Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13669 12657 0 0 13669 12657
будівлі та споруди 8832 8667 0 0 8832 8667
машини та обладнання 3133 2828 0 0 3133 2828
транспортні засоби 885 661 0 0 885 661
інші 819 501 0 0 819 501
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 13669 12657 0 0 13669 12657
Опис Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 3 862 тис. грн., залишкова вартiсть 12 601 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 23,46% первiсної вартостi основних засобiв. Ступiнь зносу основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 9,72 % - машини та обладнання - 38,21 % - транспортнi засоби - 38,19% - iншi - 53,54%. Ступiнь використання основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 54,9 % - машини та обладнання - 71,4 % - транспортнi засоби - 95,1 % - iншi - 60,90% Основних засобiв невиробничого призначення не має. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються. Пiсля первiсного визнання як активу Компанiя застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо задовольняються усi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент понесення. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Компанiї, таким чином: Строки експлуатацiї груп основних засобiв: Земля Не амортизується Будiвлi та споруди 10-70 рокiв, Машини та устаткування 5-25 рокiв, Устаткування для бiологiчних активiв 5-30 рокiв, Транспортнi засоби 5-10 рокiв, Iнше обладнання 3-10 рокiв, Незавершене будiвництво Не амортизується. Актив не амортизується протягом першого року його доступностi для використання чи продажу. Придбаний актив починає амортизуватись в рiк, що слiдує за датою, коли даний актив став доступним для використання, та повнiстю замортизовується, коли завершується строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i при необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. ПАТ "Волноваський КХП" в 2012 роцi уклав договори на надання в оренду АТЗТ НТЦ "Фтиком" дiлянку кровлi, ТОВ "Астелiт" - дiлянку кровлi, ТОВ ТК "Дейта-Експрес" - дiлянку кровлi, ЗАО "Приватбанк" - дiлянку кровлi, ТОВ "Крос-ПФ-Заря" - автомобiль марки ЗСК-Ф-10А, ТОВ ПФ "Волноваська" - автомобiль ВАЗ 21071, ДП "Птахогосподарство "Волноваське" ТОВ ПФ "Волноваська" - автобус КАВЗ 3976. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засоби ПАТ "Волноваський КХП" знаходяться за адресою: 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2. Виробничi потужностi товариства складають 280 тон комбiкорму на добу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 75952 -2998
Статутний капітал (тис.грн.) 1891 75891
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1891 75891
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р..
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:
ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де
ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть).
Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв 75952 тис. грн., що перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.