Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Грибовод Юлiя Володимирiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00957376
1.4. Місцезнаходження Україна, Донецька область, Волноваський район, м.Волноваха, 85700, вул.100 рокiв Червоного Хреста, 2
1.5. Міжміський код та телефон, факс 06244 4 -95-18, 06244 4 -95-18
1.6. Електронна поштова адреса емітента vkhp@yandex.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

83, Вiдомостi ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.vkhp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2011

(дата)