Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Iрина Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 436631, 27.12.2007, Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1979
6.1.5. Освіта** Вища, Прикарпатський унiверситет iм. Стефаника
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та положення про наглядову раду.. Обов'язки та повноваження мiж членами правлiння розподiляє Голова Наглядової ради. Iншi посади, якi займала: бухгалтер, головний бухгалтер, комерцiйний директор. Призначена членом Наглядової ради 17.04.2012р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та особистої заяви (протокол № 1 вiд 17.04.2012 р.). Призначена на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду як Член Наглядової ради в 2012 роцi не отримувала. На дату складання звiту часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Займає посаду директора ТОВ ?Аграрний Холдинг ?Авангард?, м. Киiв, вул. Щорса, 7/9. Змiн протягом року не було.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марченко Iрина Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 482359, 12.10.2000, Мiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Київ
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** Вища, Академiя мунiципального управлiння
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард"
6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї вiдносяться тi, якi передбаченi Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства, а саме: фiнансової документацiї, яку веде Товариство; 1) дотримання Директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 2) своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 3) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 4) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 5) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Призначена Головою Ревiзiйної комiсiї 29.04.2011р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 29.04.2011р.) та особистої заяви. Призначена на строк 3 роки. Iншi посади, якi займала: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дату складання звiту часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2012 рiк як Головi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Посадова особа замає посаду заступника директора ТОВ ?Аграрний холдинг ?Авангард?. Змiн протягом року не було.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щекочихiна Галина Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 105787, 26.06.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 963
6.1.5. Освіта** Вища, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з виробництва ТОВ "Агрохолдинг "Авангард"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Призначена 29.04.2011р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол № 1 вiд 29.04.2011р.) . Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на строк 3 роки. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: служба в органах Державної податкової служби, заступник директора з виробництва ТОВ "Аграрний холдинг "Авангард". Змiн протягом року не було.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фатула Тарас Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 157170, 21.11.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища, Прикарпатський унiверситет iм. Стефаника
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Призначений 29.04.2011р. згiдно рiшення загальних зборiв (протокол № 1 вiд 29.04.2011р.). Призначений на строк 3 роки. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на срок 3 роки. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась.Iншi посади, якi обiймав протя-гом своєї дiяльностi: державний службовець (старший державний податковий iнспектор ДПI), юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс". Змiн протягом року не було.


6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грибовод Юлiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 431692, 01.11.2000, Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища - Всеросiйський заочний iнститут харчової промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Донецький комбiнат заморожених продуктiв», виконавчий директор
6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв Директора вiдносяться тi, якi передбаченi Статутом Товариства, а саме, виконавчий орган Товариства (Директора) має право: 1) прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства; 3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 4) прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 5) щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства: - прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи; - визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток. Призначена на посаду директора 15.03.2012 року згiдно з рiшенням наглядової ради, наказом по пiдприємству та особистої заяви. Призначена строком на 3 роки. Iншi посади, якi займала: робiтник, обробник, технолог, лаборант, ТОВ «Донецький комбiнат заморожених продуктiв» - технолог, начальник виробництва виробничої площадки, виконавчий директор. На дату складання звiту часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2012 рiк склала 184 505,77 грн. У натуральнiй формi винагорода в 2012 роцi не виплачувалась. Iншi посади не знаймає. Змiни якi, вiдбулися протягом року: на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Волноваський КХП" № б/н вiд 14.03.2012 р., вiдкликано (достроково припининено повноваження) в.о. директора Губки Свiтлани Павлiвни, за угодою сторiн, згiдно поданої заяви, та обрано (призначено) Директором Грибовод Юлiю Володимирiвну.


6.1.1. Посада В.о. Головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Садченко Валентина Миколаїiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ, 055780, 24.10.2001, Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Волноваський КХП", бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки в.о. головного бухгалтера згiдно Посадової iнструкцiї: - Здiйснювати, органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi комбiнату. Забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. - Органiзовувати облiк грошових коштiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв; своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. - Контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть їх оформлення, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками пiдприємства, правильне нарахування внескiв на державне соцiальне страхування; погашення у встановленi термiни заборгованостi банку по позиках, вiдрахування засобiв до фондiв i резерви пiдприємства. - Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй. - Брати участь в проведеннi аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат. - Приймати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Брати участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових засобiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу необхiдних випадках матерiалiв в слiдчi i судовi органи. - Вести роботу по забезпеченню строгого дотримання штатною, фiнансовою i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторською заборгованостi i iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здача їх в установленому порядку в архiв. - Забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на основi даних первинних документiв, бухгалтерських записiв i представлення її в встановленому порядку у вiдповiднi органи. - Керувати працiвниками бухгалтерiї. - Надавати методичну допомогу працiвникам пiдприємства по питаннях бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу. Iншi посади, якi займала: рахiвник, економiст, старший iнженер з працi та заробiтної плати, iнженер з органiзацiї та нормуванню працi, податковий iнспектор, податковий ревiзор-iнспектор, начальник вiддiлу по обслуговуванню платникiв податкiв, ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" заступник головного бухгалтера, бухгалтер. Призначена на строк до призначення постiйного головного бухгалтера. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Винагорода за 2012 рiк склала ______________ грн. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Iншi посади не знаймає. Змiни якi, вiдбулися протягом року: 09 08 2012 р. згiдно наказу по особовому складу №211 вiд 09.08.2012р. та поданої заяви звiльнена з посади головного бухгалтера за угодою сторiн з Бондаренко Iрина Валентинiвна та призначена виконуюча обов’язки головного бухгалтера Садченко Валентина Миколаївна; 10.09.2012 р. згiдно наказу по особовому складу складу №243 вiд 10.09.2012р звiльнена вiд виконання обов’язкiв головного бухгалтера Садченко Валентина Миколаївна та призначена на посаду головного бухгалтера Павлушенко Елеонора Сергiївна; 13.12.2012р. згiдно наказу по особовому складу №313 вiд 13.12. 2012р. звiльнена за власним бажанням з посади головного бухгалтера Павлушенко Елеонора Сергiївна та та призначена виконуюча обов’язки головного бухгалтера Садченко Валентина Миколаївна. На дату складання звiту виконуючу обов’язки головного бухгалтера Садченко Валентину Миколаївну звiльнено з посади виконуючої обов’язки головного бухгалтера та призначено головним бухгалтером Шаркову Галину Євгенiвну.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новiков Вiталiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 368671, 28.11.1997, Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1981
6.1.5. Освіта** Вища, Кiровоградський дежавний технiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ «Аграрний Холдинг Авангад»
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Обов'язки та повноваження мiж членами правлiння розподiляє Голова Наглядової ради. Iншi посади, якi займав: аналiтик, фiнансовий аналiтик, начальник тендерного вiддiлу, заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ «Аграрний Холдинг Авангад». Призначений членом Наглядової ради 17.04.2012р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 17.04.2012р.) та особистої заяви. Призначений на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дату складання звiту часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагороду як Член Наглядової ради в 2012 роцi не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Займає посаду заступника начальника тендерного вiддiлу ТОВ «Аграрний Холдинг Авангад», м. Киiв, вул. Щорса, 7/9. Змiни, якi вiдбулись протягом звiтнього року: На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 17.04.2012 року, вiдкликано (достроково припининено повноваження) члена Наглядової ради Сащука Дмитра Петровича, обрано (призначено) члена Наглядової ради Новiкова Вiталiя Миколайовича.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобiльник Ростислав Iгорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 088224, 21.11.1996, Дрогобицьким МВУМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1979
6.1.5. Освіта** Вища, Нацiональна юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу юридичного супроводу ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс"
6.1.8. Опис До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдносяться тi, якi передбаченi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти Директора Товариства; 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. 6) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 9.4 Статуту; 7) пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв; 8) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України; 13) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу - Директора; затвердження умов контракту з Директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15) обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв; 16) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту; 18) визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших юридичних осiб; 20) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, крiм правочинiв щодо продажу товарних автомобiлiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно чинного законодавства; 27) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; 28) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу Товариства; 29) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 30) затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв; 31) здiйснення контролю за дiями Виконавчого органу - Директора Товариства щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 32) прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв Товариства; 33) прийняття рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих прав; 34) прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй; 35) визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства; 36) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi; 37) погодження колективного договору; 38) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень iнших дiй щодо представництва iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв. 39) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) оренди (найму), застави та вiдчуження (продажу, дарування, передачi в управлiння тощо) нерухомого майна; 40) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi; 41) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо придбання та/або реалiзацiї основних засобiв на суму 500000 (п'ятсот тисяч) гривень i бiльше; 42) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства; 43) прийняття рiшення про укладення правочинiв та вчинення iнший дiй щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, корпоративних прав (акцiй, часток); 44) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря; 45) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв пояснень до них; 46) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; 47) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. Кобiльник Ростислав Iгорович призначений 17.04.2012р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 17.04.2012р.) та особистої заяви. Призначений на строк 3 роки. Iншi посади, якi займав: державний службовець, юрисконсульт. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду як Голова Наглядової ради у 2012 р. не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Також займає посаду начальнику вiддiлу юридичного супроводу ТОВ ?Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс? (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9). Змiн протягом року не було.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В.о. Головного бухгалтераСадченко Валентина Миколаїiвна ВЕ, 055780, 24.10.2001, Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл.д/н000000
Голова Наглядової радиКобiльник Ростислав IгоровичКА, 088224, 23.02.1996, Дрогобицьким МВУМВС України у Львiвськiй областiд/н000000
Член Наглядової радиМельник Iрина СтепанiвнаСЕ, 436631, 27.12.2007, Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.д/н000000
Член Наглядової радиНовiков Вiталiй Миколайович ЕА, 368671, 28.11.1997, Маловискiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. д/н000000
Голова ревiзiйної комiсiїМарченко Iрина ОлександрiвнаСО, 482359, 12.10.2000, Мiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Київд/н000000
Член ревiзiйної комiсiїЩекочихiна Галина ВолодимирiвнаСС, 105787, 26.06.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїФатула Тарас ВiкторовичСС, 157170, 21.11.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.д/н000000
ДиректорГрибовод Юлiя ВолодимирiвнаВС, 431692, 01.11.2000, Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областiд/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0