Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грибовод Юлiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Донецький комбiнат заморожених продуктiв", виконавчий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.03.2013, на 2 роки
9) опис Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 250 380,12 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Донецький комбiнат заморожених продуктiв", виконавчий директор. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшенням Наглядової ради протокол вiд 14.03.2013 року. Змiни посадової особи що вiдбулись протягом звiтного перiоду: Посадова особа директор Грибовод Юлiя Володимирiвна, яка була призначена на посаду директора ПАТ <Волноваський КХП> 14.03.2012 р.(виконання обов'язкiв директора з 15.03.2012р.) згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Волноваський КХП" № б/н вiд 14.03.2012 р. термiном на 1 рiк, у зв'язку з позитивним виконанням свої службових обов'язкiв на посадi директора Товариства, продовжено термiн дiї контракту на два роки починаючи з 15.03.2013 по 15.03.2015 рр., призначена згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ <Волноваський КХП> № б/н вiд 14.03.2013 р., наказу по особовому складу №55 вiд 14.03.2013 р. та поданої заяви. Iншi посади, якi займала: робiтник, обробник, технолог, лаборант, ТОВ <Донецький комбiнат заморожених продуктiв> - технолог, начальник виробництва виробничої площадки, виконавчий директор. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Призначений на строком на 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаркова Галина Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 11.02.2013, безстроково
9) опис Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 60 212,07 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно наказу № 21 вiд 11.02.2013 р. Змiни посадової особи що вiдбулись протягом звiтного перiоду: Посадова особа Виконуюча обов'язки головного бухгалтера Садченко Валентина Миколаївна звiльнена (припинено повноваження по виконанню обов'язкiв головного бухгалтера) 11.02.2013р. згiдно наказу по особовому складу №21 вiд 11.02.2013р., у зв'язку з переведенням на iншу посаду та призначенням головного бухгалтера. Перебувала на посадi з 14.12.2012 р. (наказ вiд 13.12.2012р.). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Головний бухгалтер Шаркова Галина Євгенiвна призначена 11.02.2013р. згiдно наказу по особовому складу № 21 вiд 11.02.2013 р. та поданої заяви. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на невизначений термiн. Iншi посади, якi займала: бухгалтер, економiст, провiдний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ДП <Птахогосподарство <Волноваське> ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобiльник Ростислав Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу юридичного супроводу ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2012, на 3 роки
9) опис До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдносяться тi, якi передбаченi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти Директора Товариства; 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. 6) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 9.4 Статуту; 7) пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв; 8) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 12) затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України; 13) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу - Директора; затвердження умов контракту з Директором, встановлення розмiру його винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15) обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв; 16) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 17) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту; 18) визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах; 19) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших юридичних осiб; 20) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, крiм правочинiв щодо продажу товарних автомобiлiв, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 22) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України; 23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно чинного законодавства; 27) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв; 28) прийняття рiшення про використання Резервного капiталу Товариства та контроль використання Резервного капiталу Товариства; 29) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про них, прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 30) затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв; 31) здiйснення контролю за дiями Виконавчого органу - Директора Товариства щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 32) прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв Товариства; 33) прийняття рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих прав; 34) прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй; 35) визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства; 36) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi; 37) погодження колективного договору; 38) прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень iнших дiй щодо представництва iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв. 39) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) оренди (найму), застави та вiдчуження (продажу, дарування, передачi в управлiння тощо) нерухомого майна; 40) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi; 41) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо придбання та/або реалiзацiї основних засобiв на суму 500000 (п'ятсот тисяч) гривень i бiльше; 42) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо спiльної (сумiсної) дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства; 43) прийняття рiшення про укладення правочинiв та вчинення iнший дiй щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, корпоративних прав (акцiй, часток); 44) прийняття рiшення про утворення комiтетiв Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря; 45) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв пояснень до них; 46) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; 47) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу юридичного супроводу ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Начальник вiддiлу юридичного супроводу ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 17.04.2012р.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новiков Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Обов'язки та повноваження мiж Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 17.04.2012р.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Iрина Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Обов'язки та повноваження мiж Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 17.04.2012р.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марченко Iрина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2013, на 3 роки
9) опис До повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї вiдносяться тi, якi передбаченi Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю товариства, а саме: фiнансової документацiї, яку веде Товариство; 1) дотримання Директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 2) своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 3) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 4) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 5) вiдповiднiсть ведення. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 15.04.2013р. та рiшення ревiзiйної комiсiї протокол №1-РК вiд 15.04.2013р.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погорiлий Станiслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2013, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 15.04.2013р.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фатула Тарас Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2013, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 15.04.2013р.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорГрибовод Юлiя Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерШаркова Галина Євгенiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиКобiльник Ростислав Iгоровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиНовiков Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиМельник Iрина Степанiвнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiї (Голова)Марченко Iрина Олександрiвнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїПогорiлий Станiслав Олександровичд/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїФатула Тарас Вiкторовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.