Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2011
72.4430280
(ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ): 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2010 роцi. 3. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2009-2010 рр. Затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009 - 2010 рр. 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2009-2010 рр. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2009-2010 рр., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2011р. 6. Затвердження рiшення наглядової ради про вiдкликання (припинення повноважень) Директора та затвердження рiшення про обрання в.о. директора. 7. Вiдкликання в.о. директора. 8. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства. 9. Вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Про утворення Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради акцiонерного товариства. 11. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових таIабо трудових), у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Наглядової ради акцiонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 12. Про утворення виконавчого органу акцiонерного товариства. Обрання Директора. Затвердження умов контракту (цивiльно-правового таIабо трудового договору) з ним, визначення особи, уповноваженої на йогоIїх пiдписання з боку Товариства. 13. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових таIабо трудових), у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Наглядової ради акцiонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 14. Про утворення виконавчого органу акцiонерного товариства. Обрання Директора. Затвердження умов контракту (цивiльно-правового таIабо трудового договору) з ним, визначення особи, уповноваженої на йогоIїх пiдписання з боку Товариства. 15. Про утворення Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства, обрання членiв ревiзiйної комiсiї акцiонерного Товариства. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових таIабо трудових), у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 16. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства та змiну його найменування. 17. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту, якi у тому числi передбачають змiну найменування Товариства з вiдкритого на публiчне та виконання iнших вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення його у новiй редакцiї. 18. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 19. Про набуття обраним складом органiв управлiння статусу та повноважень вiдповiдно до нової редакцiї Статуту. 20. Внесення та затвердження змiн i доповнень до внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, якi передбаченi приведенням внутрiшнiх документiв у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а саме Положень: 18.1. "Про загальнi збори"; 18.2. "Про Наглядову раду"; 18.3. "Про Виконавчий орган"; 18.4. "Про Ревiзiйну комiсiю". 21. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у новiй редакцiї. 22. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та сукупної граничної вартостi. Пропозицiй щодо змiн, доповнень до порядку денного не надходили.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: В.о. директора Альошкiна О.М., який надав пропозицiю для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi 1 особи, а саме: - Голова лiчильної комiсiї - Стасевич С.Я. Iнших пропозицiй не надходило. Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування. Голосували: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi 1 особи, а саме: - Голова лiчильної комiсiї - Стасевич С.Я. Слухали: В.о. директора Альошкiна О.М., який надав пропозицiю для проведення загальних зборiв та оформлення рiшень обрати президiю у складi: - Голова чергових загальних зборiв - Маркелова Олена Петрiвна; - Секретар чергових загальних зборiв - Альошкiн Олександр Миколайович. Iнших пропозицiй не надходило. Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування. Голосували: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: для проведення чергових загальних зборiв та оформлення рiшень обрати президiю у складi: - Голова чергових загальних зборiв - Маркелова Олена Петрiвна; - Секретар чергових загальних зборiв - Альошкiн Олександр Миколайович. Слухали: Маркелову О.П., яка надала пропозицiю затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: - Iнформацiя з першого по двадцяте питання порядку денного (перелiку питань) до 15 хв., для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв рiшень з питань порядку денного - до 5 хв. пiсля кожної доповiдi. Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б, акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється, i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без перерви. Iнших пропозицiй не надходило. Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування. Голосували: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв: - Iнформацiя з першого по двадцяте питання порядку денного (перелiку питань) до 15 хв., для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв рiшень з питань порядку денного - до 5 хв. пiсля кожної доповiдi. Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б, акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюється, i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок головi зборiв з зазначенням найменування чи П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без перерви. Слухали: Маркелову О.П., яка надала пропозицiю затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: - Право голосу на загальних зборах мають право акцiонери - власники простих акцiй товариства; - По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття бюлетеня, затвердженого виконавчим органом Товариства; - Рахування голосiв здiйснювати лiчильнiй комiсiї за принципом для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Пiдсумки голосування оголошувати на зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування; - Приймати рiшення щодо питань порядку денного згiдно з Законом України по питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 та 16,17,18,19,20 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, по питанню 15 - бiльшiстю не менш як у i голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, з питання 20, у випадку затвердження нової реакцiї Статуту Товариства, що передбачено приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ - голосування додаткове провести бiльшiстю як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Iнших пропозицiй не надходило. Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування. Голосували: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. Вирiшили: затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: - Право голосу на загальних зборах мають право акцiонери - власники простих акцiй товариства; - По всiм питанням порядку денного проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття бюлетеня, затвердженого виконавчим органом Товариства; - Рахування голосiв здiйснювати лiчильнiй комiсiї за принципом для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Пiдсумки голосування оголошувати на зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування; - Приймати рiшення щодо питань порядку денного згiдно з Законом України по питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 та 16,17,18,19,20 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, по питанню 15 - бiльшiстю не менш як у i голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, з питання 20, у випадку затвердження нової реакцiї Статуту Товариства, що передбачено приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ - голосування додаткове провести бiльшiстю як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу у 2010 роцi. Слухали: Голову наглядової ради Бiлоус В.В., який виступив зi звiтом наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р. Бiлоус В.В. довив акцiонерам про результати проведених перевiрок та контролю виконавчого органу. Повiдомив, що на пiдставi проведених перевiрок недолiкiв у роботi виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладенi на нього функцiї та дiяв в межах компетенцiї визначеної законодавством України та Статуту Товариства (додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв). Бiлоус В.В. запропонував затвердити звiт Наглядової ради про роботу у 2010 роцi. Питань, зауважень до доповiдача не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - затвердити звiт Наглядової ради про роботу у 2010 роцi. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. Слухали: Альошкiна О.М., який виступив зi звiтом виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначив основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 р. (додаток № 2 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв). Альошкiна О.М. вiдповiв на всi запитання одержанi вiд акцiонерiв Товариства. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. - вважати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi задовiльною; - затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2011 р. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2009-2010 рр. Затвердження рiчного звiту, балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009 - 2010 рр. Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Вiсягiну П.А., яка виступила з висновками ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2009-2010 рр. Вiсягiну П.А. довела до вiдома акцiонерiв, що у ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу помилок i недолiкiв у роботi виявлено не було, фiнансова звiтнiсть Товариства, за пiдсумками роботи за 2009-2010 рр. складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй на пiдприємствi облiкової полiтики. Також Вiсягiну П.А. повiдомила що проводилась аудиторська перевiрка та згiдно аудиторському висновку, фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрне вiдображує фiнансове становище Товариства, в у зв'язку з цим запропонувала затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства, а саме: рiчний звiт, баланс i iншi форми бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009-2010 рр. (додаток № 3 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв). Питань, зауважень до доповiдача не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2009-2010 рр.; - вважати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2009-2010 рр. задовiльною; - затвердити рiчний звiт, баланс i iншi форми бухгалтерської звiтностi Товариства за 2009-2010 рр. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2009-2010 рр. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2009-2010 рр., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2011р. Слухали: Головного бухгалтера Бондаренко I.В., яка довела до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2009 рiк Товариством було отримано збиток у сумi 11201,0 тис. грн., за 2010 рiк Товариством було отримано збиток у сумi 1743,0 тис. грн. В зв'язку з отриманням збитку за пiдсумками робити за 2009-2010 рр. та у вiдповiдностi до Законодавства дивiденди не нараховувати та не виплачувати, здiйснити покриття збитку за 2009 рiк та звiтний 2010 рiк за рахунок прибутку наступних перiодiв. Бондаренко I.В. запропонувала затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009-2010 рр. Також Бондаренко I.В. запропонувала у випадку отримання прибутку по пiдсумками роботи за 2011 рiк направити його на покриття збитку минулих перiодiв. Питань, зауважень до доповiдача не надходило. Iнших пропозицiй не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати директора, як орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (припинити) повноваження в.о. директора Альошкiна О.М. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства. Слухали: Представника акцiонера Стасевич С.Я., який довив до вiдома акцiонерiв, що в зв'язку з виробничою необхiднiстю та необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ , а також в зв'язку з тим, що вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства> кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється рiшенням загальних зборiв, пропоную вiдкликати (достроково припинити повноваження) складу наглядової ради, а саме: вiдкликати (достроково припинити повноваження) голови Наглядової ради Бiлоус Валерiя Володимировича та членiв наглядової ради Капустенко Людмили Михайлiвни i Пефтiбай Любов Iванiвни. Голова зборiв запропонувала на голосування винести питання по вiдкликанню голови та членiв наглядової ради як орган, який представляв iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролював та регулював дiяльнiсть виконавчого органу i провести пiдрахунок голосiв та винести на голосування питання про вiдкликанню (достроковому припиненню повноважень) голови Наглядової ради Бiлоус Валерiя Володимировича та членiв наглядової ради Капустенко Людмили Михайлiвни i Пефтiбай Любов Iванiвни i голосування провести по кожнiй кандидатурi окремо. Питань, зауважень не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати голову та членiв наглядової ради як орган, який представляв iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролював та регулював дiяльнiсть виконавчого органу. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) голови Наглядової ради Бiлоус Валерiя Володимировича. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Капустенко Людмилу Михайлiвну. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) члена Наглядової ради Пефтiбай Любов Iванiвну. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Слухали: Представника акцiонера Стасевич С.Я., який довив до вiдома акцiонерiв, що в зв'язку з виробничою необхiднiстю та необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ пропоную вiдкликати (дострокове припинити повноваження) голови та членiв ревiзiйної комiсiї, якi у вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту здiйснювали контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та достроково припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Нагадую, що до складу Ревiзiйної комiсiї входить 3 особи, а саме: Голова ревiзiйної комiсiї Вiсягiна Полiна Андрiївна та члени ревiзiйної комiсiї: Ковальова Iрина Анатолiївна i Волошина Вiкторiя Миколаївна. Голова зборiв запропонувала на голосування винести питання про вiдкликанню голови та членiв ревiзiйної комiсiї якi здiйснювали контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства i провести пiдрахунок голосiв та винести на голосування питання по вiдкликанню (достроковому припиненню повноважень) голови Ревiзiйної комiсiї Вiсягiної Полiни Андрiївни та членiв Ревiзiйної комiсiї: Ковальової Iрини Анатолiївни i Волошиної Вiкторiї Миколаївни i голосування провести по кожнiй кандидатурi окремо. Питань, зауважень не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати голову та членiв ревiзiйної комiсiї, якi здiйснювали контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) голови Ревiзiйної комiсiї Вiсягiну Полiну Андрiївну. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) члена Ревiзiйної комiсiї Ковальову Iрину Анатолiївну. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Вiдкликати (достроково припинити повноваження) члена Ревiзiйної комiсiї Волошину Вiкторiю Миколаївну. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про утворення Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради акцiонерного товариства. Слухали: Альошкiна О.М., який довив до вiдома акцiонерiв про необхiднiсть приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ . Альошкiн О.М. нагадав, що вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства>, кiлькiсть складу наглядової ради акцiонерних товариств визначається рiшенням загальних зборiв. В зв'язку з чим запропонував утворити орган акцiонерного товариства у кiлькостi 3 осiб, визначити строк повноважень 3 роки. Обрати до складу наглядової ради наступних членiв: Кобiльник Ростислава Iгоровича (переважно головою), Мельник Iрину Степанiвну i Сащук Дмитра Петровича. Голова зборiв запропонувала на голосування винести питання по утворенню наглядової ради Товариства i провести пiдрахунок голосiв, на голосування винести питання по визначенню кiлькiсного складу наглядової ради Товариства i провести пiдрахунок голосiв, винести на голосування питання по обранню членiв наглядової ради Товариства, а саме: Кобiльник Ростислава Iгоровича (переважно головою), Мельник Iрину Степанiвну i Сащук Дмитра Петровича i голосування провести по кожнiй кандидатурi окремо. Питань, зауважень не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Утворити орган з повноваженнями вiдповiдно до Законодавства та Статуту Товариства - Наглядова рада. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Визначити кiлькiсний склад наглядової ради Товариства - 3 особи. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства (переважно головою) Кобiльник Ростислава Iгоровича, строк повноважень 3 роки, повноваження вiдповiдно до законодавства та статуту. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства Мельник Iрину Степанiвну, строк повноважень 3 роки, повноваження вiдповiдно до законодавства та статуту. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Обрати (призначити) на посаду члена наглядової ради Товариства Сащук Дмитра Петровича, строк повноважень 3 роки, повноваження вiдповiдно до законодавства та статуту. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових таIабо трудових), у тому числi встановлення розмiру винагороди, iз членами Наглядової ради акцiонерного товариства, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. Слухали: Маркелову О.П., яка доповiла акцiонерам що у вiдповiдностi до ЗУ - Закону, вимоги якого передбачають, що склад Наглядової ради, у тому числi здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається мiж ними та Товариством. У випадку, якщо укладається цивiльно-правовий договiр, то вiн може бути як на платнiй основi та i на безоплатнiй основi. Пропоную способом укладання договору за виконання повноважень голови та члена наглядової ради визначити цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi. Пропоную розглянути та затвердити цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй умовi за виконання повноважень голови та члена наглядової ради, iз головою та членом наглядової ради. Для пiдписання цивiльно-правового договору iз головою та членом наглядової ради обрати особу, який надати повноваження щодо йогоIїх пiдписання вiд iм'я Товариства. Цiєю особою пропоную обрати Альошкiна Олександра Миколайовича. Голова зборiв надала проект цивiльно-правового договору на безоплатнiй умовi за виконання повноважень голови та члена наглядової ради та запропонувала затвердити їх у запропонованої редакцiї (додатки № 4 та 5 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв). Голова зборiв запропонувала на голосування винести питання по укладанню та затвердженню цивiльно-правового договору на безоплатнiй умовi за виконання повноважень голови наглядової ради (додаток № 4 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв) i провести пiдрахунок голосiв, на голосування винести питання по укладанню та затвердженню цивiльно-правового договору на безоплатнiй умовi за виконання повноважень члена наглядової ради (додаток № 5 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв) i провести пiдрахунок голосiв та винести на голосування питання по обранню особи, який надати повноваження щодо йогоIїх пiдписання вiд iм'я Товариства та провести пiдрахунок голосiв. Питань, зауважень не надходило. Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Затвердити цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй умовi за виконання повноважень голови наглядової ради з головою наглядової ради (додаток № 4 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв). Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосiв (голосуючих акцiй), що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй), присутнiх на чергових загальних зборах, - немає, - немає. Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв не дiйсними - 0 голосiв. Рiшення прийняте 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосами (голосуючими акцiями), що склало 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (власникiв голосуючих акцiй) , присутнiх на чергових загальних зборах. Вирiшили: - Затвердити цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй умовi за виконання повноважень члена наглядової ради з членом наглядової ради (додаток № 5 до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв). Голова зборiв: - 5 479 545 (п'ять мiльйонiв чотириста сiм 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.