Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 99.313
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї 2. Обрання голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2014 р. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. 9. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 12. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 13. Про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голови комiсiї - Грибовод Юлiї Володимирiвни та членiв комiсiї: Дячука Вiталiя Васильовича та Стасевича Степана Ярославовича. По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв Мельник I.С., а секретарем Маркелову Олену Петрiвну. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та визнати роботу виконавчого органу в 2014 роцi задовiльною. По п'ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2014 роцi. По сьомому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та баланс Товариства за 2014 рiк. По восьмому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: 100% прибутку спрямувати на розвиток та погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. По дев'ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: не вносити змiн до Статуту Товариства. По десятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання. По одинадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Не розглядати дане питання. По дванадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: не змiнювати склад Наглядової ради. По тринадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: не розглядати дане питання у зв'язку з наявнiстю дiючого складу Ревiзiйної комiсiї. По чотирнадцятому питанню ВИРIШИЛИ: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: 1. договiр пiдписки; 2. договiр з довiрчим повiреним; 3. агентський договiр; 4. кредитнi договори; 5. договори позики; 6. договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом". По п'ятнадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.