Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) У 1934 роцi на мiсцi комбiнату знаходилися три дерев`яних склади, призначених для прийому i заготiвлi зернових та олiйних культур вiд сiльгоспвиробникiв. У 1960 роцi на вiдстанi 2 км вiд хлiбоприймального пункту в м.Волноваха був побудований i введений до експлуатацiї завод по прийманню, сушцi, обмолоту, очищенню, протравцi в крафт мiшкiв i сортового насiння кукурудзи виробничою потужнiстю 5000 тон насiння за сезон. У 1968 роцi було побудовано спецiальний пiдземний склад, ємнiстю 10 тис.тон, призначений для зберiгання готової продукцiї, борошна, крупи одночасно. Цей об`ект значився важливим об`єктом цивiльної оборони. У 1970 роцi було збудовано i введено до експлуатацiї комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тон розсипних комбiкормiв на рiк. Цей цех працює й дотепер. У 1978 роцi був побудований цех карбамiдного концентрату, який у 1987 роцi було переустатковано у цех екструдированого зерна. У 1994 роцi екструдирування зерна було припинено через пiдвищення тарифiв на електроенергiю та через вiдсутнiсть зв`язкiв з виробниками запчастин для ведучого устаткування цеху. Тому, в цеху було встановлене додаткове устаткування для шелушiння ячменя. З моменту вводу до експлуатацiї комбiкормового цеху усi старi склади було лiквiдовано, а замiсть їх побудовано новi типовi зерносклади механiзованого напольного збереження, якi зв`язанi механiчним транспортером iз цехами- комбiкормовим та екструдирування. У 1986 роцi було побудовано та введено в експлуатацiю два корпуси складiв силосного типу. Перший корпус зернової сировини ємнiстю 8,1 тис.тон, який зв`язаний механiчним транспортером з комбiкормовимцехом. Вiдвантаження зерна зi складiв силосного типу передбачене тiльки на автотранспорт. Другий корпус готової продукцiї ємнiстю 2,9 тис.тон призначений для зберiгання готової продукцiї (комбiкормiв), що надходить механiчним транспортером iз комбiкормового цеху. Вiдвантаження продукцiї здiйснюється на автотранспорт та залiзницю. У 1991 роцi до Волноваського КХП було приєднано Хлiбодарiвську виробничу дiлянку, яка ранiше належала Зачатiвському елеватору. У 1992 роцi Волноваський КХП став орендним пiдприємством, У 1994 роцi комiсiєю по приватизацiї орендного пiдприємства "Волноваський КХП" було розроблено план з приватизацiї, затверджений Донецьким регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України № 6866 вiд 30 листопада 1995 року та визначено спосiб приватизацiї об`акта. Керуючись декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 1993 року № 51-93 "Про особенностi приватизацiї майна у агропромисловому комплексi", затвердженним наказом Мiнсiльгосппроду та ФДМУ, перетворили орендне пiдприємство "Волноваський КХП" на вiдкрите акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". У 2003 роцi було збудовано та введено до експлуатацiї зернову сушилку на газовому паливi, виробничою потужнiстю 50 планових тон на добу при зменшеннi вологостi до 14%. У 2006 роцi налогоджено грануляцiю пшеничних вiсiвок у цеху грануляцiї до 250 тон на мiсяць. У зв'язку з тим, що понад 2 роки розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу, ПАТ "Волноваський КХП" здiйснило дооцiнку вартостi необоротних активiв. 29 квiтня 2011 р., на виконання вимог Закону України , згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство . Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в 2012 роцi не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Волноваський КХП" є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В 2012 роцi ПАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили: - комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тонн розсипних комбiкормiв на рiк. Цех по виробництву розсипних комбiкормiв виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби. - цех шелушiння ячменя виробничою потужнiстю 12000 тон зерна на рiк; - цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужнiстю 10000 тон; - виробнича дiлянка по прийманню сировини емкiстю 22000 тон; - зернова сушила (50 планових тон); - адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться: адмiнiстрацiя; бухгалтерiя; вiддiл кадрiв; виробнича лабораторiя. За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду до ПАТ "Волноваський КХП" не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на Пiдприемствi здiйснується згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та згiдно з наказом по Пiдприемству №44 вiд 01. 04. 2000 р.
Облiкова полiтика Пiдприємства в звiтному перiодi не змiнювалась. За станом на 31.12.2001 р. на Пiдприемствi застосований План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарчих операцiй пiдприемств i установ, затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украєни вiд
30.11.1999 р. № 291.
Звiтнiсть складена згiдно з вимогами МСФЗ.
Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають облiковим даним, окремi форми звiтностi зiставнi мiж собою.
На ПАТ "Волноваський КХП" облiк основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 р. N 92, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 242; Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ЗО "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р, N 790 та iншими нормативними документами. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльш 1000 грн. Методи амортизацiї: Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд амортизованої вартостi. Сума амортизицiї враховується на 132 рахунку до повного зносу та списання внаслiдок непридатностi до експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується методом зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу згiдно строку корисного використання. Облiк запасiв, їх оцiнка та використання на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 р. N 246, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фщансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91 Оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснюється на дату балансу вiдповiдно до груп: довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал дочiрнiх пiдприємств - за методом участi в капiталi; фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до їх погашення - за амортизованою собiвартiстю; iншi фiнансовi iнвестицiї - за справедливою вартiстю. У разi неможливостi її визначення -за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Облiк капiталу пiдприємства в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiн валютних курсiв" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10 серпня 2000 року N193 . Облiк запасiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення-(Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд ЗI сiчня 2000 року N 20 та iншими нормативними документами, Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999 року N 237 та iншими нормативними документами. Облiк доходiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 р. N 290 та iншими нормативними документами. Доходи вiд виконання будiвельних контрактiв визнаються з урахуванням ступеня завершеностi робiт за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи на пiдставi актiв ф. N КБ-2в,ф.ККБ-3. Доходи вiд надання послуг визнавються виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг за методом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих:на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Визнання доходiв оформлювати актом наданих послуг. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнаються доходом, якщо право власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця та пiдприємство надалi не здiйснює контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами) згiдно з умовами договору. Визнання доходу оформлюється накладною на вiдпуск продукцiї (товарiв) покупцю. Облiк витрат пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. N 318, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2005 р. N 790 та iншими нормативними документами.
Податковий облiк проводиться у вiдповiдностi з дiючим податковим законодавством України.
Витрати по податку на прибуток враховують податки, розрахованi з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi виникли в звiтному перiодi.
Накопичення даних про валовий дохiд та валовi витрати для цiлей оподаткування проводяться на грунтi iнформацiї з первинних облiкових документiв, фiксуючих здiйснення господарських операцiй без записiв до систем регiстрiв i рахункiв бухгалтерського облiку з подальшим використанням даних для складення "Декларацiї про прибуток" Пiдприемства.
Фiнансовi iнвестицiї в звiтному перiодi представленi внесками до статутного фонду господарського товариства. Облiковуються за собiвартiстю.
В звiтному перiодi довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї не здiйснювались.
Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному перiодi не було.
Викупу власних акцiй не було.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
"АУДИТ - СЕРВIС IНК"щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
«Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв»
станом на 31.12.2012р.
Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню ПАТ «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв»
НКЦПФР


м. Iвано-Франкiвськ


1. Вступний параграф


Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» (далi – Товариство, код за ЄДРПОУ 00957376; мiсцезнаходження: 85700, Україна, Донецька область, Волноваський район,м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, буд.2; дата та номер державної реєстрацiї 26.02.1996 № 1 239 120 0000 000253), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi акти.

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi , аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:

- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003р.;
- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСК 240 «вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»);
- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

3. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
4. Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на кiнець дня 31.12.2012 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, законодавства України, облiкової полiтики Товариства.

5. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року „Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)”.

5.1 Загальна iнформацiя про Товариство

Публiчне акцiонерне товариство «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв», створене в процесi приватизацiї орендного пiдприємства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» вiдповiдно до Наказу Донецького регiонального вiддiлення фонду державного майна України вiд 29.12.1995р. №7945, шляхом перетворення орендного пiдприємства «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» у Вiдкрите акцiонерне товариство (згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України «Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi » вiд 17.05.93р. №51-93 та на пiдставi Законiв України «Про господарськi товариства» та iнших законодавчих актiв України).
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» найменування Вiдкрите акцiонерне товариство Агрофiрма «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» змiнено на Публiчне акцiонерне товариство Агрофiрма «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» на пiдставi Протоколу Загальних зборiв вiд 29 квiтня 2011 року №1.
Нова редакцiя статуту затверджена Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2011р. (Протокол №1) та зареєстрована державним реєстратором 02.06.2011р. № 1 239 105 0026 000253.


5.2 Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi ” вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з урахуванням вимог нацiональних Положень (стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО).
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом директора, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено i пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Внаслiдок такої трансформацiї рiчна фiнансова звiтнiсть в основному вiдповiдає концептуальнiй основi МСФЗ.


5.3 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства

За результатами господарської дiяльностi у 2012 р. Товариством отримано збитки у сумi 17 782 тис.грн. Сума непокритих збиткiв становить – 4 369 тис. грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. складає – “-” 2 999 тис. грн, що менше статутного капiталу. Це не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ вiд 16.01.2003р. Згiдно п.3 ст. 155 ЦКУ Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.


5.4 Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»


Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2012 роцi не вiдбувалося.


5.5 Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю i аудиту

У вiдповiдностi до статуту та ст..32 ЗУ «Про акцiонернi товариства» органами управлiння Товариством є:

? Загальнi збори акцiонерiв;
? Наглядова рада Товариства;
? Виконавчий орган: одноособовий – Директор.
Органи контролю:
? Ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, до компетенцiї якого належить, зокрема:

- визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
- внесення змiн до статуту Товариства;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй, змiну типу Товариства, розмiщення акцiй, збiльшення, або зменшення статутного капiталу Товариства, тощо.

Голосування i винесення рiшень на Загальних зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос.
В перервi мiж проведенням Загальних зборiв органом, який представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть товариства, є Наглядова Рада Товариства.
Основнi функцiї та компетенцiя Наглядової Ради Товариства:
• внесення пропозицiй Загальним Зборам Акцiонерiв;
• обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
• визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
• прийняття рiшення про: обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; обрання (замiну) зберiгача та депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно з статутом Товариства.

Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор обирається (призначається ) Наглядовою радою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком не бiльше як на 3 (три) роки, i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Основнi обов’язки та компетенцiя Директора Товариства:
• органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
• розробка основних напрямiв розвитку;
• вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, своєчасного подання звiтностi, тощо.

Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка щорiчно звiтує перед Загальними Зборами.
Ревiзiйна комiсiя обирається рiчними Загальними зборами на перiод до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 роки..

Повноваження та основнi обов’язки Ревiзiйної комiсiї:
• Здiйснення контролю за дiяльнiстю Товариства;
• Пiдготовка та доведення до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi.

Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена.

Аудитори вважають, що система управлiння Товариства є достатньо дiєвою та вiдповiдає вимогам НКЦПФР та статуту.


5.6 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилки.


5.7 Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.

Аудиторською перевiркою пiдтверджуються фiнансовi данi, наведенi у примiтках до фiнансової звiтностi.
Товариством розкрито основи облiкової полiтики вiдповiдно до вимог МСФЗ, та складено фiнансову звiтнiсть з урахуванням трансформацiї звiтностi, складеної за П(с)БО у звiтнiсть за вимогами МСФЗ.


6. Загальний висновок

Ми вважаємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2012р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2012р.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв» вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2012 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2012 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
? Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”
? Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015р.
? Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ вiд 26.11.2009 №208/6 № 0021
? Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
? Телефон: (0342) 75-05-01,
? Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.

8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 14 сiчня 2013р. №4.
Аудит проведено в перiод з 11 по 20 березня 2013р.


21 березня 2013р.

Директор по аудиту Аудитори:
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553
продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012 №261/2) вiд 21.05.2009р. №202/2)

___________В.К.Орлова __________Є.Д. Вiнтоняк

__________Т.I.Бiдочка
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно схильна полiтико-економiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i на економiку України в цiлому): - ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник ризику для ПАТ "Волноваський КХП" - ризики змiни законодавства. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою законодавчою регуляцiєю. - невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв); Основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний. Пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної ситуацiї стала фiнансова криза 2008 року. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємствi можна вiднести: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї. 2. Останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай несприятливими для отримання високих урожаїв сiльськогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, що в свою черти впливає на їх закупiвлю та зберiгання (пiдприємство не може прийняти нiяких заходiв щодо зменшення ризику, оскiльки вiн залежить вiд погодних умов). Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення обiгових коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Керiвництво пiдприємства використовує усi можливi заходи для збереження працездатностi пiдприємства, поповнення обiгових коштiв, нарощування обсягiв виробництва, як то: налагодження зв`язкiв зi споживачами на територiї України, а також країн СНД, ведеться пошук нових засобiв виробництва, обробки та зберiгання продукцiї, здiйснюються заходи, спрямованi на пiдвищення якостi готової продукцiї, на зниження витрат виробництва з метою зменшення загального розмiру собiвартостi одиницi продукцiї. Ризик збiльшення витрат на закупiвлю комбiкормiв суттєвий, завдяки росту цiн (пiдприємство вплинути не може); ризик зменшення обсягiв виробництва комбiкормiв незначний, внаслiдок системних птахофабрик; ризик зменшення вiдпускної цiни внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв. На дiяльнiсть комбiнату впливають економiчнi проблеми державного масштабу. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що веде до зниження попиту на продукцiю. Комбiнат пiдтримує постiйнi зв`язки з українськими сiльгоспвиробниками та виробниками соняшникової олiї та макухи, пшеничних висiвок, рибного борошна, солi, соди, вiтамiнних домiшок тощо. Замовлення мають постiйний характер. Виробництво комбiкормiв - це основна галузь, яка забезпечує сировиною тваринництво та птахiвництво. Останнiми роками спостерiгалася загальна тенденцiя зменшення поголiв`я худоби та птицi в господарствах, що негативно вплинуло на розвиток комбiкормового виробництва. Але протягом 2006-2007 рокiв як виробники продукцiї тваринництва, так i населення поступово поширили обсяги вирощування свiйської та промислової худоби та птицi. Високий рiвень вимог до якостi сировини та кормiв робить пiдприємство конкурентноспроможним на ринку зберiгання даного виду продукцiї. Пiдприємство з питань постачання комбiкормiв кормiв орiєнтується на українських товаровиробникiв. Комбiкорма, якi продавалися Товариством мають вiдмiннiсть вiд аналогiчної продукцiї на ринку з якостi та доступностi цiн. Для збiльшення свого прибутку пiдприємство реалiзує частку комбiкормiв, яке зберiгає населенню, та пiдприємствам, згiдно їх заявок. Вiдповiдає за постачання продукцiї на Товариствi головний технолог. Основними ринками збуту продукцiї є сiльгосппiдприємства Волноваського району. Збутова полiтика ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом (його розмiром, динамiкою, структурою) на цiльовому ринку , з другого боку, - з власними виробничо-збутовими, фiнансовими, органiзацiйно-керуючими можливостями. Ця полiтика максимально задовольняє потрiбностi покупцiв комбiкормiв, причому з найбiльшою зручнiстю для них. Канали просування комбiкормiв ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": - прямi (прямий маркетинг) припускають перемiщення комбiкормової продукцiї споживачу, минаючи незалежних посередникiв; - посереднi (непрямий маркетинг) - використання незалежних посередникiв, до яких продукцiя перемiщується з цiллю реалiзацiї його споживачам. Канали збуту емiтента - здiйснюються шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на товар, його високої якостi. Розрахунки за реалiзацiю комбiкорму здiйснюються по факту постачання. Замовлення не мають постiйного характеру. Динамiка цiн на комбiкорма в цiлому характеризується постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику. Особливiсть продукцiї ПАТ "Волноваський КХП" в порiвняннi з iншими пiдприємствами - вiдносно низька цiна продукцiї (у порiвняннi з цiнами конкурентiв) i її висока якiсть (додержання рецептури при виготовленнi комбiкормiв, їх вiдповiднiсть ДСТУ; iснування на пiдприємствi лабораторiї, яка кожну партiю товару перевiряє на якiсть). Конкуренцiю Пiдприємству складають iншi виробники комбiкормової продукцiї, а таких в Донецькiй областi багато, не враховуючи птахофабрики якi мають власнi кормоцехи.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iнформацiя про придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: 2006 рiк Придбання: - Кабель 6 кв, сума 14641,17 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Коленвал КАМАЗ, сума 7366,59 грн., у ФО-П "Донченко", - Комплекс обладнання, сума 3723565,08 грн., у ТОВ "Крос", - Наладка високовольтної пiдстанцiї, сума 17115,00 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Полуприцеп НТС-5, сума 19750,00 грн., у ПП "Агротехника", - Транспортер ТМ-62, сума 411673,40 грн., ТОВ ПФ "Волноваська", - Фiльтрувальна установка, сума 8020,00 грн., у ТОВ "Донакватех", - Акцiї ВАТ "Газресурсвидобування" 301000 грн. - Iншi - сума 222168,97 грн. Вiдчуження: - Пресгранулятори, сума 272699,2 грн., ТОВ "Добропiльський КХВ". 2007 1. Збiльшення вартостi основних засобiв ВАТ "Волноваський КХП" на загальну суму 317,3 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання Пiдприємством: а) Будинкiв та споруд - на 82,3 тис. грн.., т.ч. за рахунок ремонту складу № 7 - 72,2 тис. грн.., транспортної галереї - 10,1 тис. грн., б) Машин та обладнання - на 211,1 тис. грн., iз них: Ремонту на суму 99,1 тис. грн.: - обладнання котельної - 7,5 тис. грн., - пресгрануляторiв - 35,7 тис. грн., - завантажувача - 19,0 тис. грн., - електрообладнання - 13,1 тис. грн., - норiї - 12,9 тис. грн., - iншi 10,9 тис грн. Придбання нового обладнання на суму 112,0 тис. грн.: - конвеєр скребковий - 54,7 тис грн., - конденсаторна установка - 23,5 тис. грн., - змiшувач - 24,4 тис. грн., - iншi - 9,4 тис. грн., в) Транспортних засобiв на суму 7,2 тис. грн.: - за рахунок ремонту Камазу - 7,2 тис. грн. г) Iнструментiв, приладiв та iнвентарю на суму 16,7 тис грн.: Придбання на суму 16,7 тис грн., а саме: - комп'ютери - 13,9 тис. грн., - кондицiонер - 2,8 тис грн. В 2007 роцi вибуття основних засобiв не було. 2008 р.: Придбання: - Газовий котельний блок, на суму 335,3 тис. грн., - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, 2 шт., на суму 186,7 грн., - Норiї, 7 шт., на суму 428 тис. грн., - Транспортер У 13 УЗК, на суму 411,7 тис. грн., - компресор, на суму 2,7 тис. грн., - електротельфер, на суму 8,0 тис. грн., Вiдчуження: - Газовий котельний блок, сума 335310,83 грн., ПП "Кросс 95", - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, у кiлькостi 2 штуки, сума 186666,70 грн., ПП "Кросс 95", - Норiї, у кiлькостi 7 штук, сума 428026,43, ПП "Кросс 95", - Транспортер У 13 УЗК, сума 411673,44 грн., ПП "Кросс 95" 2009 р.: Придбання: МФУ Canon A4 i SENSYS MF4120 - 2 штуки, у ТОВ "АМI-НВП". Вiдчуження основних засобiв у 2009 роцi не було. Придбання та вiдчуження активiв у 2010 та 2011 рр ПАТ "Волноваський КХП" не здiйснювало. У 2012 р. придбано Ваги автомобiльнi тензометричнi «Булат-А-60-Н» 1 шт на суму 164 369,68 грн. постачальник Виробнича-комерцiйна фiрма «Булат» з приватною формою власностi; ТОВ «Лабор –Технiк» постачало дигестор на 6 проб (1 штука)– сумма 30221,67 грн., паровий дистилятор (1 штука) 38220,00 грн.; спектрофотометр (1 штука) на сумму 23333,25 грн. ТОВ «Завод Кобзаренка» навантажувач-розпакувальник унiверсальний НРУ-180 на суму 145 541,67 грн. ПАТ "Волноваський КХП" не планує на 2013 рiк будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. У термiн с 2006 по 2012 роки включно на ПАТ "Волноваський КХП" не вiдбувалось списання безнадiйної дебiторської заборгованостi. ПАТ "Волноваський КХП" не має нелiквiдного майна, списання запасiв (нелеквидiв) в перiод з 2006 по 2012 роки не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Iнформацiя про придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: 2006 рiк Придбання: - Кабель 6 кв, сума 14641,17 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Коленвал КАМАЗ, сума 7366,59 грн., у ФО-П "Донченко", - Комплекс обладнання, сума 3723565,08 грн., у ТОВ "Крос", - Наладка високовольтної пiдстанцiї, сума 17115,00 грн., у ТОВ "Донбасресурси", - Полуприцеп НТС-5, сума 19750,00 грн., у ПП "Агротехника", - Транспортер ТМ-62, сума 411673,40 грн., ТОВ ПФ "Волноваська", - Фiльтрувальна установка, сума 8020,00 грн., у ТОВ "Донакватех", - Акцiї ВАТ "Газресурсвидобування" 301000 грн. - Iншi - сума 222168,97 грн. Вiдчуження: - Пресгранулятори, сума 272699,2 грн., ТОВ "Добропiльський КХВ". 2007 1. Збiльшення вартостi основних засобiв ВАТ "Волноваський КХП" на загальну суму 317,3 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання Пiдприємством: а) Будинкiв та споруд - на 82,3 тис. грн.., т.ч. за рахунок ремонту складу № 7 - 72,2 тис. грн.., транспортної галереї - 10,1 тис. грн., б) Машин та обладнання - на 211,1 тис. грн., iз них: Ремонту на суму 99,1 тис. грн.: - обладнання котельної - 7,5 тис. грн., - пресгрануляторiв - 35,7 тис. грн., - завантажувача - 19,0 тис. грн., - електрообладнання - 13,1 тис. грн., - норiї - 12,9 тис. грн., - iншi 10,9 тис грн. Придбання нового обладнання на суму 112,0 тис. грн.: - конвеєр скребковий - 54,7 тис грн., - конденсаторна установка - 23,5 тис. грн., - змiшувач - 24,4 тис. грн., - iншi - 9,4 тис. грн., в) Транспортних засобiв на суму 7,2 тис. грн.: - за рахунок ремонту Камазу - 7,2 тис. грн. г) Iнструментiв, приладiв та iнвентарю на суму 16,7 тис грн.: Придбання на суму 16,7 тис грн., а саме: - комп'ютери - 13,9 тис. грн., - кондицiонер - 2,8 тис грн. В 2007 роцi вибуття основних засобiв не було. 2008 р.: Придбання: - Газовий котельний блок, на суму 335,3 тис. грн., - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, 2 шт., на суму 186,7 грн., - Норiї, 7 шт., на суму 428 тис. грн., - Транспортер У 13 УЗК, на суму 411,7 тис. грн., - компресор, на суму 2,7 тис. грн., - електротельфер, на суму 8,0 тис. грн., Вiдчуження: - Газовий котельний блок, сума 335310,83 грн., ПП "Кросс 95", - Комплекс для загрузки зерноскладу У13-УКЗ, у кiлькостi 2 штуки, сума 186666,70 грн., ПП "Кросс 95", - Норiї, у кiлькостi 7 штук, сума 428026,43, ПП "Кросс 95", - Транспортер У 13 УЗК, сума 411673,44 грн., ПП "Кросс 95" 2009 р.: Придбання: МФУ Canon A4 i SENSYS MF4120 - 2 штуки, у ТОВ "АМI-НВП". Вiдчуження основних засобiв у 2009 роцi не було. 2010 р. Придбання та вiдчуження активiв у 2010 та 2011 рр ПАТ "Волноваський КХП" не здiйснювало. ПАТ "Волноваський КХП" не має нелiквiдного майна, списання запасiв (нелеквидiв) в перiод з 2006 по 2012 роки не було. Основнi засоби ПАТ "Волноваський КХП" знаходяться за адресою: 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2. Виробничi потужностi товариства складають 280 тон комбiкорму на добу. В 2007 роцi товариство працювало з завантаженiстю 43% (виготовлено 40597 тон комбiкорму), в 2008 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 65,4 % своєї потужностi (виготовлено 62098,6 тон комбiкорму). В 2009 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 86,5 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 82157,6 тон комбiкорму. В 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" виготовлення комбiкормiв не здiйснювалося, була лiше реалiзацiя куплених комбiкормiв що дало змогу спрацював на 83.19 % своєї потужностi, а саме було реалiзовано37291,4 тон комбiкорму. В 2011 роцi ПАТ "Волноваський КХП" спрацював на 68,75 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 65 274 ,3 тон комбiкорму. В 2012 роцi ПАТ "Волноваський КХП" спрацював на 75,03 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 71 237,3 тон комбiкорму. Екологiчний стан на пiдприємствi стабiльний. ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами термiном з 09.09.2008 р. по 09.09.2013 р. Пiдприємство регулярно виплачує екологiчний збiр. Екологiчнi питання, якi можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства: викиди в навколишнє середовище у зв'язку з застарiлим обладнанням потребує додаткових грошових коштiв на удосконалення активiв пiдприємства. У 2012 роцi ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" сплатив екологiчний податок у розмiрi 5414,92 грн. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв на 2013 рiк не планується. "Волноваський КХП" сдвало в оренду в 2012 р. АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, УГАI - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ЗIЛ 431412 АЦ-40, СТОВ «Донецька ПФ» прицеп ПСЕ-20-1, прицеп ПТС-4. ПАТ "Волноваський КХП" у 2012 роцi орендувало в ТОВ ПФ КАМАЗ 53215 ЗСК-Ф-1507, КАМАЗ 35315 ЗСК-Ф-1507, в СТОВ «Донецька ПФ» МАЗ 55102 та причеп МАЗ, МАЗ 55102 та причет МАЗ, у ПАТ "Авангард" КАМАЗ 452802 та НЕФАЗ 8560.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень До основних факторiв, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства можна вiднести: - в першу чергу - кризове становище в країнi, i як наслiдок - це спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї; втрата клiєнтiв. Усi цi наслiдки кризи негативно сказуються на дiяльностi пiдприємства. Так, через низьку купiвельну спроможнiсть споживачiв продукцiї, знижується попит на готову продукцiю. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. - суперечливiсть iснуючої системи опадаткування, - недосконалiсть, нестабiльнiсть дiючих норм господарчого законодавства (внесення непередбачениї змiн, заборона ранiш встановлених правил проведення фiнансових операцiй на протязi строку їхньої дiї), - непомiрни штрафи, як наслiдок недосконалистi або двоякостi законодавства, - пiдвищення цiн на енергоносiї, а в зв'язку з цим - рiст цiн на продукцiю. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiє, що веде до зниження попиту. - погiршення руху коштiв по банкiвськiй системi. - нестача власних обiгових коштiв, - неможливiсть техничного i технологiчного переоснащення через вiдсутнiсть коштiв. - нестабiльнiсть внутрiшньо-полiтичної ситуацiї в державi, складнiсть полiтичних вiдносин з державами СНД; - великi вiдсотки за користування банкiвськими кредитами, нестаток оборотних коштiв. - виробничо-технологiчнi, а саме значний рiвень зносу виробничих потужностей, фiзичне та моральне старiння обладнання. Проблеми з технiчним переснащенням. Крiм економiчного фактору, впливає клiматичний фактор, а саме: останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай неспреятливими для отримання високих урожаїв сiльскогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, та вiдповiдно до його закупiвлi та зберiганню.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фiнансовi санкцiї за 2012 рiк склали 412,50 тис.грн.: 1. Фiнансовi санкцiї згiдно актiв перевiрок органiв Державної податкової iнспекцiї - 33914,00 грн., 2. Штрафнi санкцiї, згiдно рiшень суду – 378586,00 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок самофiнансування, а при недостатньостi власних фiнансових ресурсiв - за рахунок залучених засобiв, тому значну роль має незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства. Цей показник показує достатнiсть на пiдприємствi ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань (при нормi 1,0-2,0). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi(покриття) Початок року: 0,85 Кiнець року: 0,87 Отриманi значення коефiцiєнта показують, що на початок i кiнець року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань приходилося вiдповiдно 0,85 i 0,87 грошових одиниць оборотних засобiв. Значення коефiцiєнту за звiтний перiод вiдповiдає рекомендованiй межи (1,0-2,0). Це може свiдчити про те, що Товариство має обiговi ресурси в обсязi, достатньому для розрахункiв за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Треба зауважити, що коефiцiєнт покриття не може бути абсолютним показником платоспроможностi Товариства при поверненнi боргiв, оскiльки вiн характеризує лише наявнiсть оборотних активiв, без урахування їх реальної лiквiдної вартостi, яка може бути нижчою за облiкову. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує ,яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно. При нормi 0,25-0,5. Початок року: 0,004 Кiнець року: 0,010 Абсолютна лiквiднiсть показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Його нормальним значенням прийнято вважати 0,25-0,5, оскiльки термiни платежiв не доводяться на один день. Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення термiнових платежiв. Слiд зауважити, що даний показник може характеризувати фiнансовий стан Товариства тiльки на конкретну (звiтну) дату i без бiльш детального аналiзу динамiки грошових потокiв висновок що до платоспроможностi Товариства може бути досить суб'єктивним. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть (при нормi 0,25-0,5). Початок року: 0,024 Кiнець року: -0,015 Протягом звiтного перiоду значення коефiцiєнту не вiдповiдало нормативним вимогам (власний капiтал на кiнець 2012 року на Товариствi вiдсутнiй - вiд'ємне значення ряд. 380 Балансу). Таким чином це вказує на нестабiльнiсть та повну фiнансову залежнiсть Товариства в звiтному перiодi вiд позикових коштiв. Проведений аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi вiд зовнiшнiх джерел. Результати фiнансового аналiзу дозволяють зробити наступнi висновки: в звiтному перiодi Товариство не забезпечило вiдповiднiсть показникiв лiквiдностi нормативним вимогам. Разом з тим, Товариство на кiнець перiоду не досягло нормативних показникiв стабiльностi i фiнансової незалежностi. Для полiпшення фiнансового стану Пiдприємства необхiдно прийняти мiри до пiдвищення долi власних засобiв, зниження запасiв товарно-матерiальних коштовностей та стягнення дебiторської заборгованостi, що дозволить мобiлiзувати фiнансовi ресурси, необхiднi для забезпечення зростання платоспроможностi Пiдприємства. Для оцiнки платоспроможностi та фiнансової стiйкостi важливе не тiльки розрахування спiввiдношення мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями, але й визначити їх рiзницю. Рiзниця мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями складає чистий або робочий капiтал пiдприємства (Рк). Наявнiсть чистого робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство здатне не тiльки оплачувати поточнi борги, але й володiє фiнансовими ресурсами для розширення сфери дiяльностi та здiйснення iнвестицiї. Сума чистого робочого капiталу визначається за формулою: Робочий капiтал ВАТ "Волноваський КХП" складає: Рк(поч.) = - 20 759 (тис. гри.), Рк (кiн) = -26 409 (тис. гри.), де: Рк - чистий робочий капiтал. ВАТ "Волноваський КХП". Розмiр чистого робочого капiталу на початок i кiнець 2012 року має вiд'ємне значення, що свiдчить про те, що пiдприємство не забезпечено робочим капiталом. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню кiлькостi укладених договорiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2012 року всi договори, якi укладенi ПАТ "Волноваський КХП" були виконанi. Не виконаних договорiв станом на 31.12.2012 року не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники дiяльностi пiдприємства в перiод нестабiльного розвитку економiки в Українi. Незважаючи на проблеми, якi iснують, керiвництво товариства планує у 2013 роцi звiльшити обсяги виробництва комбiкормiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік На ПАТ "Волноваський КХП" дослiдження та розробки в 2012 роцi не проводились
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ не має
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Протягом 2012 року пiдприемтво займалося виробленням комбiкормiв. Ризик збiльшення витрат на закупiвлю сировини суттєвий, завдяки росту цiн. Ризик зменшення обсягу виробництва незначний, внаслiдок системних птахофабрик. Ризик зменшення вiдпускної цiни середнiй внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв суттєвий. Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути iстотним чином на фiнансове становище Пiдприємства: дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства не створювались; - цiлосний майновий комплекс не приймався; - знищення активiв пiсля дати балансу не було; - рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалося; - контракти про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї не укладалися; - рiшення про виплату дивiдендiв на перiод надання звiту не приймалося. Подiй пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було.