Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14044 13639 0 0 14044 13639
будівлі та споруди 9001 8832 0 0 9001 8832
машини та обладнання 3162 3133 0 0 3162 3133
транспортні засоби 1109 885 0 0 1109 885
інші 772 790 0 0 772 790
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14044 13639 0 0 14044 13639
Опис Пiдприємство облiковує основнi засоби первiсною вартiстю 16 457 тис. грн. за слiдуючими групами: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої: 01.01.2012 р. - 9691тис. грн. ; - Машини та обладнання: 01.01.2012 р. - 4330 тис. грн.; - Транспортнi засоби: 01.01.2012 р. - 1223 тис. грн.; - Iнше 01.01.2012 р. - 1213 тис. грн. Сума нарахованого зносу за 2012 рiк складає 896 тис. грн., з них:: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 170тис. грн., - Машини та обладнання - 239тис. грн, Транспортнi засоби - 224тис. грн., - Iнше - 263 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 17,10%, зокрема: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди – 9,72 % - машини та обладнання – 38,21 % - транспортнi засоби – 38,19% - iншi – 53,54%. Ступiнь використання основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 54,9 % - машини та обладнання - 71,4 % - транспортнi засоби - 95,1 % - iншi - 60,90% Основних засобiв невиробничого призначення не має. Умови використання основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - капiтальних ремонтiв не було, проводились тiльки поточнi ремонти, усе пiдтримується у робочому станi - машини та обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, проводяться технiчнi огляди; - транспортнi засоби : працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин, та дрiбний ремонт; - iншi - працюють в умовах повного робочого часу, тижня; проводиться профiлактика, пiдтримуються у робочому станi. Згiдно облiкової полiтики пiдприємства при взяттi кожного основного засобу на облiк, для нього окремо визначається термiн використання. Термiни користування встановлюються таким чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 40 рокiв Машини та обладнання - 10 рокiв Транспортнi засоби - 12 рокiв .Iнструменти, прилади, iнвентар - 5 рокiв .. ПАТ "Волноваський КХП" в 2012 роцi уклав договори на надання в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - автобус КАВЗ 3976. Обмежень на використання основних засобiв немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -2999 14783
Статутний капітал (тис.грн.) 1891 1891
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1891 1891
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв менша за статутний капiтал. Це не вiдповiдає вимогам п.3 ст 155 Цивiльного кодексу України