Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36243519
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4236, 18.12.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" Скорочене найменування ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КХП" Код за ЄДРПОУ 00957376 Мiсцезнаходження 85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, 2 Телефон - факс (06244) 4-95-18 Дата державної реєстрацiї 26.02.1996№ запису 1 239 120 0000 000253 Орган , який здiйснив реєстрацiю ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДУБЕНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ РIВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТI Основнi види дiяльностi 10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобiлiв. Банкiвськi реквiзити р/р 260070301054; ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА"; МФО 380054 ПРО АУДИТОРА, ЩО СКЛАВ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" Код за ЄДРПОУ 36243519 Мiсцезнаходження 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104. Телефон - факс (0432) 55-08-03 Сертифiкат директора Серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року Дiйсний до 19 травня 2019 року Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв АПУ № 4236 вiд 18.12.2008 року Дiйсне до 31.10.2018 року Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх видав Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi Аудиторською Палатою України. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Договiр 67/13-А вiд 17.12.2013 року Перевiрку розпочато 17.12.2013 року Закiнчено перевiрку 14.04.2014 року На пiдставi зазначеного договору проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" станом на 31.12.2013 року. Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до: - вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-ХII; - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi за текстом - Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора"; - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку (далi за текстом - НКЦПФР) №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №1358/20096 вiд 28.11.2011; - "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними паперами та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007. ВИСНОВОК (ЗВIТ) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВСТУП Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"за 2013 рiк, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ (ВИСНОВОК) На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"станом на 31.12.2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ УКРАЇНИ 1. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI Вiдповiдальнiсть "за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв...", на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв. Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi. Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також "Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2013 рiк. 2. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ " Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. " Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фiнансової звiтностi Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Пiдприємство дотримується та веде облiк згiдно обраної облiкової полiтики. 3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА Аудит основних засобiв Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби " та Положення про фiнансову полiтику пiдприємства у 2013 роцi. За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi: Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Основнi засоби: 13 639 12 601 14 044 Первiсна вартiсть 16 457 16 463 15 967 Знос ( 2 818 ) ( 3 862 ) (1 923) Структура основних засобiв з урахуванням незавершених капiтальних iнвестицiй( залишкова вартiсть) наступна тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Земельнi дiлянки та споруди - - Капiтальнi витрати на полiпшення земель - - Будинки, споруди 8 832 8 667 9 001 Машини та обладнання 3 133 2 828 3 162 Сiльськогосподарська технiка - - Транспортнi засоби 885 661 1 109 Офiсне обладнання - - Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 30 56 Багаторiчнi насадження - - Iншi 789 445 772 Разом 13 669 12 657 14 044 Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 3 862 тис. грн., залишкова вартiсть 12 601 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 23,46% первiсної вартостi основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються. На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Аудит бухгалтерського облiку iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються як iншi фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю (цiна придбання). Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2013 року становлять - 38 тис. грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй входить вартiсть незавершеного будiвництва (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб пiдприємства. Станом на 31.12.2013 року на балансi Пiдприємства облiковуються Вiдстроченi податковi активи у сумi 3 065 тис. грн. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з МСБО 2 "Запаси". Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Запаси 340 979 202 339 230 350 Виробничi запаси 340 979 202 339 230 350 Незавершене виробництво - - - Готова продукцiя - - - Товари - - - Поточнi бiологiчнi активи - - - Структура запасiв наступна: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Сировина i основнi матерiали 329 510 200 695 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - - Паливо - - Тара та пакувальнi матерiали 572 560 Товари для перепродажу 9 811 - Запаснi частини - - Матерiали сiльськогосподарського призначення - - Iншi матерiали 511 514 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - - Незавершене виробництво - - Готова продукцiя 575 570 Товари - - Разом 340 979 202 339 Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. Аудит грошових коштiв та дебiторської заборгованостi Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги станом на 31.12.2013 р. становить: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 134 333 377 057 2 195 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - - - за виданими авансами 19 697 24 039 24 415 з бюджетом 48 711 45 862 23 070 у тому числi з податку на прибуток 15 144 - з нарахованих доходiв - - - iз внутрiшнiх розрахункiв - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 148 780 230 617 - Структура грошових коштiв товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Грошовi кошти та їх еквiваленти: 2 500 6 156 561 Готiвка - - - Рахунки в банках 2 500 6 156 561 Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання i непередбаченi активи". Товариство за звiтний рiк має наступнi довгострокових зобов'язань i забезпечень станом на 31.12.2013 р.: Найменування показника На початокь звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - Пенсiйнi зобов'язання - - - Довгостроковi кредити банкiв - - - Iншi довгостроковi зобов'язання 5 202 5 202 5 202 Довгостроковi забезпечення - - - Довгостроковi забезпечення витрат персоналу - - - Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12.2013 р. має наступну структуру поточних зобов'язань i забезпечень, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Короткостроковi кредити банкiв - - - Векселi виданi - - - Поточна кредиторська заборгованiсть за: - - - довгостроковими зобов'язаннями - - - товари, роботи, послуги 63 928 64 770 63 808 розрахунками з бюджетом 23 21 20 у тому числi з податку на прибуток - - - розрахунками зi страхування - - - розрахунками з оплати працi 561 335 314 одержаними авансами - - 89 089 розрахунками з учасниками - - - iз внутрiшнiх розрахункiв - - - страховою дiяльнiстю - - - Поточнi забезпечення 157 193 249 Доходи майбутнiх перiодiв - - - Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв - - - Iншi поточнi зобов'язання 645 002 755 357 124 490 Проведеною перевiркою порушення вимог зазначених законодавчих документiв аудитором не виявлено. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Аналiтичний облiк статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв. Рахунки призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв. З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI керiвництвом товариства: Обрано тип товариства Публiчне акцiонерне товариство Змiнени найменування акцiонерного товариства З вiдкритого на публiчне Внесенi змiни до Статуту товариства та Статут товариства Викладений в новiй редакцiї. Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Зареєстрований (пайовий) капiтал 1 891 75 891 1 891 Внески до незареєстрованого статутного капiталу - - - Капiтал у дооцiнках - - - Додатковий капiтал - 8 880 - Емiсiйний дохiд - - - Накопиченi курсовi рiзницi - - - Резервний капiтал - - - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) ( 4 889 ) ( 8 819 ) 12 893 Неоплачений капiтал - - - Вилучений капiтал - - - Iншi резерви - - - Разом ( 2 998 ) 75 952 14 784 Порядок розподiлу прибутку пiдприємства здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв. Зареєстрований (пайовий) капiтал Об'явлений зареєстрований капiтал пiдприємства становить 75 890 984,25грн. Величина зареєстрованого капiталу на 31.12.2013 р. становить 75 890 984,25грн.. Станом на 31.12.2013 року зареєстрований капiтал сплачено повнiстю. Iнформацiя про випуски акцiй: Дата реєстрацiї випуску акцiй 12.11.2013 року Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 175/1/2013 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Код цiнного папера UA4000096267 Тип цiнного папера Iменнi простi Форма iснування та форма випуску акцiй Бездокументарна Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 0.25 Кiлькiсть акцiй (штук) 303 563 937 Загальна номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 75 890 984,25 Частка у статутному капiталi (%) 100 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" засновано згiдно рiшення Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна України вiд 29 грудня 1995 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 17 травня 1993р. № 51- 93. Товариство є правонаступником орендного пiдприємства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" та Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" i вiдповiдає по його зобов'язанням. Товариство перейменовано з Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" в Публiчне акцiонерне товариство "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" на виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" та вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Згiдно п. 4.2. та п. 4.3. Статуту в новiй редакцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ", зареєстрованого Артемiвською районною державною адмiнiстрацiєю Донецької областi, розмiр Статутного капiталу становить 1 890 984, 25 грн. (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) грн., який подiлено на 7 563 937 (Сiм мiльйонiв п'ятсот шiстдесят три тисячi дев'ятсот тридцять сiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) гривен кожна, що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку пiдприємства. 03 серпня 2011 року Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" було видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 235/05/1/10, дата реєстрацiї 01 листопада 2010 р., (форма iснування бездокументарна). Статутний капiтал сформовано та сплачено наступним чином: Перша емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована при створенi Товариства 31 травня 1996 року. Статутний капiтал, який сформований за рахунок приватизацiйних сертифiкатiв, в сумi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок), був подiлений на 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року видане Мiнiстерством фiнансiв України. Форма iснування акцiй не визначена. Статутний капiтал сформований в повному розмiрi. Державна частка у Статутному капiталi - не зареєстрована. Друга емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована в 2000 роцi, у зв'язку з визначенням документарної форми випуску (iснування) акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на загальну суму 1 890 984, 25 гривень номiнальною вартiстю - 0,25 гривень одна акцiя в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй. Статутний капiтал Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв сформований в повному розмiрi, державна частка в Статутному капiталi - вiдсутня. Прийнята документарна форма випуску цiнних паперiв, привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника не зареєстрованi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року, яке видане Мiнiстерством фiнансiв України на суму загальної номiнальної вартостi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя, втратило чиннiсть. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Емiтентом були зареєстрованi третя та четверта емiсiї цiнних паперiв, а саме: Третя емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована 01 листопада 2010 року. Прийнята бездокументарна форма iснування цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Емiтента - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть, та замiнено Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", не зареєстрована. Четверта емiсiя - була зареєстрована 03 серпня 2011 року, в зв'язку зi змiною найменування Товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 235/05/10. Дата реєстрацiї "01" листопада 2010 року, дата видачi - "03" серпня 2011 року. Свiдоцтво видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Емiтенту - Публiчному акцiонерному товариству "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" на загальну суму номiнальної вартостi акцiй - 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривень - кожна. Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю. Форма iснування - бездокументарна. Держаної частки у Статутному капiталi - не має. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року, втратило чиннiсть. 17 жовтня 2013 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" (протокол № 3 вiд 17.10.2013 року) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на суму загальної номiнальної вартостi 74 000 000,00 (Сiмдесят чотири мiльйони) гривень та розмiщення цiнних паперiв в кiлькостi 296 000 0000 штук простих iменних акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв закритим (приватним) способом у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", "Цiннi папери та фондовий ринок", з урахуванням Нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та можливiстю реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що розмiщуються додатково. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї, було прийнято, здiйснювати за ринковою вартiстю акцiй, а саме: 0,28 гривень за одну акцiю, вiдповiдно до Звiту про оцiнку акцiй станом на 16 вересня 2013 року. Обсяги коштiв, в розмiрi 100 вiдсоткiв, отриманих Товариством в результатi закритого (приватного) розмiщення акцiй, заплановано залучити для розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства. Закрите (приватне) розмiщення акцiй, якi було запропоновано до розмiщення, за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв, здiйснено згiдно умов розмiщення акцiй, затверджених Протоколом рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" та Проспектом емiсiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", а саме: - В перiод реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонувалися до приватного розмiщення, з 13 листопада 2013 року по 03 грудня 2013 року, до Товариства надiйшла одна Заява вiд акцiонера на придбання акцiй на суму 60 040 758,40 (Шiстдесят мiльйонiв сорок тисяч сiмсот п'ятдесят вiсiм гривень 40 копiйок). Кошти, в оплату за акцiї, зарахованi 20.11.2013 року на поточний рахунок Товариства № 260070301054 вiдкритий у ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива" м. Києва, МФО 380054. - В перiод першого етапу розмiщення акцiй, який тривав з 04 грудня 2013 року по 24 грудня 2013 року, був укладений Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж Першим власником та Твариством на суму 60 040 758,40 гривень у кiлькостi 214 431 280 штук простих iменних акцiй за ринковою вартiстю 0,28 гривень - 1 акцiя вiдповiдно до Заяви Першого власника та здiйсненої ним оплати в перiод реалiзацiї переважного права на придбання акцiй. - В перiод другого етапу укладення Договорiв з першими власниками розмiщення акцiй,який тривав 1 календарний (робочий) день - 25 грудн 2013 року, зареєстрована одна заява акцiонера, з яким укладено Договiр купiвлi - продажу акцiй в кiлькостi 81 568 720 простих iменних акцiй, тобто на ту кiлькiсть акцiй, яка залишилася не розмiщеною в перiод реалiзацiї переважного права акцiонерiв на придбання акцiй. Кошти, в нацiональнiй валютi в сумi 22 839 241,60 гривень, в оплату за акцiї, зарахованi на поточний рахунок Товариства - № 260070301054 вiдкритий у ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива" м. Києва, МФО 380054. Внески Першими власниками, унесенi в оплату за акцiї закритого (приватного) розмiщення Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", здiйснено таким чином: Дата подання Заяв, номер та дата укладання Договорiв Прiзвище, iм'я, по- батьковi (для фiзичних осiб) або назва юридичної особи -акцiонера Кiлькiсть акцiй (штук) Сума оплати за акцiї (гривнi) Назва первинного документа Реалiзацiя переважного права акцiонерами 1.Заява вiд 18.11.2013 року Компанiя "Авангардко Iнвестментс Паблiк" 214 431 280 60 040 758,40 Платiжне дору-чення № 74 вiд 20.11 2013 р. Перший етап розмiщення ________Договiр_________ (у штуках) (у гривнях) Договiр № 1 -Е 05/12/2013 вiд 05.11.2013 р. Компанiя "Авангардко Iнвестментс Паблiк" 214 431 280 60 040 758,40 Оплата за розмiщенi акцiї, вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу акцiй на 1 етапi розмiщення, здiйснена акцiонером в перiод реа-лiзацiї свого переважного права, на пiдставi поданої Заяви. Кошти, за акцiї додаткової емiсiї, на 1 етапi розмiщення акцiй, на поточний рахунок Товариства, не поступали Другий етап розмiщення: Дата подання Заяв, номер та дата укладання Договорiв Прiзвище, iм'я, по- батьковi (для фiзичних осiб) або назва юридичної особи -акцiонера Кiлькiсть акцiй (штук) Сума оплати за акцiї (гривнi) Назва первинного документа 1. Договiр № 2 -Е -25/12/2013 вiд 25.11.2013 р. Компанiя "Авангардко Iнвестментс Паблiк" 81 568 720 22 839 241,60 Платiжне доручення № 75 вiд 25.12.2013 р. 1 та 2 етапи - Разом: 296 000 000 82 880 000 Висновки: - На момент закiнчення другого етапу укладання Договорiв з першими власниками було укладено 2 (Два) Договори купiвлi-продажу акцiй в кiлькостi 296 000 000 простих iменних акцiй за ринковою вартiстю 0,28 гривень - 1 акцiя. Загальна вартiсть фактично розмiщених акцiй склала 82 880 000 (Вiсiмдесят два мiльйони вiсiмсот вiсiмдесят тисяч) гривень. - Запланована сума загальної номiнальної вартостi акцiй в кiлькостi 296 000 000 штук, вiдповiдно до прийнятого рiшення до їх розмiщення, становить 74 000 000 (Сiмдесят чотири мiльйони) гривень iснуючої номiнальної вартостi - 0,25 гривень за одну акцiю. - Додатковий капiтал вiд розмiщення акцiй склав 8 880 000 (Вiсiм мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят тисяч) гривень, за рахунок перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй - 0,28 гривень за одну акцiю, над їх номiнальною вартiстю - 0,25 гривень за одну акцiю. Враховуючи те, що етапи розмiщення акцiй було завершено, 26 грудня 2013 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" (протокол № 4 вiд 26.12.2013 року) було затверджено результати закритого (приватного) розмiщення акцiй, на пiдставi укладення Договорiв з першими власниками, на суму загальної вартостi фактично розмiщених акцiй 82 880 000 гривень в кiлькостi 296 000 000 простих iменних акцiй за ринковою вартiстю 0,28 гривень - 1 акцiя. Iз них Грошовi кошти в сумi 74 000 000 гривень було вирiшено вважати, як внесок акцiонерiв в оплату за акцiї додаткового випуску в кiлькостi 296 000 000 простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 гривень - 1 акцiя. Розмiщення акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом є досягнутим. Решту коштiв, в сумi 8 880 000 гривень вважати додатковим капiталом за рахунок перевищення фактичної цiни при укладеннi Договорiв з першими власниками на придбання акцiй та закритого (приватного ) розмiщення акцiй - 0,28 гривень за 1 акцiю, над їх номiнальною вартiстю - 0,25 гривень за 1 акцiю. Станом на 31.12.2013року Статутний капiтал ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" сплачено в розмiрi 75 890 984,25грн., що становить 100% Статутного капiталу пiдприємства. Непокритий збиток На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку. Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси". Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства. Витрати виробництва облiковуються вiдповiдно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат, порядок розподiлу витрат здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi Непокритий збиток пiдприємства станом на 31.12.2013 року становить 8 819 тис. грн., який сформувався внаслiдок непокритого збитку станом на 01.01.2013 року в сумi 4 889тис. грн., збiльшеного на суму отриманого чистого збитку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2013 року в сумi 3 930тис.грн. Чистий збиток за 2013 рiк пiдприємством отримано наступним чином: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 475 136 260 215 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (475 093 ) (273 586) Валовий: прибуток 43 - Валовий: збиток - ( 13 371 ) Iншi операцiйнi доходи - 765 Адмiнiстративнi витрати ( 970 ) ( 1 805 ) Витрати на збут ( 1 658 ) ( 3 242 ) Iншi операцiйнi витрати ( 1 262 ) - Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток - - Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: збиток ( 3 847 ) (17 653 ) Доход вiд участi в капiталi - - Iншi фiнансовi доходи 20 29 Iншi доходи - - Фiнансовi витрати - - Витрати вiд участi в капiталi - - Iншi витрати - - Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток - - Фiнансовий результат до оподаткування: збиток ( 3 827 ) (17 624 ) Витрати (дохiд) з податку на прибуток ( 103 ) ( 158 ) Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування - - Чистий фiнансовий результат: прибуток - - Чистий фiнансовий результат: збиток ( 3 930 ) ( 17 782 ) Iнший сукупний дохiд до оподаткування - - Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом - - Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування - - Сукупний дохiд ( 3 930 ) ( 17 782 ) Чистий збиток отриманий, в ходi звичайної дiяльностi, вiрно вiдображений з точки зору рахунку, суми i перiоду. Вiдображений дохiд у "Звiтi про фiнансовi результати", включає видатковi накладнi на вiдпуск продукцiї та рахунки за наданi послуги i певним чином вiдображений з точки зору суми i перiоду. Витрати дiйснi i певним чином вiдображенi з точки зору суми i перiоду. 4. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.. Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою: ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi ); ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства Розрахунок вартостi чистих активiв, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства ( 2 998 ) 75 952 14 784 Зареєстрований (пайовий) капiтал 1 891 75 891 1 891 Скоригований капiтал 1 891 75 891 1 891 Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. Ризики суттєвого викривлення Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. Виконання значних правочинiв Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями Наглядової ради товариства. ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" дотримується вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства" Стан корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 5. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу Коефiцiєнти Рядкi Балансу Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 Розрахованi показники фiнансового стану Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,0035 0,0075 0,0020 Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 0,9793 1,0796 1,0094 Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї) 0,25 - 0,5 Вiдємне знач. 0,0842 0,0496 Покриття зобов'язань власним капiталом 0,5 - 1,0 Вiдємне знач. 0,0919 0,0522 " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання. В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 року становить - 0,0075, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових зобов'язань. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0796 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2013 року має можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0) " Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається за рахунок позикових коштiв. " Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який має значення 0,0842 (позитивне значення 0,25-0,5). " Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має значення 0,0919, тобто пiдприємство не має можливостi негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство не має достатнього рiвня фiнансової стiйкостi i залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. ВИКОНАВ: АУДИТОР В.В.ГУЦАЛЮК сертифiкат аудитора серiї А № 004804 аудиторської палати України вiд 22.06.2001 року ДИРЕКТОР ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" О.В.ПАНАРIНА Сертифiкат аудитора серiї А № 004227 Аудиторської Палати України вiд 19.05.2000 року м. Вiнниця, пл. Гагарiна ,2 14.04.2014 р.
д/н
д/н
д/н