Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Банк "Фiнансова Iнiцiатива"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33299878
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м. Київ, 03150, Щорса 7/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 533967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон (044) 593-60-85
Факс (044) 593-60-85
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Наданя депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та зберiгачем. Вiдкриття на iм'я Депонентiв рахункiв у цiнних паперах та зараховування цiннi папери на рахунки цих Депонентiв. Зберiгання цiннiх паперiв на рахунках власника. Надання виписки з рахунку у цiнних паперах. Унесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв. Здiйснення ведення рахункiв у цiнних паперах Депонентiв згiдно Договору на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах. Здiйснення надання iнших послуг що передбаченi Законодавством.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78,377-70-16
Факс (044) 279-10-78,377-70-16
Вид діяльності Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Надання депозитарних послуг вiдповiдно до договору, укладеному мiж товариством та депозитарiєм.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13659226
Місцезнаходження Україна, Івано-Франківська область, д/н, м. Iвано-франкiвськ, 76018, вул. Б.Лепкого 34 оф 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0036
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0342) 75-05-01
Факс 0342) 75-05-01
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Аудиторський висновок за 2012 рiк