Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" за ЄДРПОУ 00957376
Територія   за КОАТУУ 1421510100
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах за КВЕД 10.91
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 312258 0
Податок на додану вартість 015 52043 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 260215 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 273586 0
Валовий:
прибуток 050 0 0
збиток 055 13371 0
Інші операційні доходи 060 765 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1805 0
Витрати на збут 080 3242 0
Інші операційні витрати 090 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 17653 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 29 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 17624 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 158 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 17782 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 17782 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 233057 0
Витрати на оплату праці 240 2782 0
Відрахування на соціальні заходи 250 1654 0
Амортизація 260 896 0
Інші операційні витрати 270 41898 0
Разом 280 278633 0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 5479545 5479545
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5479545 5479545
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -3.25 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -3.25 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Звiт про фiнансовi результати Товариства складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, на яку Товариство перейшло 01.01.2012р. Детальну iнформацiю про статтi Звiту викладено у Примiтках до фiнансової звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Грибовод Юлiя Володимирiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Садченко Валентина Миколаїiвна