Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2016
Кворум зборів** 99.313
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 11. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". 12. Внесення змiн до Статуту, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новiй редакцiї. 13. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. 14. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган. 16. Вiдкликання Виконавчого органу Товариства. 17. Обрання Виконавчого органу Товариства. 18. Вiдкликання Наглядової ради Товариства. 19. Обрання Наглядової ради Товариства. 20. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 21. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 22. Затвердження умов цивiльно-правових Договорiв (Контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 23. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Договорiв (Контрактiв) з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ: По першому питанню порядку денного обрати головою зборiв Мельник Iрину Степанiвну, а секретарем Маркелову Олену Петрiвну. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голови комiсiї - Дячука Вiталiя Васильовича та членiв комiсiї: Уткiної Марини Альбертiвни та Стасевича Степана Ярославовича. По другому питанню порядку денного Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. По третьому питанню порядку денного затвердити Протокол № 1 вiд 30 квiтня 2016 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй. По четвертому питанню порядку денного Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв": 1. Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 11. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". 12. Внесення змiн до Статуту, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новiй редакцiї. 13. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. 14. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган. 16. Вiдкликання Виконавчого органу Товариства. 17. Обрання Виконавчого органу Товариства. 18. Вiдкликання Наглядової ради Товариства. 19. Обрання Наглядової ради Товариства. 20. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 21. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 22. Затвердження умов цивiльно-правових Договорiв (Контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 23. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Договорiв (Контрактiв) з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. По п'ятому питанню порядку денного Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк. По шостому питанню порядку денного Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. По сьомому питанню порядку денного затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2015 роцi. По восьмому питанню порядку денного Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2015 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. По дев'ятому питанню порядку денного Дивiденди за 2015 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. По одинадцятому питанню порядку денного змiнити мiсцезнаходження Товариства з адреси: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. 100 рокiв Червоного Хреста, буд. 2, на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В. По дванадцятому питанню порядку денного прийняти нову редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв". По тринадцятому питанню порядку денного уповноважити на пiдписання Статуту в новiй редакцiї та проведення його державної реєстрацiї директора Товариства Маркелову Олену Петрiвну. По чотирнадцятому питанню порядку денного визначити уповноваженою особою, для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", Маркелову Олену Петрiвну з правом передоручення. По п'ятнадцятому питанню порядку денного Не розглядати дане питання. По шiстнадцятому питанню порядку денного Не розглядати дане питання. По сiмнадцятому питанню порядку денного Не розглядати дане питання. По вiсiмнадцятому питанню порядку денного не виносити дане питання на голосування, та залишити дiючий склад Наглядової ради. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного не виносити дане питання на голосування, та залишити дiючий склад Наглядової ради. По двадцятому питанню порядку денного не виносити дане питання на голосування, та залишити дiючий склад Ревiзiйної комiсiї. По двадцять першому питанню порядку денного не виносити дане питання на голосування, та залишити дiючий склад Ревiзiйної комiсiї. По двадцять другому питанню не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням дiючого складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. По двадцять третьому питанню не виносити дане питання на голосування, у зв'язку з залишенням дiючого складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували бюлетенями: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ЗА" 301479545 голосiв 100 % Голосувало "ПРОТИ" 0 голосiв 0 % "Утримались" 0 голосiв 0 % "Не голосували" 0 голосiв 0 %


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.