Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2015
Кворум зборів** 99.31
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї
2. Обрання голови та секретаря Зборiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2013 р.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
9. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
12. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
13. Про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi.
15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Результати голосування та прийнятi рiшення
По першому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по першому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голови комiсiї - Маркелової Олени Петрiвни та членiв комiсiї: Сватухiної Лiни Сергiївни та Садченко Валентини Миколаївни.
По другому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по другому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв Мельник I.С., а секретарем Грибовод Юлiю Володимирiвну
По третьому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по третьому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв:
- основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах - 15 хвилин;
- вiдповiдi на запитання - 15 хвилин.
По четвертому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по четвертому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк та визнати роботу виконавчого органу в 2013 роцi задовiльною.
По п'ятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по п'ятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
По шостому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по шостому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2013 роцi.
По сьомому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по сьомому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та баланс Товариства за 2013 рiк.
По восьмому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по восьмому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: 100% прибутку спрямувати на розвиток та погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв.
По дев'ятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: не вносити змiн до Статуту Товариства.
По десятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по десятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання.
По одинадцятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Не розглядати дане питання.
По дванадцятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати Наглядову раду у складi: Кобiльника Ростислава Iгоровича, Новiкова Вiталiя Миколайовича, Мельник Iрини Сепанiвни
Голосували кумулятивно, бюлетенями:
Кандидатура За (голосiв) Обраний
Член Наглядової ради Прокоса Богдан Сергiйович 301479545 +
Член Наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна 301479545 +
Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович 301479545 +
Голосування по дванадцятому питанню здiйснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - 3 голоси.
ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства термiном на 3 роки в складi: Прокоси Богдана Сергiйовича, Мельник Iрини Степанiвни, Стасевича Степана Ярославовича.
По тринадцятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю у складi: Марченко Iрини Олександрiвни, Погорiлого Станiслава Олександровича, Фатули Тараса Вiкторовича.
Голосували кумулятивно, бюлетенями:
Кандидатура За (голосiв) Обраний
Член Ревiзiйної комiсiї Марченко Iрина Олександрiвна 301479545 +
Член Ревiзiйної комiсiї Погорiлий Станiслав Олександрович 301479545 +
Член Ревiзiйної комiсiї Фатула Тарас Вiкторович 301479545 +
Голосування по тринадцятому питанню здiйснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - 3 голоси.
ВИРIШИЛИ: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства термiном на 3 роки у складi: Марченко Iрини Олександрiвни; Погорiлого Станiслава Олександровича, Фатули Тараса Вiкторовича.
По чотирнадцятому питанню
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись:
1. договiр пiдписки;
2. договiр з довiрчим повiреним;
3. агентський договiр;
4. кредитнi договори;
5. договори позики;
6. договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки;
Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом".
По п'ятнадцятому питанню порядку денного
Голосували бюлетенями:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 %
Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 %
"Утримались" 0 голосiв 0 %
"Не голосували" 0 голосiв 0 %
Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.