Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4374, 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ" 02068, м. Київ, вул. А.Ахматової, 23, оф. 96 Адреса для листування: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус Р, офiс 302 Код за ЄДРПОУ: 37153128 тел/факс: +38 (044) 379-16-74 +38 (044) 379-16-74 e-mail: office@emcon-audit.com.ua www: http://emcon-audit.com.ua Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства " ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" станом на 31 грудня 2016 року Для надання: Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Управлiнському персоналу Публiчного акцiонерного товариства ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство: Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ". Код ЄДРПОУ: 00957376/ Мiсцезнаходження Товариства: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В. Дата державної реєстрацiї: 26.02.1996р. Види дiяльностi за КВЕД-2010: 10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах; 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур; 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобiлiв. Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає на 31.12.2016 р. - 11 чол. Вiдповiдальними за складання фiнансової звiтностi, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2016 роцi були: - Керiвник - Маркелова Олена Петрiвна. (з 11.03.2015р.); - Головний бухгалтер - Шаркова Галина Євгенiвна Розмiр статутного капiталу складає 75 891 тис. грн. В перiодi, що перевiрявся, статутний капiтал сформований у повному обсязi. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - учасник - фiзична особа БАХМАТЮК ОЛЕГ РОМАНОВИЧ На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня. Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено. Вступний параграф Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." (далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (далi - фiнансова звiтнiсть), стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики, iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу Товариства на облiк та складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Звiтнiсть складена за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", та iнших стандантiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi загальноприйнятим облiковим принципам. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Пiдстава для надання умовно-позитивної думки Управлiнський персонал ПАТ " ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" склав фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi, але на пiдприємствi станом на 31.12.2016 року вiдсутнi доходи вiд основного виду дiяльностi, товариство вже третiй рiк збиткове та основнi засоби знаходяться в зонi АТО . Усi цi показники негативно впливають на аналiз дiяльностi Товариства та його може бути включено до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пояснювальному параграфi, дослiджена нами фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати за 2016 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. Товариство не здiйснювало iнвентаризацiю активiв, в зв'язку з мiсцезнаходженням їх у зонi АТО. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки склав 101,18%, але, зважаючи на те, що згiдно з ПСБО 22 "Вплив iнфляцiї" проведення перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження управлiнського персоналу кожної компанiї, орган управлiння Товариства прийшов до висновку, що економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю, а значить перерахунок фiнансової звiтностi за 2016 рiк не є доцiльним Валюту балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." станом на 31 грудня 2016 року в сумi 824 729 тис.грн. пiдтверджуємо. Визначення вартостi чистих активiв: Станом на 31.12.2016 року Чистi активи Товариства становлять 44 171 тис. грн. Сума чистих активiв Товариства менша суми статутного капiталу (75 891 тис. грн.). Вимоги щодо безперервностi дiяльностi Товариства протягом наступних 12 мiсяцiв з дати балансу недотриманi. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2016 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" В розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" значним правочином вважається правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Станом на 01.01.2016 року вартiсть активiв Товариства складала 824 729 тис.грн., тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2016 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 82 472,9 тис.грн. Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, повинно прийматися Наглядовою радою Товариства. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку. Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми . Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." в 2016 роцi обгрунтована Наказом №1 вiд 01.01.2007 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику". Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат. Пiд час перевiрки змiсту наданих форм фiнансової звiтностi, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. На основi проведення аудитором тестiв контролю встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i доповненнями, положень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу Товариства на облiк та складання фiнансової звiтностi за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." станом на 31.12.2016року. Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року; 2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк ; Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня 2016 року та на 31 грудня 2016 року та їх нормативнi значення наведенi в таблицi: Показники фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." № з/п Показник Методика розрахунку Значення показника на 01.01.2016 Значення показника на 31.12.2016 Нормативне значення показника 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00006 0,00002 0,25-0,5 2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 1,05386 1,04924 0,6-0,8 3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,05526 1,05055 1,0 - 2,0 4 Чистий оборотний капiтал 39 948,00 39 195,00 зменшення 5 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) 0,05898 0,05356 0,25 - 0,5 6 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 15,95376 17,67128 0,5 - 1,0 7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 0,05237 0,04812 Бiльше 0,1 За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року Товариство отримало 1 465 тис. грн. чистого збитку. Станом на 31.12.2016 року Чистi активи Товариства становлять 44 171 тис. грн., що свiдчить про недостатнiй рiвень фiнансової стiйкостi Товариства. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2016 року дорiвнює 0,00002, що не вiдповiдає нормативному значенню даного показника, однак є допустим, враховуючи значнi коливання курсу нацiональної валюти протягом аналiзованого перiоду. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2016 року коефiцiєнт дорiвнює 1,05055, що вiдповiдає нормативному значенню. Сума чистого оборотного капiталу Товариства має не вiд'ємне значення i складає на кiнець 2016 року 39 195 тис. грн., що свiдчить про те, що значна кiлькiсть оборотних активiв пiдприємства профiнансована не за рахунок залучених коштiв пiдприємства. Протягом аналiзованого року показник погiршився, що свiдчить про пiдвищення ризикiв втрати Товариством фiнансової незалежностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2016 року складає 0,05356, що не вiдповiдає нормативному значенню, однак є прийнятним i свiдчить про те, що Товариство є додтатньо незалежним з фiнансової точки зору. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2016 року коефiцiєнт становить 17,67128, що задовольняє нормативному значенню. На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2016 рiк можна зробити висновок, що ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." є достатньо лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, хоча бiльшiсть показникiв протягом 2016 року погiршились, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий. Аудитор ____________________________________ Проскура К.П. (Сертифiкат вiд 24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р., подовжений рiшенням Аудиторської палати України №302/2 вiд 20.10.2014 р. Дiйсний до 24.12.2019 р.) Дата аудиторського звiту "18" квiтня 2017 року Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр № 162 вiд 14.03.2017 року. Початок аудиту - 14.03.2017 року, закiнчення - 18.04.2017 року. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму ПОВНА НАЗВА: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"; Код ЄДРПОУ: 37153128; Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010 року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 379-16-74; Директор ТОВ "Емкон-Аудит" ____________________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020 р.) Додаток до Аудиторського висновку (звiту) про фiнансову звiтнiсть ПАТ ".ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." за 2016 рiк Примiтки до фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства ". ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ." Примiтки до Форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)": Станом на 31.12.2016 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року збiльшились на 51 027 тис. грн. i складають 824 729 тис. грн. Облiк основних засобiв та їх зносу: Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби". За сiчень-грудень 2016 р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом згiдно облiкової полiтики. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнана на рiвнi нульового значення. Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 16 524 тис.грн, сума накопиченого зносу основних засобiв - 6 384 тис. грн., залишкова вартiсть - 10 140 тис. грн. Основнi засоби за групами станом на 31.2.2016 р.мають наступну структуру. тис. грн. Група основних засобiв Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв Сума накопиченого зносу Залишкова вартiсть Будiвлi та споруди 9 691 1519 8172 Машини та обладнання 4 393 2435 1958 Транспортнi засоби 1 223 1223 Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi Iншi основнi засоби 1 217 1207 10 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього 16 524 6 384 10 140 Товариство станом на 31.12.2016 року не має орендованих основних засобiв. Коефiцiєнт зносу основних засобiв: Отже, знос основних засобiв складає 39 %, отже незамортизовано 61 % вартостi основних засобiв. Дане значення показника є допустимим, хоч рiвень зносу є достатньо високим. Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй Незавершеними капiтальними iнвестицiями Товариства є незавершенi будiвництвом об'єкти, що облiковуються на рахунку 15. Станом на 31.12.2016 р. вартiсть незавершеного будiвництва вiдсутня, що вiдповiдає рядку 1005 активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та залишкам на рахунку 15. Звертаємо увагу, що протягом аналiзованого року здiйснюється накопичання вартостi капiтальних витрат, пов'язаних з будiвництвом об'єкта нерухомостi. Таке будiвництво протягом аналiзованого перiоду заморожене, а в цiлому триває протягом декiлькох рокiв, що свiдчить про ризики знецiнення залишкiв незавершеного будiвництва пiд дiєю природних умов. Товариством не здiйснювалось тестування вартостi незавершеного будiвництва на предмет знецiнення. Вiдповiдно, на нашу думку, iснує невпевненiсть щодо вiдповiдностi облiкової оцiнки вартостi незавершеного капiтального будiвництва справедливiй вартостi даного активу. Облiк фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2016 р. Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в загальнiй сумi 38 тис. грн. З них: - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, складають 0 тис.грн; - iншi фiнансовi iнвестицiї складають 38 тис.грн., що вiдповiдає рядкам 1030 i 1035 роздiлу I Балансу. Данi про довгостроковi фiнансовi iнвестицiй вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним облiкових регiстрiв та пiдтверджуючих документiв. Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання у Товариства станом на 31.12.2016р. вiдсутнi. Облiк запасiв Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Станом на 31.12.2016 р. вартiсть запасiв складає 1017 тис. грн., та має наступну структуру: Вид запасiв На 31.12.2016 р., тис. грн. На 31.12.2015 р., тис. грн. Виробничi запаси 1 017 1 017 Незавершене виробництво Товари Всього запаси 1 017 1 017 Облiк дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть складає 813 516 тис. грн., що вiдповiдає сумi рядкiв 1125-1155 i 1190 активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. Звертаємо увагу, що товариством не створювався резерв сумнiвних боргiв, що викликає невпевненiсть щодо реальної суми дебiторської заборгованостi. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi прирiвняна до первiсної вартостi. Станом на 31.12.2016р. дебiторська заборгованiсть Товариства має наступну структуру: Показник Рiк, що закiнчився 31.12.2016, тис. грн. Рiк, що закiнчився 31.12.2015, тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 183 427 693232 Заборгованiсть по авансах виданих 118 755 4112 Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом у т.ч. податок на прибуток 1 065 349 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 510 269 64060 Iншi оборотнi активи - - На кiнець року 813 516 761 753 Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами проведена на пiдставi Наказу №23/б вiд 30.10.2015 року у вiдповiдностi з вимогами Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" № 879 вiд 02.09.2014р. Облiк грошових коштiв Облiк операцiй на рахунках в банку ведеться на рахунку 31 "Рахунка в банках", облiковi данi за цим рахунком вiдповiдають показникам Балансу (Звiту про фiнансовий стан), а саме рядку 1167 Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637. Лiмiт залишку готiвкових коштiв в касi в Товариствi не встановлювався, що не протирiчить вимогам Положення №637. Залишок коштiв в касi станом на 31.12.2016 р. вiдсутнiй. Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено. Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках станом на 31.12.2016 р. складають 18 тис. грн. та спiвпадають з даними балансу. Протягом 2016 року грошовi кошти Товариства мають наступну структуру та динамiку тис.грн. Показник Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на банкiвських рахунках 18 42 Грошовi кошти в iноземнiй валютi на банкiвських рахунках - - Грошовi кошти на депозитних рахунках - - На кiнець року 18 42 Поточнi фiнансовi iнвестицiї Станом на 31.12.2016 р. залишки поточних фiнансових iнвестицiй Товариства вiдсутнi. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Облiк зобов'язань Зобов'язання визнається у фiнансовiй звiтностi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення. На кiнець 2016 року загальна сума зобов'язань Товариства склала 780 558 тис. грн., з них: поточнi зобов'язання - 775 356 тис. грн, довгостроковi зобов'язання - 5202 тис.грн. Протягом 2016 року у Товариства були наступнi зобов'язання, тис. грн.: Показник Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Довгостроковi зобов'язання: Iншi довгостроковi зобов'язання 5 202 5 202 Всього довгостроковi зобов'язання 5 202 5 202 Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 50 393 52 746 Зобов'язання за заробiтною платою 18 37 Зобов'язання за податками на внесками на соцiальне страхування Розрахунки з бюджетом 44 22 160 Одержанi аванси Поточнi забезпечення 11 37 Iнша кредиторська заборгованiсть 724 890 647 884 Всього поточнi зобов'язання 775 356 722 864 ВСЬОГО ЗОБОВЯЗАННЯ 780 558 728 066 На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Облiк власного капiталу Станом на 31.12.2016 власний капiтал складає 44 171 тис. грн. (5,36% валюти балансу). За рiк, що закiнчився 31.12.2016 р. вiдбулось зменшення суми власного капiталу на 1 465 тис. грн., дане зменшення вiдбулось за рахунок збiльшення суми непокритого збитку (1 465 тис. грн). Власний капiтал Товариств станом на 31.12.2016 р. має наступну структуру: Стаття (тис.грн) Зареєстрований (Статутний) капiтал 75 891 Додатковий капiтал 8 880 Непокритий збиток 40 600 Всього власний капiтал 44 171. Станом на 31.12.2016 р. розмiр статутного капiталу складає 75 891 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено на 303 563 937 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. на суму 75 891 тис. грн. У 2016 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Зареєстрований капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах. Непокритий збиток станом на 31.12.2016 р. складає 40 600 тис. грн. Сума власного капiталу менша, нiж сума статутного капiталу, що незадовольняє вимогам законодавства. Емiсiї акцiй в 2016 роцi не було. Викупу власних акцiй в 2016 роцi не було. Примiтки до Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, є реальними. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доходи, отриманi Товариством за 2016 рiк складаються з: (тис. грн.) Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ) - Iншi операцiйнi доходи 224 Iншi фiнансовi доходи - Iншi доходи - Всього доходи 224 Собiвартiсть реалiзованих робiт,послуг за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складає 479 тис. грн. Операцiйнi витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р. мають наступну структуру. Стаття (тис.грн) Матерiальнi витрати Витрати на оплату працi 296 Вiдрахування на соцiальнi заходи 84 Амортизацiя 696 Iншi операцiйнi витрати 463 Разом операцiйнi витрати 1 539 Структура iнших витрат Товариства, понесених за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., має вигляд: Показник, тис. грн. 31.12.2016 р. Адмiнiстративнi витрати 995 Витрати на збут 215 Iншi операцiйнi витрати - Всього iншi витрати 1 210 За звiтний перiод Товариство отримало чистий збиток в сумi 1 465 тис. грн. Iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р. вiдсутнiй. Сукупний дохiд, отриманий Товариством за 2016 рiк складає -1 465 тис. грн. Примiтки до Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв" (за непрямим методом) Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку на кiнець 2016 року складає 18 тис. грн. (рядок 1165 активу балансу) в тому рахунку: -залишок коштiв в касi - вiдсутнiй, -залишок коштiв на поточних рахунках в нацiональнiй валютi складає 18 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року вiдсутнi (рядок 1160 активу балансу). Данi рядка 3415 Звiту про рух грошових станом на 31.12.2016 р. складають 18 тис. грн. та вiдповiдають рядку 1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан). Примiтки до Форми 4 "Звiт про власний капiтал" Станом на 31.12.2016 власний капiтал складає 44 171 тис. грн. (5,36% валюти балансу). За рiк, що закiнчився 31.12.2016 р. вiдбулось зменшення суми власного капiталу на 1 465 тис. грн., дане зменшення вiдбулось за рахунок збiльшення суми непокритого збитку (1 465 тис. грн). Власний капiтал Товариств станом на 31.12.2016 р. має наступну структуру: Стаття (тис.грн) Зареєстрований (Статутний) капiтал 75 891 Додатковий капiтал 8 880 Непокритий збиток 40 600 Всього власний капiтал 44 171. Станом на 31.12.2016 р. розмiр статутного капiталу складає 75 891 тис. грн., що вiдповiдає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлено на 303 563 937 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. на суму 75 891 тис. грн. У 2016 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався. Для облiку та узагальнення iнформацiї про стан та рух статутного капiталу використовується рахунок 40 "Зареєстрований капiтал". Сальдо цього рахунку вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зареєстрованому в установчих документах. Непокритий збиток станом на 31.12.2016 р. складає 40 600 тис. грн. Сума власного капiталу менша, нiж сума статутного капiталу, що незадовольняє вимогам законодавства. Показник рядка 4300 Звiту про власний капiтал за 2016 рiк вiдповiдає показнику власного капiталу, вiдображеному на кiнець 2016 року в р.1495 Балансу (Звiту про фiнансовий результат). Аудитор ____________________________________ Проскура К.П. (Сертифiкат вiд 24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р., подовжений рiшенням Аудиторської палати України №302/2 вiд 20.10.2014 р. Дiйсний до 24.12.2019 р.) ДиректорТОВ "Емкон-Аудит" _____________________________________ Сороколат Н.Г. (Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р.; дiю сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi до 29.04.2020 р.) Дата аудиторського звiту "18" квiтня 2017 року
д/н
д/н
д/н