Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); У 1934 роцi на мiсцi комбiнату знаходилися три дерев`яних склади, призначених для прийому i заготiвлi зернових та олiйних культур вiд сiльгоспвиробникiв. У 1960 роцi на вiдстанi 2 км вiд хлiбоприймального пункту в м.Волноваха був побудований i введений до експлуатацiї завод по прийманню, сушцi, обмолоту, очищенню, протравцi в крафт мiшкiв i сортового насiння кукурудзи виробничою потужнiстю 5000 тон насiння за сезон. У 1968 роцi було побудовано спецiальний пiдземний склад, ємнiстю 10 тис.тон, призначений для зберiгання готової продукцiї, борошна, крупи одночасно. Цей об`ект значився важливим об`єктом цивiльної оборони. У 1970 роцi було збудовано i введено до експлуатацiї комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тон розсипних комбiкормiв на рiк. Цей цех працює й дотепер. У 1978 роцi був побудований цех карбамiдного концентрату, який у 1987 роцi було переустатковано у цех екструдированого зерна. У 1994 роцi екструдирування зерна було припинено через пiдвищення тарифiв на електроенергiю та через вiдсутнiсть зв`язкiв з виробниками запчастин для ведучого устаткування цеху. Тому, в цеху було встановлене додаткове устаткування для шелушiння ячменя. З моменту вводу до експлуатацiї комбiкормового цеху усi старi склади було лiквiдовано, а замiсть їх побудовано новi типовi зерносклади механiзованого напольного збереження, якi зв`язанi механiчним транспортером iз цехами- комбiкормовим та екструдирування. У 1986 роцi було побудовано та введено в експлуатацiю два корпуси складiв силосного типу. Перший корпус зернової сировини ємнiстю 8,1 тис.тон, який зв`язаний механiчним транспортером з комбiкормовимцехом. Вiдвантаження зерна зi складiв силосного типу передбачене тiльки на автотранспорт. Другий корпус готової продукцiї ємнiстю 2,9 тис.тон призначений для зберiгання готової продукцiї (комбiкормiв), що надходить механiчним транспортером iз комбiкормового цеху. Вiдвантаження продукцiї здiйснюється на автотранспорт та залiзницю. У 1991 роцi до Волноваського КХП було приєднано Хлiбодарiвську виробничу дiлянку, яка ранiше належала Зачатiвському елеватору. У 1992 роцi Волноваський КХП став орендним пiдприємством, У 1994 роцi комiсiєю по приватизацiї орендного пiдприємства "Волноваський КХП" було розроблено план з приватизацiї, затверджений Донецьким регiональним вiддiленням Фонду Державного майна України № 6866 вiд 30 листопада 1995 року та визначено спосiб приватизацiї об`акта. Керуючись декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 1993 року № 51-93 "Про особенностi приватизацiї майна у агропромисловому комплексi", затвердженним наказом Мiнсiльгосппроду та ФДМУ, перетворили орендне пiдприємство "Волноваський КХП" на вiдкрите акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". У 2003 роцi було збудовано та введено до експлуатацiї зернову сушилку на газовому паливi, виробничою потужнiстю 50 планових тон на добу при зменшеннi вологостi до 14%. У 2006 роцi налогоджено грануляцiю пшеничних вiсiвок у цеху грануляцiї до 250 тон на мiсяць. У зв'язку з тим, що понад 2 роки розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу, ПАТ "Волноваський КХП" здiйснило дооцiнку вартостi необоротних активiв. 29 квiтня 2011 р., на виконання вимог Закону України , згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство .
Перша емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована при створенi Товариства 31 травня 1996 року.
Статутний капiтал, який сформований за рахунок приватизацiйних сертифiкатiв, в сумi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок), був подiлений на 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року видане Мiнiстерством фiнансiв України. Форма iснування акцiй не визначена. Статутний капiтал сформований в повному розмiрi. Державна частка у Статутному капiталi - не зареєстрована.
Друга емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована в 2000 роцi, у зв'язку з визначенням документарної форми випуску (iснування) акцiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на загальну суму 1 890 984, 25 гривень номiнальною вартiстю - 0,25 гривень одна акцiя в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй.
Статутний капiтал Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв сформований в повному розмiрi, державна частка в Статутному капiталi - вiдсутня.
Прийнята документарна форма випуску цiнних паперiв, привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника не зареєстрованi.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року, яке видане Мiнiстерством фiнансiв України на суму загальної номiнальної вартостi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя, втратило чиннiсть.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Емiтентом були зареєстрованi третя та четверта емiсiї цiнних паперiв, а саме:
Третя емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована 01 листопада 2010 року.
Прийнята бездокументарна форма iснування цiнних паперiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Емiтента - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть, та замiнено Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя.
Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", не зареєстрована.
Четверта емiсiя - була зареєстрована 03 серпня 2011 року, в зв'язку зi змiною найменування Товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 235/05/10. Дата реєстрацiї "01" листопада 2010 року, дата видачi - "03" серпня 2011 року. Свiдоцтво видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Емiтенту - Публiчному акцiонерному товариству "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" на загальну суму номiнальної вартостi акцiй - 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривень - кожна.
Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю. Форма iснування - бездокументарна. Держаної частки у Статутному капiталi - не має. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року, втратило чиннiсть.
17 жовтня 2013 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" (протокол № 3 вiд 17.10.2013 року) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на суму загальної номiнальної вартостi 74 000 000,00 (Сiмдесят чотири мiльйони) гривень та розмiщення цiнних паперiв в кiлькостi 296 000 0000 штук простих iменних акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв закритим (приватним) способом у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", "Цiннi папери та фондовий ринок", з урахуванням Нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та можливiстю реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що розмiщуються додатково.
12 листопада 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №175/1/2013-Т.
14 сiчня 2014 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй на загальну суму 75890984,25 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн., у кiлькостi 33563937 штук, №№175/1/2013.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року, видане 03 серпня 2011 року Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12 листопада 2013 року №175/1/2013-Т видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анульованi.

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного року не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "Волноваський КХП" є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В 2013 роцi ПАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили: - комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тонн розсипних комбiкормiв на рiк. Цех по виробництву розсипних комбiкормiв виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби. - цех шелушiння ячменя виробничою потужнiстю 12000 тон зерна на рiк; - цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужнiстю 10000 тон; - виробнича дiлянка по прийманню сировини емкiстю 22000 тон; - зернова сушила (50 планових тон); - адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться: адмiнiстрацiя; бухгалтерiя; вiддiл кадрiв; виробнича лабораторiя. За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 105 осiб
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 особа
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 1 особа
Фонд оплати працi - 3013,9 тис.грн.
Розмiр оплати працi проти 2012 року (зменшився, збiльшився) на 153,3 тис.грн.
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрової програми немає.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй з боку третiх осiб вiдносно реорганiзацiї не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти. Основнi засоби Первiсне визнання основних засобiв Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв); собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Подальша оцiнка основних засобiв. Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, зазначеним у п. 0.0 до компонентiв основних засобiв таким як будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та устаткування 3-20 рокiв Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв Транспортнi засоби 5-7 рокiв Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка визначається на початок дiї договору лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi активу. Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв. Припинення визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення". При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.. Фiнансовi активи Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: Готова продукцiя; Товари; Матерiали; Запаснi частини; Поточнi бiологiчнi активи; Незавершене виробництво. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв". Податок на додану вартiсть Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли: - ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан). Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань. Податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви. Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй. Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства. Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. Визнання витрат Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Протягом 2013 року Товариство здiйснювало виготовлення та реалiзацiю комбiкормiв. Товариство здiйснювало виробництво - основним видом продукцiї, що випускався була комбiкормова продукцiя - розсипнi та гранульованi комбiкорми. Робота Пiдприємства була зорiєнтована на задоволення потреб у комбiкормах сiльгосппiдприємств Волноваського району. Найбiльш перспективним видом продукцiї був перспективним видом продукцiї для ПАТ "Волноваський КХП" був курячий комбiкорм.
В 2013 роцi було вироблено 66 207,164 тис. тонн , вартiстю 148 253,6 тис. грн. без ПДВ. Реалiзовано комбiкорм в кiлькостi 66 112,6 тис. тонн на суму 146 772,7 тис. грн.. без ПДВ. Середня цiна реалiзацiї склала 2220,0 грн/тонну без ПДВ.

Основний ринок збуту - сiльгосппiдприємства Волноваського району, а саме:
- ТОВ "Волноваська птахофабрика"
- СТОВ "Донецька птахофабрика"
- ДП "Птахогосподарське Волноваське"
- ПАТ Птахогосподарство "Червоний прапор"
- ПАТ "Чорнобаївське".

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, на якi пiдприємство не може iстотно вплинути: 1. Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно схильна полiтико-економiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i на економiку України в цiлому): - ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник ризику для ПАТ "Волноваський КХП" - ризики змiни законодавства. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою законодавчою регуляцiєю. - невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв);
Основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний. Пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної ситуацiї стала фiнансова криза 2008 року. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємствi можна вiднести: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї.
2. Останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай несприятливими для отримання високих урожаїв сiльськогосподарських культур, якi, в свою чергу, є сировиною для комбiкормового виробництва, що в свою черти впливає на їх закупiвлю та зберiгання (пiдприємство не може прийняти нiяких заходiв щодо зменшення ризику, оскiльки вiн залежить вiд погодних умов). Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення обiгових коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Керiвництво пiдприємства використовує усi можливi заходи для збереження працездатностi пiдприємства, поповнення обiгових коштiв, нарощування обсягiв виробництва, як то: налагодження зв`язкiв зi споживачами на територiї України, а також країн СНД, ведеться пошук нових засобiв виробництва, обробки та зберiгання продукцiї, здiйснюються заходи, спрямованi на пiдвищення якостi готової продукцiї, на зниження витрат виробництва з метою зменшення загального розмiру собiвартостi одиницi продукцiї.
Ризик збiльшення витрат на закупiвлю комбiкормiв суттєвий, завдяки росту цiн (пiдприємство вплинути не може); ризик зменшення обсягiв виробництва комбiкормiв незначний, внаслiдок системних птахофабрик; ризик зменшення вiдпускної цiни внаслiдок потенцiалу створення нових конкурентiв. На дiяльнiсть комбiнату впливають економiчнi проблеми державного масштабу. Зростання цiн на енергоносiї призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що веде до зниження попиту на продукцiю. Комбiнат пiдтримує постiйнi зв`язки з українськими сiльгоспвиробниками та виробниками соняшникової олiї та макухи, пшеничних висiвок, рибного борошна, солi, соди, вiтамiнних домiшок тощо. Замовлення мають постiйний характер. Виробництво комбiкормiв - це основна галузь, яка забезпечує сировиною тваринництво та птахiвництво. Останнiми роками спостерiгалася загальна тенденцiя зменшення поголiв`я худоби та птицi в господарствах, що негативно вплинуло на розвиток комбiкормового виробництва. Але протягом 2006-2007 рокiв як виробники продукцiї тваринництва, так i населення поступово поширили обсяги вирощування свiйської та промислової худоби та птицi. Високий рiвень вимог до якостi сировини та кормiв робить пiдприємство конкурентноспроможним на ринку зберiгання даного виду продукцiї. Пiдприємство з питань постачання комбiкормiв кормiв орiєнтується на українських товаровиробникiв.
Комбiкорма, якi продавалися Товариством мають вiдмiннiсть вiд аналогiчної продукцiї на ринку з якостi та доступностi цiн. Для збiльшення свого прибутку пiдприємство реалiзує частку комбiкормiв, яке зберiгає населенню, та пiдприємствам, згiдно їх заявок. Вiдповiдає за постачання продукцiї на Товариствi головний технолог. Основними ринками збуту продукцiї є сiльгосппiдприємства Волноваського району. Збутова полiтика ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом (його розмiром, динамiкою, структурою) на цiльовому ринку , з другого боку, - з власними виробничо-збутовими, фiнансовими, органiзацiйно-керуючими можливостями. Ця полiтика максимально задовольняє потрiбностi покупцiв комбiкормiв, причому з найбiльшою зручнiстю для них. Канали просування комбiкормiв ПАТ "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": - прямi (прямий маркетинг) припускають перемiщення комбiкормової продукцiї споживачу, минаючи незалежних посередникiв; - посереднi (непрямий маркетинг) - використання незалежних посередникiв, до яких продукцiя перемiщується з цiллю реалiзацiї його споживачам.
Канали збуту емiтента - здiйснюються шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на товар, його високої якостi. Розрахунки за реалiзацiю комбiкорму здiйснюються по факту постачання. Замовлення не мають постiйного характеру. Динамiка цiн на комбiкорма в цiлому характеризується постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику.
Основними постачальниками сировини є:
- ТОВ "АСД Холдiнг Груп"
- ТОВ "Востокветфарм"
- ТОВ "Глiцинагро"
- ТОВ "Iконтрейдiнг"
- ПАТ "Компанiя РАЙЗ"
- ПрАТ "Креатiв"
- ТОВ "Кремiкс"
- ТОВ "Крим-буд-постач"
- ПП "Кристал -люкс"
- ТОВ "Форинер"
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; 2009 р.: Придбання: МФУ Canon A4 i SENSYS MF4120 - 2 штуки, у ТОВ "АМI-НВП". Вiдчуження основних засобiв у 2009 роцi не було.
2010 р. Придбання та вiдчуження активiв у 2010 та 2012 рр ПАТ "Волноваський КХП" не здiйснювало.
2013 рiк Прибано лiчильник рiдини ШЖУ25 - 4 500 грн. у ТОВ "Донецкелетрооптторг", Вентилятор ВЦ4-75 №4 лiв 90 - 1792,50 у ТОВ "Промисловi вентилятори", електродвигун 4АМ200М6 22 кВТ-1000 об/хв. - 6833,33 та електродвигун АИР132S4 7,5 кВт*1500 об/хв. - 2166,67 у ФОП Кузмiчов В.А. Вiдчуження основних засобiв у 2013 роцi не було
Основнi засоби ПАТ "Волноваський КХП" знаходяться за адресою: 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2. Виробничi потужностi товариства складають 280 тон комбiкорму на добу. В 2009 роцi ВАТ "Волноваський КХП" спрацював на 86,5 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 82 157,6 тон комбiкорму. В 2010 роцi ВАТ "Волноваський КХП" виготовлення комбiкормiв не здiйснювалося, була лiше реалiзацiя куплених комбiкормiв що дало змогу спрацював на 39,3 % своєї потужностi, а саме було реалiзовано 37 291,4 тон комбiкорму. В 2011 роцi ПАТ "Волноваський КХП" спрацював на 68,75 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 65 274 ,3 тон комбiкорму. В 2012 роцi ПАТ "Волноваський КХП" спрацював на 75,03 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 71 237,3 тон комбiкорму. В 2013 роцi ПАТ "Волноваський КХП" спрацював на 69,7 % своєї потужностi, а саме було виготовлено 66207,2 тон комбiкорму.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Станом на кiнець року облiковуються основнi засоби на суму:
- будинки та споруди - 6 645 т.грн.;
- машини та обладнання - 8 530 т.грн.;
- транспортнi засоби - 832 т.грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 427 т.грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.. Пiдприємство в 2013 роцi орендувало транспортнi засоби у ТОВ "Волноваська Птахофабрика" - КАМАЗ 53215 ЗСК-Ф-1507, КАМАЗ 35315 ЗСК-Ф-1507 згiдно договору №01020113 вiд 02.01.2013 року, CHEVROLER LACETTI NF 486 згiдно договору №02020113 вiд 02.01.2013 року. СТОВ "Донецька птахофабрика" -МАЗ 55102, МАЗ 55102 згiдно договору №02/01/13 вiд 02.01.2013 року.

Виробницi потужностi рахуються в двозмiнному режимi. ПАТ "Волноваський КХП" є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В 2013 роцi ПАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили: - комбiкормовий цех, виробничою потужнiстю 92000 тонн розсипних комбiкормiв на рiк. Цех по виробництву розсипних комбiкормiв виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби. - цех шелушiння ячменя виробничою потужнiстю 12000 тон зерна на рiк; - цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна) виробничою потужнiстю 10000 тон; - виробнича дiлянка по прийманню сировини емкiстю 22000 тон; - зернова сушила (50 планових тон); - адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться: адмiнiстрацiя; бухгалтерiя; вiддiл кадрiв; виробнича лабораторiя. За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Забезпечення пiдприємства сировиною повнiстi залежить вiд розвитку тваринництва сiльськогосподарських товаровиробникiв та у приватних господарствах. На даному етапi розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв значно зменшується поголiв'я тварин, що впливає на сировинну базу.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом звiтнього року нарахувань та сплатили штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство знаходиться на повному самофiнансуваннi, але в звiтному роцi в перiод тимчасових фiнансових труднощiв користувалось позиками банкiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У зiтному роцi укладених пiдприємством, але невиконаних договорiв на кiнець року не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники дiяльностi пiдприємства в перiод нестабiльного розвитку економiки в Українi. Незважаючи на проблеми, якi iснують, керiвництво товариства планує у 2014 роцi звiльшити обсяги виробництва комбiкормiв
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослiдження та розробки не планувались та не витрачались.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи в звiтному перiодi не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Розрахованi показники фiнансового стану

Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ
Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,0035 0,0075 0,0020
Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 0,9793 1,0796 1,0094
Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї) 0,25 - 0,5 Вiдємне знач. 0,0842 0,0496
Покриття зобов'язань власним капiталом 0,5 - 1,0 Вiдємне знач. 0,0919 0,0522


" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання.
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 року становить - 0,0075, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових зобов'язань.


" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi зобов'язання.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0796 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2013 року має можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)

" Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається за рахунок позикових коштiв.
" Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який має значення 0,0842 (позитивне значення 0,25-0,5).


" Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв.
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має значення 0,0919, тобто пiдприємство не має можливостi негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.)