Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Кошти на розрахункових рахунках на балансi Пiдприємства за станом на 31.12.2011 року враховуються у наступних розмiрах: у нацiональнiй валютi 561тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного облiку по рахунку 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi" i оборотно-сальдовим вiдомостям.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 6557 тис. грн, чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 23 тис. грн., чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi -6463 тис. грн
Чистий рух коштiв за звiтний перiод Пiдприємством розраховувався, як рiзниця мiж грошовими сумами витрат та надходжень чистого руху грошових котiв вiд операцiйної дiяльностi, вiд iнвестицiйної дiяльностi та вiд фiнансової дiяльностi, що в свою чергу дає результат за 2011 рiк й складає 117 тис. грн.