Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Грибовод Юлiя Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
13.12.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00957376
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Волноваський район
     Поштовий індекс 85700
     Населений пункт м.Волноваха
     Вулиця, будинок вул.100 рокiв Червоного Хреста, 2
     Міжміський код, телефон та факс 06244 4 -95-18, 06244 4 -95-18
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
    Річна інформація опублікована у №77 (1330) "Вiдомостi ДКЦПФР" 24.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.vkhp.pat.ua 23.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)