Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
п. 1.5 "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" ПАТ "Волноваський КХП" не має спецiальних дозволiв або лiцензiй. Виготовлення та реалiзацiя комбiкормiв, не пiдлягає обов'язковому лiцензуванню. п 1.6 "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" ПАТ "Волноваський КХП" не входить до об'єднань пiдприємств. п. 1.7 "Iнформацiя про рейтингове агентство" Рейтингування не проводилось, пiдприємство не має державної частки, не є монополiстом, не є стратегiчним пiдприємством п. 1.8 "Iнформацiя про органии управлiння емiтента" . Згiдно рiшення цей пункт не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства. п. 7 "Iнформацiя про дивiденди" Дивiденди за звiтний рiк не нараховувались та не виплачувались у зв'язку зi збитками. п. 9.2 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" Емiтентом облiгацiї не випускались. п. 9.3 "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. п. 9.4 "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" Власнi акцiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупались. п. 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" Борговi цiннi папери не випускались. п. 15 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" Iпотечнi облiгацiї не випускались. п. 16. "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" Iпотечного покриття немає. п. 17 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття". У зв'язку з тим, що облiгацiї не випускались - боржникiв немає. п. 18 "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв". Iпотечнi сертифiкати не випускались. п. 19 "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв". Реєстру iпотечних активiв немає. п. 20 "Основнi вiдомостi по ФОН". Операцiй з сертифiкатами фондiв з нерухомiстю не було. п. 21 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН". Сертифiкати ФОН не випускались. п. 22 "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" Осiб, що володiють сертифiкатами ФОН немає. п. 23 "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" Розрахункова вартiсть чистих активiв ФОН вiдсутня. п. 24 "Правила ФОН" Правил ФОН немає. п. 25 Рiчна звiтнiсть, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не складалася. п. 29 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.