Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Готова продукцiя в балансi Пiдпрємства вiдображується по фактичнiй собiвартостi. Облiк реалiзацiї готової продукцiї в звiтному перiодi проводився iз застосуванням Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доход".
Доход вiд реалiзацiї за 2011 р., вiдображений в стр. 010 "Звiту про фiнансовi результати" в сумi 333599 тис. грн., вiдповiдає даним аналiтичного облiку.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї дорiвнює 274319 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати дорiвнюють 1503 тис. грн, витрати на збут - 987 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи в сумi 365тис. грн. - доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв
Iншi операцiйнi витрати у сумi 1176тис.грн. складаються з вартостi реалiзованих оборотних активiв (218тис. грн.), визнаних штрафiв (330тис.грн) та iнших операцiйних витрат 628 тис. грн
Iншi фiнансовi доходи - 28тис. грн. - вiдсотки по розрахунковому рахунку.


Фiнансовi результати вiд господарської дiяльностi розраховувались Пiдприємством вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. За результатами господарської дiяльностi 2010 року збиток дорiвнює 1743 тис. грн. а результатами господарської дiяльностi 2011 року збиток дорiвнює 5419тис. грн.
Непокритий збиток минулих рокiв на Пiдприємствi станом на 31.12.2011 р. складає 27590 тис. грн.