Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" за ЄДРПОУ 00957376
Територія   за КОАТУУ 1421510100
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах за КВЕД 10.91
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 183377 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 26359 0
Повернення авансів 030 9638 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 3552 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (181362) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (34641) (0)
Працівникам 105 (2643) (0)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (50) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1571) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (174) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (25) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2460 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2460 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (521) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -521 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -521 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 1939 0
Залишок коштів на початок року 410 561 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 2500 0

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, на яку Товариство перейшло 01.01.2012р. Детальну iнформацiю про статтi Звiту викладено у Примiтках до фiнансової звiтностi


Керівник

 

(підпис)

Грибовод Юлiя Володимирiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Садченко Валентина Миколаїiвна