Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Загальна iнформацiя ПАТ "Волноваський КХП" (далi "Компанiя") є цiлiсним майновим комплексом, та не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. В 2015 роцi ПАТ "Волноваський КХП" представляв собою промислове пiдприємство, до складу якого входили: - комбiкормовий цех по виробництву розсипних комбiкормiв, що виробляє повноцiннi корми для молодняку та дорослої птицi, свиней, рогатої худоби. - цех шелушiння ячменя виробничою; - цех екструдирування зерна (проводиться дроблення зерна); - виробнича дiлянка по прийманню сировини; - зернова сушила; - адмiнiстративний корпус, в якому знаходяться: адмiнiстрацiя; бухгалтерiя; вiддiл кадрiв; виробнича лабораторiя. За звiтний перiод змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалися. 2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi 2.1 Основа подання iнформацiї i бухгалтерського облiку Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ"). 2.2 Функцiональна валюта та валюта подання Функцiональною валютою для Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. 2.3 Принцип безперервностi дiяльностi Дана iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом безперервностi дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. 3. Облiкова полiтика Основнi положення облiкової полiтики 3.1 Переведення iноземних валют Операцiї в iноземнiй валютi спочатку облiковуються Компанiєю в їх функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, переводяться у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим на вiдповiднi балансовi дати. Позитивнi i негативнi курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок здiйснення операцiй в iноземнiй валютi, а також внаслiдок переведення монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту Компанiї, за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим на кiнець року, визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Iноземнi валюти можуть бути вiльно конвертованi у межах України за обмiнним курсом, близьким до обмiнного курсу, встановленого Нацiональним Банком України. На даний момент, українська гривня не являється вiльно конвертованою валютою за межами України. 3.2 Основнi засоби Первiсне визнання основних засобiв Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню Компанiєю в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: " iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; " первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; " передбачається використовувати його протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв). Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Витрати пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв Подальшi витрати, якi збiльшують майбутнi економiчнi вигоди об'єкта основних засобiв, збiльшують його балансову вартiсть. В iншому випадку, подальшi затрати Компанiя визнає як витрати перiоду, в якому вони були понесенi. Компанiя роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види: " поточний ремонт i витрати на утримання та техобслуговування; " капiтальний ремонт, включаючи модернiзацiю. Подальша оцiнка основних засобiв Пiсля первiсного визнання як активу Компанiя застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо задовольняються усi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент понесення. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Компанiї, таким чином: Строки експлуатацiї груп основних засобiв: Земля Не амортизується Будiвлi та споруди 10-70 рокiв Машини та устаткування 5-25 рокiв Устаткування для бiологiчних активiв 5-30 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв Iнше обладнання 3-10 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Придбаний актив починає амортизуватись в наступний мiсяць, що слiдує за датою, коли даний актив став доступним для використання, та повнiстю замортизовується, коли завершується строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i при необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. Припинення визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Компанiя визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення негайно визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Незавершене будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi iз спорудженням об'єктiв основних засобiв i вiдповiдний розподiл накладних витрат. Об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. Нарахування амортизацiї проводиться на такiй же базi, як i для iнших об'єктiв основних засобiв i починається з моменту, коли об'єкт готовий до експлуатацiї, тобто знаходиться в тому мiсцi i станi, щоб використовуватися вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 3.3 Фiнансовi активи Компанiя класифiкує свої вкладення в пайовi та борговi цiннi папери як: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках; iнвестицiї, якi утримуються до погашення; доступнi для продажу фiнансовi активи; кредити та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд цiлей придбання цiнних паперiв. Керiвництво приймає рiшення щодо класифiкацiї цiнних паперiв при їх первiсному визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату. (а) Кредити i дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi будуть встановленi, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Кредити, виданi Компанiєю, є фiнансовими активами, якi виникли у Компанiї внаслiдок надання коштiв позичальнику. Виданi кредити облiковуються за амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної процентної ставки. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. (б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в разi виникнення потреби до полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, доступнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Компанiя не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликаний необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю iз зарахуванням переоцiнки на капiтал. в) Iнвестицiї, що утримуються до погашення Непохiднi фiнансовi iнструменти з фiксованими платежами або платежами, котрi можуть бути визначеними i встановленими термiнами погашення класифiкуються як такi, що утримуються до погашення, якщо Компанiя має твердий намiр i здатна утримувати данi активи до погашення. Пiсля первiсного визнання утримуванi до погашення iнвестицiї облiковуються по амортизованiй вартостi, використовуючи метод ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Вартiсть, яка амортизується обчислюється, враховуючи знижки чи надбавки при покупцi, а також витрати, якi беруть участь при розрахунку ефективної процентної ставки. Амортизацiя по ефективнiй процентнiй ставцi включається до фiнансового доходу у звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення вiдображаються у статтi фiнансовi витрати звiту про сукупний дохiд. Первiсне визнання Всi фiнансовi активи та зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первинному визнаннi є цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї пiдтверджується iншими фактичними i регулярно здiйснюваними ринковими операцiями з такими ж iнструментами або такою оцiнкою, методика якої враховує виключно данi вiдкритого ринку. Всi покупки та продажi фiнансових iнструментiв, якi необхiдно здiйснювати регулярно, згiдно нормативних положень або ринкових угод (покупка та продаж, що здiйснюються згiдно регулярної процедури угоди) визнаються на дату, коли Компанiя здiйснює операцiю. Змiна вартостi активу, яка вiдображається за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, мiж датою виникнення зобов'язань та датою розрахунку, визнається або у звiтi про сукупний дохiд, у випадку торгових iнвестицiй, або в капiталi, для активiв, класифiкованих як доступнi для продажу. Принципи оцiнки по справедливiй вартостi Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ?рунтується на їх ринковiй цiнi, встановленiй на звiтну дату без вирахування витрат на операцiю. У випадку, якщо ринкова цiна не доступна, то справедлива вартiсть iнструмента визначається за допомогою застосування моделей цiноутворення або дисконтованих грошових потокiв. У разi застосування методу дисконтованих грошових потокiв, визначення майбутнiх грошових потокiв базується на кращих оцiнках керiвництва, а ставка дисконтування є ринковою вiдсотковою ставкою для подiбних iнструментiв, що переважають на звiтну дату. У разi застосування моделей цiноутворення вхiднi данi ?рунтуються на середнiх ринкових даних, що переважають на звiтну дату. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках, а також усi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком будь-яких iнструментiв, якi не мають сталої цiни на активному ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена; такi iнструменти оцiнюються за собiвартiстю плюс витрати на операцiю мiнус збитки вiд знецiнення. Всi неторговi фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть, а також активи, що утримуються до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується за допомогою застосування методу ефективної ставки процента. Премiя та дисконт, включаючи початковi витрати на операцiю, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента i амортизуються за допомогою застосування методу ефективного процента. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (у "випадку понесення збитку"), якi мали вплив, що пiддається надiйнiй оцiнцi на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групi фiнансових активiв. Ознаки знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких ознак вiдносяться данi спостережень, якi вказують на наявнiсть зниження, що пiдлягає оцiнцi, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань по виплатi боргiв. Припинення визнання Визнання фiнансових активiв припиняється у разi, якщо термiн дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або Компанiя передає всi значнi ризики та вигоди вiд володiння активом. 3.4 Фiнансовi зобов'язання (а) Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, включають фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, вiднесенi при первiсному визнаннi до категорiї таких, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. (б) Кредити та запозичення Кредити та запозичення є фiнансовими зобов'язаннями, якi виникли у Компанiї внаслiдок залучення позикових коштiв. Кредити та запозичення класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком тих випадкiв, коли Компанiя має безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язань, принаймнi, на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. Первiсне визнання Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, скоригованою в разi позик i запозичень на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Подальша оцiнка Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, спочатку визнана за справедливою вартiстю, згодом облiковується за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки процента. Позиковi кошти, первiсно визнанi за справедливою вартiстю зобов'язання за вирахуванням витрат на проведення операцiї, в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю; будь-яка рiзниця мiж сумою отриманих коштiв та сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат протягом перiоду, на який були отриманi позиковi кошти , за методом ефективної ставки вiдсотка. Припинення визнання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi закiнчення строку контрактних зобов'язань, у разi виконання контрактних зобов'язань або розiрвання контракту. 3.5 Запаси Запаси вiдображаються за найменшою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї вважається розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо-оцiненi витрати на завершення та попередньо-оцiненi витрати на збут. Списання запасiв проводиться за методом ФIФО. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх в iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Компанiя перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодованою, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чисту цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартостi реалiзацiї. Визначення справедливої вартостi сiльськогосподарської продукцiї Зiбрана сiльськогосподарська продукцiя з бiологiчних активiв оцiнюється за її справедливою вартiстю за вирахуванням оцiнених витрат на мiсцi збору врожаю. Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi сiльськогосподарської продукцiї за справедливою вартiстю, за вирахуванням оцiнених витрат на мiсцi продажу, включається в iндивiдуальний звiт про сукупний дохiд у тому перiодi, в якому вiн виникає. 3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i в касi, грошовi кошти в дорозi. 3.8 Знецiнення необоротних активiв На кожну дату балансу Компанiя оцiнює балансову вартiсть своїх необоротних активiв з метою визначення наявностi будь-яких ознак того, що данi активи втратили частину своєї вартостi за рахунок знецiнення. У разi наявностi подiбних ознак, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу з метою визначення розмiру втрат вiд зменшення корисностi, якщо такi втрати мали мiсце. Якщо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу неможливо, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування одиницi, до якої належить актив i яка генерує грошовi кошти. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з двох значень: чистої цiни продажу та вартостi використання активу. При оцiнцi вартостi використання активу, очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їх поточної вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, що вiдносяться до даного активу. Якщо за оцiнками сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення негайно визнаються як витрати, крiм випадкiв, коли вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення розглядається як зменшення резерву переоцiнки. Якщо збиток вiд зниження вартостi згодом сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його очiкуваного вiдшкодування, при цьому збiльшена балансова вартiсть не повинна перевищувати балансової вартостi, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток вiд знецiнення активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) в попереднi роки. Сторнування збитку вiд знецiнення негайно визнається як дохiд. 3.9 Податок на додану вартiсть (ПДВ) Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межами країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли: - ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан. 3.10 Податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток Поточний податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбаченою до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує дохiд, що пiдлягає оподаткуванню. Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i в мiру необхiдностi створює резерви. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма тимчасовими рiзницями до оподаткування, крiм випадкiв, коли: - Вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на прибуток чи збиток, що пiдлягає оподаткуванню; - Щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi компанiї, а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються по всiх тимчасових рiзницях, невикористаних податкових пiльгах i невикористаних податкових збитках, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати прибуток, котрий пiдлягає оподаткуванню, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi збитки , окрiм випадкiв, коли: - Вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на прибуток чи збиток , що пiдлягає оподаткуванню; - Щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi компанiї, а також з частками участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому , i буде мати мiсце прибуток, що пiдлягає оподаткуванню, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй прибуток , що пiдлягає оподаткуванню дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи оцiнюються за податковими ставкам, якi, як передбачається, будуть застосовуватися у тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi за станом на звiтну дату були введенi в дiю . Вiдстрочений податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зараховуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдкладенi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж компанiї - платника податкiв та податкового органу. 3.11 Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, одержану або таку, що пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податку на додану вартiсть i знижок. Компанiя визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Компанiї, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продаж. У своїх оцiнках Компанiя ?рунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi були або будуть отриманi. Вiдсотковий дохiд По всiм фiнансовим iнструментам, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, i вiдсоткових фiнансових активах, що класифiкуються як доступнi для продажу, вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом перiоду, коли очiкується використання фiнансового iнструмента або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи зобов'язання. Вiдсотковий дохiд включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 3.12 Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна. Компанiя в якостi орендатора Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на початку оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Орендованi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв: розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрати в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Компанiя в якостi орендодавця Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. 3.13 Розподiл дивiдендiв Сума, що пiдлягає виплатi акцiонерам компанiї у виглядi дивiдендiв визнається зобов'язанням у фiнансовiй звiтностi Компанiї в тому перiодi, в якому дивiденди були затвердженi акцiонерами компанiї. 3.14 Витрати за позиками Витрати на позики безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з позиковими коштами. 3.15 Умовнi активи i зобов'язання Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi створюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 3.16 Забезпечення i резерви Забезпечення Компанiя нараховує наступнi види забезпечень: " забезпечення пiд майбутнi виплати працiвникам; " забезпечення на врегулювання судових позовiв; " забезпечення виплат за податковими санкцiями; " забезпечення iнших витрат i платежiв. Компанiя визнає забезпечення тiльки тодi, коли: " iснує поточне зобов'язання в результатi минулих подiй; " iснує ймовiрнiсть (скорiше так, анiж нi), що для погашення зобов'язань потрiбен буде вiдтiк ресурсiв, якi приносять економiчнi вигоди; " можлива достовiрна оцiнка суми зобов'язань. Найкращу оцiнку витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на звiтну дату, являє собою сума, визнана як забезпечення, яку Компанiя розраховує з урахуванням таких факторiв: " бере до уваги ризики та невизначенiсть; " враховує забезпечення по приведенiй вартостi iз застосуванням ставки дисконтування, яка вiдображає ринкову оцiнку вартостi грошей i ризикiв, притаманних зобов'язанню, визнаючи збiльшення резерву з часом як процентнi витрати. Компанiя вiдображає в облiку нарахування забезпечення як збiльшення зобов'язання щодо забезпечення на окремих балансових рахунках з одночасним визнанням витрат. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або таке, що випливає iз практики), котре виникло в результатi минулої подiї, ймовiрним є вiдтiк ресурсiв, що становлять економiчнi вигоди для погашення цього зобов'язання, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдносяться до резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це актуально, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як фiнансовi витрати. 3.17 Статутний капiтал Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Рiзниця мiж справедливою вартiстю отриманої винагороди i номiнальною вартiстю випущеного акцiонерного капiталу вiдображається в емiсiйному доходi. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском зменшують емiсiйний дохiд. 4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї згiдно МСФЗ вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, оцiнок i припущень, якi впливають на вказанi в iнформацiї суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiнок може привести до результатiв, якi вимагатимуть в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки. У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво використовувало наступнi судження, що мають найiстотнiший вплив на суми, визнанi в iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi: 4.1 Строк корисного використання основних засобiв. Компанiя оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, не менше одного разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У разi якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та амортизацiю, визнану у звiтi про сукупний дохiд. 4.2 Знецiнення нефiнансових активiв Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї щодо дiючих комерцiйних операцiй продажу аналогiчних активiв або на спостереженнi ринкових цiн за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд використання ?рунтується на моделi дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки витягуються з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть по реструктуризацiї, щодо проведення якої у Компанiї ще немає зобов'язань, або iстотнi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що перевiряється на предмет знецiнення та що генерує грошовi потоки. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування, використаної в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних надходжень грошових коштiв i темпiв зростання, використаних у цiлях екстраполяцiї. 4.3 Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв, якi виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництво враховує поточну економiчну ситуацiю в цiлому, строки виникнення залишкiв непогашеної дебiторської заборгованостi, досвiд Компанiї по списанню заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов здiйснення платежiв. Змiни в економiцi, галузевiй ситуацiї або фiнансовому станi окремих покупцiв можуть спричинити коригування розмiру резерву сумнiвних боргiв, вiдображеним в iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi. При розрахунку резерву вiдносно дебiторської заборгованостi використовується груповий пiдхiд, в залежностi вiд розмiру заборгованостi: Груповий пiдхiд: заборгованостi, якi не перевищують 50 тисяч гривень, групуються, i оборотнiсть аналiзується по групi в цiлому, а не по кожнiй iндивiдуальнiй заборгованостi окремо. На основi аналiзу дебiторської заборгованостi за даними попереднього звiтного перiоду на предмет питомої ваги безнадiйної дебiторської заборгованостi розраховується вiдсоток для розрахунку резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi поточного звiтного перiоду. Згодом, для розрахунку резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi поточного звiтного перiоду даний вiдсоток застосовується до сальдо дебiторської заборгованостi поточного перiоду за вирахуванням суми дебiторської заборгованостi, резерв для якої розрахований на iндивiдуальнiй основi. Аналiз дебiторської заборгованостi в цiлях нарахування резерву слiд проводити в розрiзi контрагентiв окремо. Сума розрахованого резерву безнадiйної заборгованостi вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат. Безнадiйний борг, термiн погашення якого вже закiнчився, списується з балансу разом зi зменшенням розрахованого резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв на залишки заборгованостi iз пов'язаними сторонами Компанiї не нараховується незалежно вiд дати виникнення даної заборгованостi. 4.4 Судовi справи Керiвництво Компанiї застосовує суттєвi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва необхiдне при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Компанiї або виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Компанiї, або вiд стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може мати суттєвий вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi. 4.5 Забезпечення застарiлих та нелiквiдних запасiв На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює необхiднiсть нарахування резерву по морально i фiзично застарiлим запасам. Якщо така необхiднiсть iснує, резерв розраховується i проводяться необхiднi корректування. Оцiнка суммi застарiлих та нелiквiдних запасiв проводиться в залежностi вiд типу запасiв, оборотностi запасiв, дати виникнення i розрахункової придатностi конкретного типу запасiв. 4.6 Умовнi зобов'язання Умовнi зобов'язання будуть визначенi настанням або не настанням однiєї або бiльше майбутнiх подiй. Оцiнка умовних зобов'язань невiд'ємно пов'язана з формуванням важливих суджень та оцiнок щодо наслiдкiв майбутнiх подiй. 4.7 Оцiнка справедливої вартостi Деякi облiковi полiтики Компанiї та розкриття вимагають визначення справедливої вартостi як для фiнансових, так i для не фiнансових активiв та зобов'язань. Компанiя встановила контрольне середовище щодо оцiнки справедливої вартостi. Воно складається з команди з оцiнки, яка несе загальну вiдповiдальнiсть за нагляд над усiма суттєвими оцiнками справедливої вартостi, включаючи оцiнки Рiвня 3 справедливої вартостi, та звiтує безпосередньо фiнансовому директору. Команда з оцiнки регулярно переглядає суттєвi непублiчнi данi та коригування з оцiнки. Якщо iнформацiя третiх сторiн, наприклад, брокерськi котирування або прогноз цiн, були використанi для оцiнки справедливої вартостi, команда з оцiнки перевiряє отриману iнформацiю на вiдповiднiсть вимогам МСФЗ, включаючи рiвень в iєрархiї справедливої вартостi, в який така оцiнка повинна бути вiднесена. Суттєвi моменти оцiнки повiдомляються Радi Директорiв. Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує публiчну звiтнiсть ринку наскiльки це можливо. Справедлива вартiсть класифiкується в рiзнi рiвнi iєрархiї справедливої вартостi, базуючись на вхiдних даних, використаних при оцiнцi наступним чином: o Рiвень 1: бiржовi котирування (не скоригованi) на активному ринку на iдентичнi активи чи зобов'язання. o Рiвень 2: вхiднi данi, крiм бiржових котирувань, включених в Рiвень 1, якi є публiчними для активу чи зобов'язання напряму (напр. цiни) чи опосередковано (напр. похiднi з цiн). o Рiвень 3: вхiднi данi для активу чи зобов'язання, якi не базуються на публiчнiй ринковiй звiтностi (непублiчнi вхiднi данi). Якщо вхiднi данi, якi були використанi для визначення справедливої вартостi активу чи зобов'язання можуть бути вiднесенi в рiзнi рiвнi iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка справедливої вартостi повнiстю класифiкується в найнижчий рiвень, в якому знаходиться один з вхiдних даних, що використовуються для оцiнки. Компанiя вiдображає перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi в кiнцi перiоду, в якому дане перемiщення вiдбулося. 5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Станом на 31 грудня 2015 основнi засоби були вiдображенi таким чином: Первiсна вартiсть Земля Будiвлi та споруди Машини та устаткування Обладнання для бiологичного устаткування Транспортнi засоби Iнше Незавершене будiвництво и невстановлене устаткування Всього на 1 сiчня 2015 року - 9 691 4 375 - 1 223 1 217 38 16 544 Придбання - - - - - - - - Вибуття - - - - - - (4) (4) Внутрiшнє перемiщення - - 18 - - - (18) - Рекласифiкацiя - - - - - - - - на 31 грудня 2015 року - 9 691 4 393 - 1 223 1 217 16 16 540 Накопичена амортизацiя на 1 сiчня 2015 року - 1 189 1 817 - 785 1 097 - 4 888 Нарахування амортизацiї - 165 312 - 223 100 - 800 Вибуття амортизацiї - - - - - - - - Рекласифiкацiя - - - - - - - - на 31 грудня 2015 року - 1 354 2 129 - 1 008 1 197 - 5 688 Чиста балансова вартiсть на: на 31 грудня 2015 року - 8 337 2 264 - 215 20 16 10 852 ? 5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї (продовження) Станом на 31 грудня 2014 основнi засоби були вiдображенi таким чином: Первiсна вартiсть Земля Будiвлi та споруди Машини та устаткування Обладнання для бiологичного устаткування Транспортнi засоби Iнше Незавершене будiвництво и невстановлене устаткування Всього на 1 сiчня 2014 року - 9 691 4 332 - 1 223 1 217 56 16 519 Придбання - - - - - - 25 25 Вибуття - - - - - - - - Внутрiшнє перемiщення - - 43 - - - (43) - Рекласифiкацiя - - - - - - - - на 31 грудня 2014 року - 9 691 4 375 - 1 223 1 217 38 16 544 Накопичена амортизацiя на 1 сiчня 2014 року - 1 024 1 505 - 562 772 - 3 863 Нарахування амортизацiї - 165 312 - 223 325 - 1 025 Вибуття амортизацiї - - - - - - - - Рекласифiкацiя - - - - - - - - на 31 грудня 2014 року - 1 189 1 817 - 785 1 097 - 4 888 Чиста балансова вартiсть на: на 31 грудня 2014 року - 8 502 2 558 - 438 120 38 11 656 6. Податки до вiдшкодування та передоплати за податками Податки до вiдшкодування та передоплати за податками станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Розрахунки по ПДВ а) - 68 899 Iншi передплати за податками 139 192 139 69 091 а) Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року в складi статтi "Розрахунки з податку на додану вартiсть" вiдображена сума ПДВ, яка пiдлягає вiдшкодуванню: " грошовими коштами з бюджету; " шляхом погашення майбутнiх податкових зобов'язань пiдприємства з даного. 7. Запаси Запаси на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Сировина i основнi матерiали а) - 296 220 Готова продукцiя - 1 290 Тара та пакувальнi матерiали 555 555 Товари для перепродажу - 2 Iншi запаси 462 520 1 017 298 587 а) Стаття "Сировина i основнi матерiали" складається з запасiв зернових та iнших складових комбiкорму. 8. Торгова дебiторська заборгованiсть Торгова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була вiдображена наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Торгова дебiторська заборгованiсть 693 232 374 631 Резерв сумнiвних боргiв (торгова дебiторська заборгованiсть) - (253) 693 232 374 378 Справедлива вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно вiдповiдає балансовiй вартостi, зазначенiй вище. 9. Передплати та iншi оборотнi активи Передплати та iншi оборотнi активи на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Передплати виданi постачальникам 4 112 56 214 Резерв сумнiвних боргiв по передплатi, повернення яких є сумнiвним (8 192) (4 025) Iнша неторгова дебiторська заборгованiсть 72 252 207 018 68 172 259 207 ? 10. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Грошовi кошти в банках 42 130 Грошовi кошти в касi - 5 42 135 11. Статутний капiтал Статутний капiтал на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року був вiдображений наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй Зареєстрований капiтал, тис. грн. Дозволено до випуску Простi акцiї, 0,25 грн. за акцiю 303 563 937 75 891 303 563 937 75 891 На 1 сiчня 303 563 937 75 891 303 563 937 75 891 Випуск акцiй Випущенi та повнiстю оплаченi На 31 грудня 303 563 937 75 891 303 563 937 75 891 12. Довгостроковi позики Довгостроковi позики на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Товарний кредит 5 202 5 202 5 202 5 202 Товарний кредит в сумi 5 202 являє собою заборгованiсть Компанiї ПАТ "Волноваський КХП" з безпроцентної бюджетної позики для закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державними контрактами, отриманої в 1995-1998 роках. Дана позика пiдлягає поверненню до бюджету i вiдповiдно до законодавства України прирiвнюється до обов'язкових платежiв до Державного бюджету України iз застосуванням санкцiй, передбачених законодавством щодо невнесених вчасно податкiв i неподаткових платежiв. 13. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року основнi компоненти вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань були вiдображенi наступним чином Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи Основнi засоби, необоротнi активи 2 392 Резерви 810 Всього вiдстрочених податкових активiв - 3 202 Чистий вiдстрочений податковий актив - 3 202 Основнi компоненти витрат з податку на прибуток Станом на 31 грудня 2015 ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi складала 18%. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Поточний податок на прибуток - (3 204) Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання) (3 202) 3 202 Витрати по податку на прибуток за перiод (3 202) (2) Звiрка вiдстрочених податкових зобов'язань Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Сальдо на 1 сiчня 3 202 3 065 Вiдстроченi доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод (3 202) 137 Сальдо на 31 грудня - 3 202 Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на ставку податку на прибуток Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Прибуток до оподаткування (29 064) 1 951 Податок на прибуток (збиток), оподаткований за ставкою 18% (5 232) 371 Доходи/(Витрати), якi не включаються для цiлей оподаткування 2 030 (373) Дохiд (витрати) по податку на прибуток (3 202) (2) 14. Торгова кредиторська заборгованiсть Торгова кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була вiдображена наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Торгова кредиторська заборгованiсть 52 746 104 337 52 746 104 337 ? 15. Нарахованi витрати Нарахованi витрати станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Резерви пiд майбутнi виплати працiвникам 37 225 37 225 16. Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Заборгованiсть по заробiтнiй платi i вiдповiдним податкам 37 571 Заборгованiсть з iнших податкiв та зобов'язнань a) 22 160 32 Аванси вiд покупцiв б) 112 450 88 009 Кредиторська заборгованiсть за ОС - 80 Iнша кредиторська заборгованiсть 535 434 740 123 670 081 828 815 а) Заборгованiсть з iнших податкiв i зобов'язань, в основному, складається iз заборгованостi по ПДВ i комунальному податку. б) Аванси вiд покупцiв включають в себе передоплати за готову продукцiю вiд покупцiв. 17. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 309 782 409 340 Виручка вiд реалiзацiї товарiв i послуг 5 1 309 787 409 341 18. Собiвартiсть реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 19 (314 501) (395 631) Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг (130) (13) (314 631) (395 644) ? 19. Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Матерiали (302 493) (362 793) Заробiтна плата виробничого персоналу та пов'язанi з нею виплати (548) (3 141) Амортизацiя основних засобiв 5 (575) (800) Послуги стороннiх органiзацiй (1) (10 885) (28 897) (314 501) (395 631) (1) Дана стаття складається з витрат на електроенергiю, послуги iз зберiгання, газ, водопостачання, поточнi ремонти виробничих примiщень та iн. 20. Загальнi адмiнiстративнi витрати Загальнi адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов'язанi з нею виплати (490) (954) Послуги стороннiх органiзацiй (256) (236) Амортизацiя основних засобiв 5 (2) (3) Витрати на ремонт та поточне обслуговування (1) (6) Витрати по податках, окрiм податку на прибуток (285) (278) Витрати на матерiали (31) (81) Iншi витрати (3) (7) (1 068) (1 565) 21. Витрати на збут Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Заробiтна плата персоналу зi збуту i пов'язанi з нею виплати (126) (728) Транспортнi витрати (2 553) (7 938) Амортизацiя основних засобiв 5 (223) (223) Послуги стороннiх органiзацiй (39) (145) Витрати на ремонт та поточне обслуговування - (8) Iншi витрати (13) (57) (2 954) (9 099) ? 22. Iншi операцiйнi доходи/(витрати) Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Дохiд/(збиток) вiд реалiзацiї оборотних активiв - 202 Собiвартiсть списаних оборотних активiв (30) (111) Доходи отриманi вiд списання кредиторської заборгованостi - 6 Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв (3 915) (1 659) Визнанi штрафи, пенi, неустойки (1) (286) Iншi доходи/(витрати) (16 257) 670 (20 203) (1 178) 23. Фiнансовi доходи Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, є сумою процентних доходiв вiд нарахованих вiдсоткiв на залишки по поточних рахункам в банках, у розмiрi 6 тис. грн. та 96 тис. грн. вiдповiдно. 24. Операцiї з пов'язаними сторонами Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, вони знаходяться пiд спiльним контролем або мають суттєвий вплив на прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При визначеннi пов'язаних сторiн до уваги береться суть вiдносин, а не їх юридична форма. Компанiя проводить операцiї як з пов'язаними, так i з не пов'язаними сторонами. Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити, чи була б проведена операцiя з пов'язаною стороною, якби дана сторона не була пов'язаною i чи була б операцiя проведена в тих же термiнах, на тих же умовах i в тих же сумах, якби сторони не були пов'язаними. Згiдно з iснуючими критерiями визначення пов'язаних сторiн, пов'язанi сторони даної Компанiї роздiляються на наступнi категорiї: а) Вищий управлiнський персонал; б) Компанiї, у яких спiльний ключовий управлiнський персонал; в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi; г) Компанiї, над дiяльнiстю яких власники Компанiї мають суттєвий контроль. ? Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року були вiдображенi наступним чином: Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Грошовi кошти та їх еквiваленти г) Компанiї, над дiяльнiстю яких власники Компанiї мають суттєвий контроль. 119 - 119 Передплати та iншi оборотнi активи, нетто в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 69 007 206 268 69 007 206 268 Торгова дебiторська заборгованiсть: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 693 229 374 518 693 229 374 518 Торгова кредиторська заборгованiсть: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 50 931 98 585 50 931 98 585 Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 646 966 827 273 646 966 827 273 Сума операцiй Компанiї з пов'язаними сторонами за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року була представлена наступним чином: Сума операцiй з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Виручка вiд реалiзацiї: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 309 782 409 331 309 782 409 331 Загальнi адмiнiстративнi витрати: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi (60) (128) (60) (128) Витрати на збут в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi (2 473) (279) (2 473) (279) Iншi операцiйнi доходи / (витрати), нетто: в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi 73 267 73 267 25. Iнформацiя по сегментам Сегмент бiзнесу - це окремий компонент суб'єкта господарювання, який виробляє продукцiю або надає послуги (чи групи взаємозалежних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному середовищi, що пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд ризикiв i доходiв тих компонентiв, якi притаманнi iншим сегментам бiзнесу. Компанiя працює в одному сегментi бiзнесу та видiляє один географiчний сегмент - Україна. 26. Умовнi та контрактнi зобов'язання Економiчна ситуацiя Основна частина операцiйної дiяльностi Компанiї здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємств в Українi, можуть змiнюватись протягом коротких промiжкiв часу. В результатi цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Компанiї можуть пiддаватися ризику у випадку будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi. Пенсiйнi та iншi зобов'язання Бiльшiсть працiвникiв Компанiї отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Компанiя зобов'язана вiдраховувати певний вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, у Компанiї не було зобов'язань перед нинiшнiми або колишнiми працiвниками з виплати додаткових пенсiй, медичного та iнших видах страхування або iнших виплат пiсля звiльнення. Юридичнi питання В ходi своєї господарської дiяльностi Компанiя бере участь у судових розглядах з недобросовiсними контрагентами. При цьому, в основному, iнiцiатором розглядiв є Компанiя, з метою запобiгання збиткiв у господарськiй сферi або зменшення їх розмiру. Керiвництво Компанiї вважає, що судовi розгляди з таких питань не матимуть iстотного впливу на її фiнансовий стан. 27. Управлiння фiнансовими ризиками Компанiя не є фiнансовою компанiєю, тому використовує фiнансовi iнструменти в мiру необхiдностi для забезпечення своєї господарської дiяльностi, а не для отримання доходiв. У процесi господарської дiяльностi Компанiєю використовуються наступнi фiнансовi iнструменти: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, фiнансовi допомоги, дебiторська заборгованiсть, банкiвськi позики, кредиторська заборгованiсть. Компанiя схильна до наступних ризикiв у зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв: кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику. У даному поясненнi представлена iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених видiв ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику i процедури оцiнки даних ризикiв i управлiння ризиками. а) Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик фiнансового збитку для Компанiї в разi невиконання клiєнтом або контрагентом своїх зобов'язань по фiнансовому iнструменту за вiдповiдним договором. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, схильнi до кредитного ризику, включаючи: грошовi кошти i залишками на рахунках у банках, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (крiм заборгованостi, яка не є фiнансовим активом). Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальну величину, що пiддається кредитному ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року складав: Фiнансовi активи 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Кредити та дебiторська заборгованiсть Грошовi кошти та їх еквiваленти 42 135 Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 693 232 374 378 Iнша неторгова дебiторська заборгованiсть 64 060 202 993 Всього 757 334 577 506 . Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику щодо торговельної дебiторської заборгованостi, в першу чергу, залежить вiд характерних особливостей кожного клiєнта. Полiтика Компанiї з управлiння кредитним ризиком у вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi полягає в систематичнiй роботi з дебiторами, що включає: аналiз платоспроможностi, визначення максимальної суми ризику стосовно одного покупця або групи покупцiв i контроль своєчасностi погашення боргiв. Бiльшiсть клiєнтiв Компанiї є постiйними. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року i року суттєвих збиткiв через невиконання клiєнтами своїх зобов'язань не виникало. б) Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання в момент настання термiнiв їх погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiйну наявнiсть у Компанiї достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у строк (як у звичайних умовах, так i в нестандартних ситуацiях), не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику шкоди для репутацiї Компанiї. Метою Компанiї є пiдтримка рiвноваги мiж постiйним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi коштiв банкiвських кредитiв i розрахункiв з постачальниками. У вiдповiдностi з планами Компанiї її потреби в оборотному капiталi будуть задоволенi як за рахунок припливу грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i за рахунок кредитних коштiв, у випадку якщо надходжень вiд операцiйної дiяльностi буде недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Наступна таблиця показує очiкуваний строк погашення компонентiв робочого капiталу. 31 грудня 2015 Контрактна вартiсть Менше, нiж 3 мiсяцi Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Понад 5 рокiв Торгова кредиторська заборгованiсть (30 256) (30 256) - - - Iнша кредиторська заборгованiсть (535 434) (535 434) (565 690) (565 690) - - - 31 грудня 2014 Контрактна вартiсть Менше, нiж 3 мiсяцi Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Понад 5 рокiв Торгова кредиторська заборгованiсть (104 337) (104 337) - - - Iнша кредиторська заборгованiсть (740 123) (740 123) (844 460) (844 460) - - - в) Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових показникiв, таких як обмiннi курси iноземних валют i вiдсотковi ставки, матимуть негативний вплив на суму прибутку Компанiї або на вартiсть наявних фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає в управлiннi схильнiстю Компанiї до ринкового ризику, а також у контролi над тим, щоб його величина перебувала в прийнятних межах. Опис схильностi Компанiї такою складовою ринкового ризику як валютний ризик та процентний ризик наведено нижче. Управлiння капiталом Керiвництво Компанiї дотримується полiтики забезпечення стiйкої капiтальної бази, що дозволяє пiдтримувати довiру iнвесторiв, кредиторiв та ринку, i забезпечувати майбутнiй розвиток бiзнесу. У процесi управлiння капiталом цiлями Компанiї є: збереження здатностi Компанiї дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам та вигод iншим зацiкавленим сторонам, i пiдтримка оптимальної структури капiталу, з метою зниження його вартостi. Для контролю над капiталом керiвництво Компанiї, в тому числi, використовує коефiцiєнт фiнансового важеля (коефiцiєнт частки позикових коштiв) i показник спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA. Коефiцiєнт фiнансового важеля розраховується як вiдношення чистої заборгованостi до загальної величини капiталу. Чиста заборгованiсть розраховується як сумарнi позиковi кошти за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Загальна сума капiталу розраховується як власний капiтал, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, плюс сума чистої заборгованостi. Цей показник вимiрює чистий борг як частку в загальнiй сумi капiталу Компанiї, тобто вiн спiввiдносить борг iз загальною величиною капiталу i показує, чи здатна Компанiя виплатити суму заборгованостi по неоплачених боргах. Збiльшення цього коефiцiєнта свiдчить про збiльшення частки позикових коштiв у загальнiй сумi капiталу Компанiї. Вiдстеження даного показника необхiдне для того, щоб зберiгати оптимальне спiввiдношення мiж власними i позиковими коштами Компанiї, та уникнути проблем через надто великий борг. Для показника спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA розрахунок чистої заборгованостi здiйснюється як i для коефiцiєнта фiнансового важеля. EBITDA - це показник прибутку без урахування податкiв, нарахованих вiдсоткiв i амортизацiї. Вiн корисний для фiнансового аналiзу Компанiї, так як дiяльнiсть Компанiї пов'язана з довгостроковими iнвестицiями, ефективнiсть яких вiднесена на майбутнє. Показник EBITDA не враховує амортизацiю та, на думку Керiвництва, бiльш реально вiдображає прибутковiсть Компанiї. Показник спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA дає уявлення, чи достатньо прибутку вiд основної дiяльностi без урахування амортизацiї, щоб покрити зобов'язання Компанiї. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року коефiцiєнт фiнансового важеля Компанiї становив: Балансова вартiсть 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року Довгостроковi позики 5 202 5 202 Загальна сума позикових коштiв 5 202 5 202 Грошовi кошти та їх еквiваленти 42 135 Чиста заборгованiсть 5 160 5 067 Статутний капiтал 75 891 75 891 Нерозподiлений прибуток (39 135) (6 870) Разом власного капiталу 36 756 69 021 Загальна сума власного капiталу i чистої заборгованостi 41 916 74 088 Коефiцiєнт фiнансового левериджу 12,3% 6,8% Спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року складало: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) ЗА ПЕРIОД (32 265) 1 949 Витрати по податку на прибуток 3 202 2 Фiнансовi доходи (6) (96) Фiнансовi витрати - - EBIT (прибуток до вирахування вiдсоткiв за позиковими коштами i сплати податкiв) (29 069) 1 855 Амортизацiя основних засобiв 800 1 025 EBITDA (прибуток до вирахування витрат по вiдсотках, витрат по податках i амортизацiйних вiдрахувань) (28 269) 2 880 Чиста заборгованiсть на кiнець перiоду 5 160 5 067 Чиста заборгованiсть на кiнець перiоду/EBITDA -0,18 1,76 Протягом року пiдходи до управлiння капiталом не змiнювалися. Компанiя не пiдпадає пiд дiю зовнiшнiх регулятивних вимог щодо капiталу. 28. Справедлива вартiсть Наступна таблиця розкриває справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, якi не облiковуються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, в якi така оцiнка класифiкується. Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть 31 грудня 2015 року Фiнансовi Активи Грошi та їх еквiваленти - 42 - 42 42 Торгова дебiторська заборгованiсть - - 693 232 693 232 693 232 Iнша неторгова дебiторська заборгованiсть - - 64 060 64 060 64 060 Фiнансовi Зобов'язання Торгова кредиторська заборгованiсть - - 30 256 30 256 30 256 Iнша кредиторська заборгованiсть - - 535 434 535 434 535 434 Припущення, якi використовувались при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та їхнього подальшого облiку. Оскiльки немає ринкових даних для бiльшостi фiнансових iнструментiв Компанiї, необхiдно використовувати припущення для оцiнки справедливої вартостi, спираючись на поточну економiчну ситуацiю та специфiчнi ризики властивi даним iнструментам. Вказанi в даному розкриттi оцiнки не обов'язково вiдображають суми, якi б могла отримати Компанiя при реалiзацiї конкретного фiнансового iнструмента в повному обсязi. Станом на 31 грудня 2015 року, використовуючи методи та припущення, якi не змiнилися з попереднього року, були використанi Компанiєю для оцiнки справедливої вартостi кожного класу фiнансових iнструментiв, для яких є доцiльним оцiнка такої вартостi: Грошi та їх еквiваленти - справедлива вартiсть еквiвалентна балансовiй вартостi даного фiнансового iнструмента. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, видана фiнансова допомога - справедлива вартiсть наближена до балансової вартостi, оскiльки резерв сумнiвних боргiв є об?рунтованою оцiнкою дисконту, що вiдображає вплив кредитного ризику. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - справедлива вартiсть еквiвалентна балансовiй вартостi торгової та iншої кредиторської заборгованостi. Застосування метода ефективної ставки вiдсотка для розрахунку балансової вартостi короткострокової дебiторської заборгованостi, безвiдсоткових позик виданих та отриманих та кредиторської заборгованостi не має значного впливу на вiдповiднi суми в фiнансовiй звiтностi Компанiї. Короткостроковi та довгостроковi банкiвськi кредити, зобов'язання з фiнансового лiзингу, короткостроковi облiгацiї - справедлива вартiсть короткострокових та довгострокових банкiвських кредитiв, зобов'язань з фiнансового лiзингу, короткострокових облiгацiй наближена до балансової вартостi, оскiльки номiнальна ставка вiдсоткiв довгострокових банкiвських кредитiв пов'язана з ринковою ставкою банкiвських кредитiв з аналогiчними кредитними ризиками та перiодом погашення на звiтну дату. 29. Подiї пiсля звiтної дати Пiсля звiтної дати не було подiй, якi б мали вплив на фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2015 року.

д/н

д/н

д/н