Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  3654.500  28183.000   0.000  0.000  3654.500   28183.000
  - будівлі та споруди  2612.300  18715.000  0.000  0.000  2612.300   18715.000
  - машини та обладнання  989.000  6558.000  0.000  0.000  989.000  6558.000
  - транспортні засоби  34.600  1737.000  0.000  0.000  34.000  1737.000
  - інші  18.600  1173.000  0.000  0.000  18.600  1173.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  3654.500  28183.000  0.000  0.000  3654.500  28183.000
Опис:  Згiдно з П(С)БО 7 Пiдприємство облiковує основнi засоби первiсною вартiстю 104219 тис. грн. за слiдуючими групами:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої: 01.01.2011 р. i 5293 тис. грн, 31.12.2011 р. i 42080 тис. грн. ;
- Машини та обладнання: 01.01.2011 р. i 4015 тис. грн, 31.12.2011 р. i 54022 тис. грн.;
- Транспортнi засоби: 01.01.2011 р. i 603 тис. грн, 31.12.2011 р. i 5396 тис. грн.;
- Iнструменти, прилади, iнвентар: 01.01.2011 р. i 325 тис. грн, 31.12.2011 р. i 2706 тис. грн.;
- МНМА: 01.01.2011 р. i 15 тис. грн, 31.12.2011 р. i 15 тис. грн.
Сума нарахованого зносу за рiк складає 982 тис. грн., з них:: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої i 479 тис. грн., - Машини та обладнання i 397 тис. грн, Транспортнi засоби i 74 тис. грн., - Iнструменти, прилади, iнвентар i 32 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 55,52 % - машини та обладнання i 87,86 % - транспортнi засоби i 67,81 % - iншi i 56,65%. Ступiнь використання основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 54,9 % - машини та обладнання - 71,4 % - транспортнi засоби - 95,1 % - iншi - 60,90% Основних засобiв невиробничого призначення не має. Умови використання основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, усе пiдтримується у робочому станi - машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, проводяться технiчнi огляди; - транспортнi засоби : працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремонт; - iншi - працюють в умовах повного робочого часу, тижня; проводиться профiлактика, пiдтримуються у робочому станi.

Згiдно облiкової полiтики пiдприємства при взяттi кожного основного засобу на облiк, для нього окремо визначається термiн використання. Термiни користування встановлюються таким чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 40 рокiв Машини та обладнання - 10 рокiв Транспортнi засоби - 12 рокiв .Iнструменти, прилади, iнвентар - 5 рокiв Збiльшення вартостi основних засобiв протягом 2011 року вiдбулось за рахунок введення в експлуатацiю ранiше придбаних основних засобiв на суму 49 тис. грн, модернiзацiї основних засобiв на суму 1628 тис. грн, а також за рахунок переоцiнки основних засобiв на суму 92291 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв проводилась ТОВ "Монс фаро" (сертифiкат субєкта оцiночної вартостi №9601I10 вiд 12.05.2010р.) у червнi 2011р.
Повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2011пiдприємство не має. ПАТ "Волноваський КХП" в 2011 роцi уклав договори на надання в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - автобус КАВЗ 3976, Фiзична особа - пiдприємець - Хара Л.Ю. примiщеннi вiзировочної, Стайловський В.А. - склад № 10. ПАТ "Волноваський КХП" у 2011 роцi нiчого не орендувало. Обмежень на використання основних засобiв немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
3625.000 -14096.000
1891.000 1891.000
1891.000 1891.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал. Це вiдповiдає вимогам п.3 ст 155 Цивiльного кодексу України