Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ " НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ "
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01001, вул. Б. Гринченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0442796651
Факс 0442796651
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Згiдно iз цим Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено: стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами; нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм; встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи. НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України: монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам; призначення кодiв мiждепозитарного облiку; прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму; прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму; прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй; у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33299878
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 03150, вулиця Щорса, 7/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 263437
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 5936085
Факс (044) 5936085
Вид діяльності Депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37153128
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон 044379-16-74
Факс 044379-16-74
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.