Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на ПАТ "Волноваський КХП" в 2012 роцi складала 92 особи. Усi працiвники працюють повний робочий день. Тих кто працює неповний робочий день не має. Працiвники за сумiсництвом - 3 осiб. Фонд оплати працi склав в 2012 роцi 3037,5 тис. грн. На пiдприємствi у 2012 роцi практикується наступна схема оплати працi: для виробничого персоналу - 78%, для управлiнського -22%, залежно вiд штатного розкладу. Навчання персоналу протягом 2012 року не здiйснювалося, за випадком проходження навчання з технiки безпеки. Служба бухгалтерського облiку товариства намагається не допускати недолiкiв в облiковiй дiяльностi i для цього регулярно пiдвищує свою квалiфiкацiю, вiдвiдуючи семiнари, що органiзовуються податковою iнспекцiєю, пенсiйним фондом, фондом соцiального страхування, держадмiнiстрацiєю району. Надається можливiсть активно займатися самоосвiтою, вивчаючи iнформацiю, що розмiщається в таких передплачених перiодичних виданнях, як: "Вiсник податкової служби України" "Все про бухгалтерський облiк" "Праця i зарплата" "Пенсiйний кур`єр" "Соцiальне страхування". На ПАТ "Волноваський КХП" не має профсоюзного комiтету. Оплата працi на пiдприємствi запроваджена згiдно "Положення про оплату працi i премiювання" i являє собою один iз роздiлiв Колективного договору. Оплата працi апарату управлiння, i деяких категорiй робiтникiв здiйснюється згiдно встановлених окладiв. На Товариствi роботала розроблена Кадрова програма ПАТ "Волноваськом КХП", яка включала наступнi пiдсистеми: 1. Аналiз та планування персоналу: до цiєї пiдсистеми належать кадрове планування, прогнозування потреб у персоналi, органiзацiя реклами та встановлення взаємодiї iз зовнiшнiми органiзацiями, що забезпечують пiдприємство кадрами. Планування персоналу на ПАТ "Волноваському КХП" передбачає оцiнку наявних трудових ресурсiв пiдприємства; визначення можливих потреб у трудових ресурсах; вивчення ринку працi i розробку програми залучення персоналу для задоволення потреб пiдприємства. Визначити необхiдну чисельнiсть працiвникiв, їхнiй професiйний i квалiфiкацiйний склад дають змогу: виробнича програма, норми виробiтку, заплановане пiдвищення продуктивностi працi i структура робiт. 2. Пiдбiр та наймання персоналу: проведення спiвбесiд для вияву iнтелектуального рiвня, професiоналiзму, комунiкабельностi та iнших необхiдних якостей. 3. Оцiнювання персоналу: персональна оцiнка - рiвень знань, умiнь, майстерностi та особистiсної вiдповiдальностi; оцiнка виконуваної роботи та її результатiв. 4. Органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу: навчання персоналу, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, введення в посаду, органiзацiя кадрового зростання, реалiзацiя службово-професiйного просування та кар'єри спiвробiтникiв. 5. Мотивацiя персоналу: розробка систем мотивацiї, вироблення систем оплати працi, розробка форм морального стимулювання персоналу. 6. Облiк спiвробiтникiв пiдприємства: облiк прийому, перемiщення, звiльнення персоналу, органiзацiя ефективного використання персоналу, управлiння зайнятiстю персоналу, кадрове дiловодство. 7. Органiзацiя трудових вiдносин на пiдприємствi: оцiнювання виконання персоналом своїх функцiональних обов'язкiв, формування у спiвробiтникiв почуття вiдповiдальностi, аналiз та регулювання групових i мiжособистiсних вiдносин, управлiння виробничими конфлiктам, встановлення норм корпоративної культури, робота зi скаргами на трудовi вiдносини. 8. Створення умов працi: створення безпечних умов для працi спiвробiтникiв; дотримання норм психофiзiологiї працi, ергономiки, технiчної естетики. 9. Соцiальний розвиток: органiзацiя медичного обслуговування, вiдпочинку та культурних заходiв. 10. Правове та iнформацiйне забезпечення процесу управлiння персоналом: вирiшення правових питань трудових вiдносин, пiдготовка нормативних документiв, що їх регулюють, забезпечення необхiдною iнформацiєю всiх пiдроздiлiв управлiння персоналом. Мета полiтики управлiння трудовими ресурсами на ПАТ "Волноваському КХП" створення системи, що грунтується на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами пiдприємства в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi виробництва, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує єдиний внесок в пенсiйний фонд України. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата); - оплату лiкарняних листiв; - виплату пособiй з безробiття; - виплату пособiй при нещасних випадках на виробництвi i т. iн. Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, тривалiстю 24 дня згiдно графiку, а також додатковi днi до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, за особливий характер працi. Робiтникам, якi проходять навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, надаються додатковi вiдпустки для навчання. Працiвникам якi, навчаються на заочнiй формi навчання надаються додатковi вiдпуски для навчання. Працiвникам надаються додатковi вiдпустки в наступних випадках: - народження дитини - 2 робочих дня; - одруження працiвника або його дiтей - 2 робочих дня; - смертi близьких родичiв - 3 робочих дня.