Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36243519
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4236, 18.12.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КХП" АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" За 2015 рiк,який закiнчився 31.12.2015 року (код за ЄДРПОУ 00957376) в зв'язку з поданням звiтностi до Нацiональної Комiсiї з Цiнних Паперiв та Фондового Ринку мiсто Вiнниця 2016 рiк ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" код за ЄДРПОУ 36243519, р/р 26005013002091 в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 площа Гагарiна, 2, офiс 104, мiсто Вiнниця, Україна, 21018 Свiдоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4236 вiд 18.12.2008 року дiйсне до 31.10.2018 року тел./факс: +380 432 550803 e-mail: standart@vinnitsa.com сайт: www.audit-standart.vn.ua? ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" Скорочене найменування ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КХП" Код за ЄДРПОУ 00957376 Мiсцезнаходження 03115, м.Київ, проспект Перемоги, 121 В. Телефон - факс (06244) 4-95-18 Дата державної реєстрацiї 26.02.1996№ запису 1 239 120 0000 000253 Орган , який здiйснив реєстрацiю ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДУБЕНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ РIВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТI Основнi види дiяльностi 10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобiлiв. Банкiвськi реквiзити р/р 260070301054; ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА"; МФО 380054 ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" за 2015 рiк, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за не прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Управлiнський персонал не здiйснив нарахування резерву сумнiвних боргiв, що є вiдхиленням вiд МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" станом на 31.12.2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Звертаємо Вашу увагу на вплив економiчної кризи (значний зрiст темпу iнфляцiї ) та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, в результатi чого, вартiсть активiв стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змiнює рiвень витрат, зокрема амортизацiї. Купiвельна спроможнiсть грошових коштiв, якi належать пiдприємству знижуються, що впливає на потенцiйну кориснiсть грошей, зiставнiсть показникiв фiнансової звiтностi за рiзнi перiоди стає неможливою. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ, ЩОДО ЯКОЇ АУДИТОР ВИСЛОВЛЮЄ ДУМКУ Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2015 р.. Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою: ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi ); ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства Розрахунок вартостi чистих активiв, тис.грн.: Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 77 901 45 636 Зареєстрований (пайовий) капiтал 75 891 75 891 Скоригований капiтал 75 891 75 891 Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. Ризики суттєвого викривлення Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. Виконання значних правочинiв Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями Наглядової ради товариства. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" дотримується вимог Закону України "Про Акцiонернi Товариства" Стан корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу Коефiцiєнти Рядкi Балансу Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 Розрахованi показники фiнансового стану Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,00014 0,00006 Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 1,07308 1,05526 Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї) 0,25 - 0,5 0,07664 0,05898 Покриття зобов'язань власним капiталом 0,5 - 1,0 0,08300 0,06268 " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання. В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2015 року становить - 0,00006, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових зобов'язань. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,05526 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2015 року має можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0) " Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається за рахунок позикових коштiв. " Станом на 31.12.2015 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який має значення 0,05898 (позитивне значення 0,25-0,5). " Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має значення 0,06268, тобто пiдприємство немає можливостi негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПАТ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ", можна сказати, що станом на 31.12.2015 року Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" Код за ЄДРПОУ 36243519 Мiсцезнаходження 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104. Телефон - факс (0432) 55-08-03 Сертифiкат директора Серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року Дiйсний до 19 травня 2019 року Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв АПУ № 4236 вiд 18.12.2008 року Дiйсне до 31.10.2018 року Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх видав Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi Аудиторською Палатою України. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Договiр Договiр № 1/00957376/16-А вiд 10.11.2015 року Перевiрку розпочато 10.11.2015 року Закiнчено перевiрку 18.04.2016 року ДИРЕКТОР ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" О.В. ПАНАРIНА Сертифiкат аудитора серiї А № 004227 Аудиторської Палати України вiд 19.05.2000 року м. Вiнниця, пл. Гагарiна ,2 18.04.2016 р.
д/н
д/н
д/н