиться профiлактика, пiдтримуються у робочому станi. Ступiнь використання обладнання в середньому складає 71,4 вiдсоткiв. Перелiк основних засобiв, що перебувають на балансi ПАТ "Волноваський КХП" (за первiсною вартiстю): - будiвлi та споруди: будiвля зерносушилки - 305 тис. грн., КЗС - 351 тис. грн., комбiкормовий цех - 148 тис. грн., корпус готової продукцiї - 228 тис. грн., виробничо-лабораторний корпус - 302 тис. грн., склад № 7 - 665 тис. грн., склад № 9 - 327 тис. грн., цех екструдiрування зерна - 217 тис. грн. та iнше. - машинги та обладнання: зерносушилка - 430 тис грн., комплекс для завантажування зерноскладу - 93 тис грн., навантажувач - 53 тис грн., прес гранулятор - (2 шт.) - 261 тис грн., транспортна стрiчка (5 шт.) - 155 тис. грн., пiдстанцiя - 114 тис. грн., та iншi дрiбнi. дробiлка ДМ - 20 тис. грн.та iнше.
Екологiчний стан на пiдприємствi стабiльний. 1) ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" має дозвiл на спецiальне водокористування термiном з 07.07.2008 р. по 01.08.2011 р., а саме на пiдземний водозабiр зi свердловини, 2) ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами термiном з 09.09.2008 р. по 09.09.2013 р. Пiдприємство регулярно виплачує екологiчний збiр. Екологiчнi питання, якi можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства: викиди в навколишнє середовище у зв'язку з застарiлим обладнанням потребує додаткових грошових коштiв на удосконалення активiв пiдприємства. У 2011 роцi ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" сплатив екологiчний податок у розмiрi 1401,00 грн. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв на 2012 рiк не планується.
ВАТ "Волноваський КХП" уклало договори в 2010 роцi на здачу в оренду ААТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, трактор МТЗ-82, автомобiль ЗIЛ 431412 АЦ-40, прицеп ПСЕ-20-1, комп'ютер Самсунг, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - екскаватор ЄО-2621 В, СТОВ "Донецька ПФ" - системний блок. ВАТ "Волноваський КХП" у 2011 роцi нiчого не орендувало. Договори оренди з АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку крiвлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку крiвлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку крiвлi були укладенi на строк 5 рокiв. З iншими орендаторами договори оренди були пролонгованi на наступний рiк. Орендатор в свою чергу за договором оренди примiщення зобов'язан використовувати надане йому використання примiщення тiльки згiдно з умовами договору, не використовувати його в iнших цiлях. Утримувати орендуєме примiщення в повнiй технiчнiй справностi та зразковому станi до моменту його фактичного поверненню орендодателю. Не проводити без згоди орендодателя будь-яких перепланувань або переобладнання орендуємого примiщення. Не передавати наймане примiщення в суборенду. Своєчасно здiйснювати поточнi косметичнi ремонти i прибирання в примiщеннi що орендується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень До основних факторiв, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства можна вiднести: - в першу чергу - кризове становище в країнi, i як наслiдок - це спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї; втрата клiєнтiв. Усi цi наслiдки кризи негативно сказуються на дiяльностi пiдприємства. Так, через низьку купiвельну спроможнiсть споживачiв продукцiї, знижується попит на готову продукцiю. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. - суперечливiсть iснуючої системи опадаткування, - недосконалiсть, нестабiльнiсть дiючих норм господарчого законодавства (внесення непередбачениї змiн, заборона ранiш встановлених правил проведення фiнансових операцiй на протязi строку їхньої дiї), - непомiрни штрафи, як наслiдок недосконалистi або двоякостi законодавства, - пiдвищення цiн на енергоносiї, а в зв'язку з цим - рiст цiн на продукцiю. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiє, що веде до зниження попиту. - погiршення руху коштiв по банкiвськiй системi. - нестача власних обiгових коштiв, - неможливiсть техничного i технологiчного переоснащення через вiдсутнiсть коштiв. - нестабiльнiсть внутрiшньо-полiтичної ситуацiї в державi, складнiсть полiтичних вiдносин з державами СНД; - великi вiдсотки за користування банкiвськими кредитами, нестаток оборотних коштiв. - виробничо-технологiчнi, а саме значний рiвень зносу виробничих потужностей, фiзичне та моральне старiння обладнання. Проблеми з технiчним переснащенням. Крiм економiчного фактору, впливає клiматичний фактор, а саме: останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай неспреятливими для отримання високих урожаїв сiльскогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, та вiдповiдно до його закупiвлi та зберiганню.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фiнансовi санкцiї на кiнець 2011 року склали 367,00 тис.грн.: 1. Фiнансовi санкцiї згiдно актiв перевiрок органiв Державної податкової iнспекцiї - 33914,00 грн., 2. Штрафнi санкцiї, згiдно рiшень суду - 367166,00 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок самофiнансування, а при недостатньостi власних фiнансових ресурсiв - за рахунок залучених засобiв, тому значну роль має незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства. Цей показник показує достатнiсть на пiдприємствi ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань (при нормi 1,0-2,0).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi(покриття)
Початок року: 0,71
Кiнець року: 0,74
Отриманi значення коефiцiєнта показують, що на початок i кiнець року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань приходилося вiдповiдно 0,71 i 0,74 грошових одиниць оборотних засобiв. Значення коефiцiєнту за звiтний перiод вiдповiдає рекомендованiй межи (1,0-2,0). Це може свiдчити про те, що Товариство має обiговi ресурси в обсязi, достатньому для розрахункiв за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Треба зауважити, що коефiцiєнт покриття не може бути абсолютним показником платоспроможностi Товариства при поверненнi боргiв, оскiльки вiн характеризує лише наявнiсть оборотних активiв, без урахування їх реальної лiквiдної вартостi, яка може бути нижчою за облiкову.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує ,яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно. При нормi 0,25-0,5.
Початок року: 0,001
Кiнець року: 0,008
Абсолютна лiквiднiсть показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Його нормальним значенням прийнято вважати 0,25-0,5, оскiльки термiни платежiв не доводяться на один день. Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення термiнових платежiв. Слiд зауважити, що даний показник може характеризувати фiнансовий стан Товариства тiльки на конкретну (звiтну) дату i без бiльш детального аналiзу динамiки грошових потокiв висновок що до платоспроможностi Товариства може бути досить суб'єктивним.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть (при нормi 0,25-0,5).
Початок року: - 0,3
Кiнець року: -0,32
Протягом звiтного перiоду значення коефiцiєнту не вiдповiдало нормативним вимогам (власний капiтал на початок i кiнець 2010 року на Товариствi вiдсутнiй - вiд'ємне значення ряд. 380 Балансу). Таким чином це вказує на нестабiльнiсть та повну фiнансову залежнiсть Товариства в звiтному перiодi вiд позикових коштiв.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
Початок року: - 3,97
Кiнець року: -4,13
Показник структури капiталу, який визначає спiввiдношення залучених коштiв до власних в перiодi, що розглядається цей показник має вiд'ємне значення.
Проведений аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi вiд зовнiшнiх джерел.
Результати фiнансового аналiзу дозволяють зробити наступнi висновки: в звiтному перiодi Товариство не забезпечило вiдповiднiсть показникiв лiквiдностi нормативним вимогам. Разом з тим, Товариство на кiнець перiоду не досягло нормативних показникiв стабiльностi i фiнансової незалежностi. Для полiпшення фiнансового стану Пiдприємства необхiдно прийняти мiри до пiдвищення долi власних засобiв, зниження запасiв товарно-матерiальних коштовностей та стягнення дебiторської заборгованостi, що дозволить мобiлiзувати фiнансовi ресурси, необхiднi для забезпечення зростання платоспроможностi Пiдприємства.
Для оцiнки платоспроможностi та фiнансової стiйкостi важливе не тiльки розрахування спiввiдношення мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями, але й визначити їх рiзницю. Рiзниця мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями складає чистий або робочий капiтал пiдприємства (Рк). Наявнiсть чистого робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство здатне не тiльки оплачувати поточнi борги, але й володiє фiнансовими ресурсами для розширення сфери дiяльностi та здiйснення iнвестицiї. Сума чистого робочого капiталу визначається за формулою:
Робочий капiтал ВАТ "Волноваський КХП" складає:
Рк(поч.) = - 12839 (тис. гри.),
Рк (кiн) = -14003 (тис. гри.), де:
Рк - чистий робочий капiтал. ВАТ "Волноваський КХП". Розмiр чистого робочого капiталу на початок i кiнець 2010 року має вiд'ємне значення, що свiдчить про те, що пiдприємство не забезпечено робочим капiталом.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню кiлькостi укладених договорiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2011 року всi договори, якi укладенi ПАТ "Волноваський КХП" були виконанi. Не виконаних договорiв станом на 31.12.2011 року не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники дiяльностi пiдприємства в перiод нестабiльного розвитку економiки в Українi. Незважаючи на проблеми, якi iснують, керiвництво товариства планує у 2012 роцi звiльшити обсяги виробництва комбiкормiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На ПАТ "Волноваський КХП" дослiдження та розробки в 2011 роцi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи:
1) Провадження по справi вiдкрито 16.11.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Райна-Агро", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлену макуху соєву у розмiрi 120 665,43 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 17.01.2011 р. позовнi вимоги ТОВ <Райна-Агро> задоволенi.
2) Провадження по справi вiдкрито 18.11.2010 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Днiпробуд", вiдповiдач - ВАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений шрот соняшниковий у розмiрi 223 768,55 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 10.01.2011 р. позовнi вимоги ТОВ <Днiпробуд2 задоволенi.
3) Провадження по справi вiдкрито 21.12.2010 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - ВАТ "Волноваський КХП", вiдповiдач - Державна податкова iнспекцiя у Волноваському районi Донецької областi, третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору Управлiння державного казначейства у Волноваському районi Донецької областi, змiст та розмiр позовних вимог - про скасування першої податкової вимоги на суму 20 750 707,15 грн. Постановою Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 28.01.2011 р. позов ПАТ <Волноваський КХП> задоволено частково, визнано протиправною першу податкову вимогу вiд 27.08.2010 р. № 1I127 в частинi визначення бюджетної позички узгодженим податковим зобов'язанням, в iншiй частинi позовних вимог вiдмовлено Постанова вiд 07.04.2011 р., постановою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 07.04.2011 р. постанова Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 28.01.2011 р. скасована, визнана протиправною та скасована перша податкова вимога вiд 27.08.2010 р. № 1I127.
4) Провадження по справi вiдкрито 25.03.2011 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - ПАТ "Волноваський КХП", вiдповiдач - Державна податкова iнспекцiя у Волноваському районi Донецької областi, третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору Управлiння державного казначейства у Волноваському районi Донецької областi, змiст та розмiр позовних вимог - про скасування першої податкової вимоги на суму 20 842 441,83 грн. Постановою Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 26.04.2011 р. позов ПАТ <Волноваський КХП> задоволено, визнано протиправною першу податкову вимогу вiд 30.09.2010 р. № 2I143.
5) Провадження по справi вiдкрито 18.01.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Джейкоб", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 138315,13 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 11.05.2011 р. позовнi вимоги ТОВ <Джейкоб> задоволенi.
6) Провадження по справi вiдкрито 16.03.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "СВ-СМАРТ", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 140905,61 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 12.05.2011 р. позовнi вимоги ТОВ <СВ-СМАРТ> задоволенi.
7) Провадження по справi вiдкрито 18.03.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - СТОВ "Валер'янiвське", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 21449,60 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 12.05.2011 р. позовнi вимоги СТОВ "Валер'янiвське" задоволенi.
8) Провадження по справi вiдкрито 22.11.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Виттрейд", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 347 348,08 грн. Станом на 31.12.2011 р. справа судом не розглянута.
9) Провадження по справi вiдкрито 14.12.2011 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - ПАТ "Волноваський КХП", вiдповiдач - Державна податкова iнспекцiя у Волноваському районi Донецької областi, змiст та розмiр позовних вимог - про визнання протиправними дiй. Станом на 31.12.2011 р. справа судом не розглянута.
10) Провадження по справi вiдкрито 12.12.2011 р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позивач - ПАТ "Волноваський КХП", вiдповiдач - Державна податкова iнспекцiя у Волноваському районi Донецької областi, змiст та розмiр позовних вимог - про скасування податкового повiдомлення-рiшення. Станом на 31.12.2011 р. справа судом не розглянута.
11) Провадження по справi вiдкрито 17.08.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Диал", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 67790,220 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 04.10.2011 р. позовнi вимоги ТОВ "Диал" задоволенi.
12) Провадження по справi вiдкрито 17.08.2011 р. Господарським судом Донецької областi, позивач - ТОВ "Диал", вiдповiдач - ПАТ "Волноваський КХП", змiст та розмiр позовних вимог - стягнення заборгованостi за поставлений товар у розмiрi 16652,76 грн. Згiдно рiшення Господарського суду Донецької областi вiд 15.09.2011 р. позовнi вимоги ТОВ "Диал" задоволенi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Протягом 2011 року пiдприемтво займалося виробленням комбiкормiв. Ризик збiльшення витрат на закупiвлю сировини суттєвий, завдяки росту цiн. Ризик зменшення обсягу виробництва незначний, внаслiдок системних птахофабрик. Ризик зменшення вiдпускної цiни середнiй внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв суттєвий. Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути iстотним чином на фiнансове становище Пiдприємства: дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства не створювались; - цiлосний майновий комплекс не приймався; - знищення активiв пiсля дати балансу не було; - рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалося; - контракти про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї не укладалися; - рiшення про виплату дивiдендiв на перiод надання звiту не приймалося. Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було.