Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 08.03.2013
Кворум зборів**  
Опис Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря Зборiв Товариства. 2. Про схвалення рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, та iнших правочинiв, в тому числi договору поруки для забезпечення виконання всiх платiжних зобов'язань компанiї Укрлендфармiнг ПiЕлСi [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згiдно iз законодавством Республiки Кiпр за реєстрацiйним номером HE 233280, (надалi - "Емiтент") за її борговими цiнними паперами (єврооблiгацiями) (надалi - "Облiгацiї"), що нею плануються до випуску на мiжнародних ринках капiталу з метою залучення фiнансування, а також укладення iнших договорiв (угод) у зв'язку з випуском Облiгацiй. 3. Про обрання особи уповноваженої на пiдписання всiх договорiв (угод) та iнших документiв у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облiгацiй. Пропозицiй щодо змiн, доповнень до порядку денного не надходили. Особа, що iнiцiювала проведення загальнихзборiв: Наглядова Рада. Збори невiдбулись у звязку з вiдсутнiстю кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2013
Кворум зборів** 72.4
Опис Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї зборiв. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2012 р. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 9. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 12. Про вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Прийнятi рiшення: Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю в складi голови комiсiї - Маркелової Олени Петрiвни та членiв комiсiї: Сватухiної Лiни Сергiївни та Садченко Валентини Миколаївни. Питання 2. Обрання голови та секретарiату зборiв. ВИРIШИЛИ: За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв - Кобiльника Р.I. а секретарем зборiв - Грибовод Ю.В. Питання 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк та визнати роботу виконавчого органу в 2012 роцi задовiльною. Питання 5. Звiт наглядової ради за 2012 рiк. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт наглядової ради за 2012 рiк. Питання 6. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2012 роцi Питання 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2012 рiк. ВИРIШИЛИ: Результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та баланс Товариства за 2012 рiк затвердити. Питання 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. ВИРIШИЛИ: 100% прибутку спрямувати на розвиток та погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. Питання 9. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. ВИРIШИЛИ: прийняти нову редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". Питання 10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй редакцiї директора Товариства Грибовод Ю.В., уповноважити на проведення державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї Маркелову О.П. - юрисконсульта Товариства. Питання 11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. ВИРIШИЛИ: затвердити в новiй редакцiї внутрiшнi положення про наглядову раду товариства. Доручити директору Грибавод Ю.В. пiдписувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства у новiй редакцiї. Питання 12. Про вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. ВИРIШИЛИ: вiдкликати наступних членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: голову ревiзiйної комiсiї Товариства - Марченко Iрину Олександрiвну, члена ревiзiйної комiсiї Товариства - Фатулу Тараса Вiкторовича, члена ревiзiйної комiсiї Товариства - Щекочихiну Галину Володимирiвну. Шляхом проведення кумулятивного голосування обрати запропонованих кандидатiв на посади, а саме: Голову ревiзiйної комiсiї - Марченко Iрину Олександрiвну; Члена комiсiї - Фатулу Тараса Вiкторовича; Члена комiсiї - Погорiлого Станiслава Олександровича. Питання 13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: 1. договiр пiдписки (Subscription Agreement); 2. договiр з довiрчим повiреним (Trust Deed); 3. агентський договiр (Agency Agreement); 4. та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом". Питання 14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.10.2013
Кворум зборів** 72.83
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцонерiв. 4. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв; 5. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй, затвердження Протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 6. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв (не акцiонерiв), серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення. 7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення з першими власниками Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено Договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - прийняття рiшення щодо перенесення строкiв укладення Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй з першими власниками закритого (приватного) розмiщення акцiй, прийнятими позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, в разi неможливостi здiйснити розмiщення в запланованi строки; - внесення змiн до Проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi строки результатiв укладення Договорiв з першими власниками у процесi закритого (приватного) розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - здiйснення письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй, результатiв укладення Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй з першими власниками закритого (приватного) розмiщення акцiй та Звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 8. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про прийнятi рiшення; -отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, рiшення про закрите (приватне) розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення Договорiв з першими власниками у процесi закритого (приватного) розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення та забезпечення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй, згiдно складеного Перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй; - забезпечити публiкацiю повiдомлення, в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, про порядок реалiзацiї акцiонерами свого переважного права та права iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, на придбання ацiй закритого (приватного) розмiщення. Прийнятi рiшення: По першому питанню Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова Зборiв: Кобiльник Ростислав Iгорович, Секретар - Андрейченко Катерина Валерiївна; Лiчильна комiсiя: Куртмалаєва Олена Володимирiвна - - Голова комiсiї (за рiшенням Лiчильної комiсiї); Члени коiсiї: Коростенко Олена Миколаївна, Скорук Артем Володимирович. По другому питанню Ухвалили: 1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв: для виступiв - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. Примiтки: Запитання подавати у письмовiй формi. По третьому питанню Ухвалили: 1. Затвердити Протокол Реєстрацiйної комiсiї та вище зазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. По четвертому питанню Ухвалили: 1.Збiльшити розмiр Статутного капiталу Товариства на суму 74 000 000 (Сiмдесят чотири мiльйони) гривень шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 гривень - одна акцiя; 2. Запропонувати до розмiщення 296 000 000 штук простих iменних акцiй, яке здiйснити закритим (приватним) способом у вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та оформити Рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17 жовтня 2013 року. По п'ятому питанню Ухвалили: 1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", проводити закритим (приватним) розмiщенням акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2. Здiйснити укладення Договорiвкупiвлi-продажу акцiй з першими власниками в запланованi строки та розмiщення акцiй додаткової емiсiї за ринковою вартiстю акцiй, а саме: 0,28 гривень за одну акцiю, вiдповiдно до Звiту про оцiнку акцiй станом на 16 вересня 2013 року . 3. Запропонувати акцiонерам та iншим iнвесторам, перелiк яких буде затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, здiйснювати внески в оплату за акцiї, виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України. 4. Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" про закрите (приватне) розмiщення акцiй, оформити Додатком до Протоколу № 3 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 жовтня 2013 року. По шостому питанню Ухвалили: 1. Розмiщення акцiй проводити серед акцiонерiв Товариства. 2. Iнших iнвесторiв до розмiщення акцiй не залучати. По сьомому питанню Ухвалили: 1. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй, а саме: реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення з першими власниками Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено Договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - прийняття рiшення щодо перенесення строкiв укладення Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй з першими власниками закритого (приватного) розмiщення акцiй, прийнятими позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, в разi неможливостi здiйснити розмiщення в запланованi строки; - внесення змiн до Проспекту емiсiї акцiй; - здiйснення письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, - Виконавчий орган, в особi Директора. 2. Визначити, Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, щодо: - затвердженню результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй, результатiв укладення Договорiв купiвлi-продажу простих iменних акцiй з першими власниками закритого (приватного) розмiщення акцiй та Звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi строки результатiв укладення Договорiв з першими власниками у процесi закритого (приватного) розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй, - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. По восьмому питанню Ухвалили: 1.Визначити Грибовод Юлiю Володимирiвну, Уповноваженою особою, якiй надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про прийнятi рiшення; -отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, рiшення про закрите (приватне) розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення Договорiв з першими власниками у процесi закритого (приватного) розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення та забезпечення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй, згiдно складеного Перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй; - забезпечити публiкацiю повiдомлення, в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, про порядок реалiзацiї акцiонерами свого переважного права, перелiк яких затверджено позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, на придбання ацiй закритого (приватного) розмiщення; - пiдготувати вiдповiдно до Положення документи та подати для реєстрацiї випуску акцiй до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2. На перiод вiдсутностi Уповноваженої особи, Грибовод Юлiї Володимирiвни, в зв'язку з хворобою, вiдрядженням, вiдпусткою, повноваження Уповноваженої особи, надати Скоруку Володимиру Зотiковичу.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 26.12.2013
Кворум зборів** 72.44
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1.Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцонерiв. 4. Затвердження результатiв укладення Договорiв з першими власниками на прдбання акцiй та Звiту про закрите (приватне) результати розмiщення акцiй. 5. Внесення змiн до Статуту, затвердження Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", викладеного в Новiй редакцiї. 6. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". Прийнятi рiшення: По першому питанню Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова Зборiв: Кобiльник Ростислав Iгорович, Секретар - Андрейченко Катерина Валерiївна; Лiчильна комiсiя: Куртмалаєва Олена Володимирiвна - Голова комiсiї (за рiшенням Лiчильної комiсiї), Члени коiсiї: Коростенко Олена Миколаївна, Скорук Артем Володимирович. По другому питанню Ухвалили: 1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв: для виступiв - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. Примiтки: Запитання подавати у письмовiй формi. По третьому питанню Ухвалили: 1. Затвердити Протокол Реєстрацiйної комiсiї та вище зазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. По четвертому питанню Ухвалили: 1. Затвердити результати укладення Договорiв з першими власниками на придбання акцiй (у тому числi результати закритого (приватного) розмiщення) та Звiт про закрите (приватне) розмiщення акцiй на суму загальної вартостi фактично розмiщених акцiй 82 880 000 гривень, в кiлькостi 296 000 000 штук простих iменних акцiй за ринковою вартiстю 0,28 гривень - одна акцiя, iз них Грошовi кошти в сумi 74 000 000 гривень - вважати як внески акцiонерiв в оплату за акцiї додаткового випуску в кiлькостi 296 000 000 простих iменних акцiй iсуючої номiнальної вартiстю 0,25 гривень - 1 акцiя, якi були запланованi до розмiщення закритим (приватним) способом. Розмiщення акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом, вважати - досягнутим. 2. Подати документи до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї Звiту про закрите (приватне) розмiщення акцiй та отримання Свiдоцтва про випуск акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" з урахуванням результатiв розмiщення акцiй. По п'ятому питанню Ухвалили: 1. Внести змiни до Статуту, пов'язанi iз збiльшенням Статутного капiталу Товариства з урахуванням укладення Договорiв з першими власниками та результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй; 2. Затвердити змiни до Статуту та викласти Статут Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", в Новiй редакцiї. Зокрема, в Статутi: "Пункти 4.1, 4.2. Статтi 4. "СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА", викласти у наступнiй редакцiї: "4.1 Статутний капiтал Товариства становить 75 890 984, 25 (Сiмдесят п'ять мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок). 4.2 Статутний капiтал подiлено на 303 563 937 (Триста три мiльйони п'ятсот шiстдесят три тисячi дев'ятсот тридцять сiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (Нуль гривень 25 копiйок) кожна акцiя. Форма iснування акцiй - виключно бездокументарна.". 3. Доручити Директору Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" - Грибовод Ю.В. забезпечити реєстрацiю Статуту, у встановленому Законом порядку та подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для отримання Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", пов'язаних iз збiльшенням Статутного капiталу Товариства та Звiту про приватне розмiщення акцiй додаткової емiсiї. По шостому питанню Ухвалили: 1. Визначити, Грибовод Юлiю Володимирiвну - Директора, Уповноваженою особою, на пiдписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", викладених у Новiй редакцiї.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.