Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.11.2013175/1/2013НКЦПФРUA4000096267Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2530356393775890984.25100
Перша емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована при створенi Товариства 31 травня 1996 року. Статутний капiтал, який сформований за рахунок приватизацiйних сертифiкатiв, в сумi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок), був подiлений на 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року видане Мiнiстерством фiнансiв України. Форма iснування акцiй не визначена. Статутний капiтал сформований в повному розмiрi. Державна частка у Статутному капiталi - не зареєстрована. Друга емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована в 2000 роцi, у зв'язку з визначенням документарної форми випуску (iснування) акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на загальну суму 1 890 984, 25 гривень номiнальною вартiстю - 0,25 гривень одна акцiя в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй. Статутний капiтал Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв сформований в повному розмiрi, державна частка в Статутному капiталi - вiдсутня. Прийнята документарна форма випуску цiнних паперiв, привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника не зареєстрованi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 277/1/96 вiд 31 травня 1996 року, яке видане Мiнiстерством фiнансiв України на суму загальної номiнальної вартостi 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя, втратило чиннiсть. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Емiтентом були зареєстрованi третя та четверта емiсiї цiнних паперiв, а саме: Третя емiсiя - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" була зареєстрована 01 листопада 2010 року. Прийнята бездокументарна форма iснування цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Емiтента - Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", за Реєстрацiйним № 135/05/1/00 вiд 07 серпня 2000 року, яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть, та замiнено Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", не зареєстрована. Четверта емiсiя - була зареєстрована 03 серпня 2011 року, в зв'язку зi змiною найменування Товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 235/05/10. Дата реєстрацiї "01" листопада 2010 року, дата видачi - "03" серпня 2011 року. Свiдоцтво видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Емiтенту - Публiчному акцiонерному товариству "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" на загальну суму номiнальної вартостi акцiй - 1 890 984, 25 (Один мiльйон вiсiмсот дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 25 копiйок) в кiлькостi 7 563 937 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривень - кожна. Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю. Форма iснування - бездокументарна. Держаної частки у Статутному капiталi - не має. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, Вiдкритого акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв", яке видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, за Реєстрацiйним № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року, втратило чиннiсть. 17 жовтня 2013 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Волноваський комбiнат хлiбопродуктiв" (протокол № 3 вiд 17.10.2013 року) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на суму загальної номiнальної вартостi 74 000 000,00 (Сiмдесят чотири мiльйони) гривень та розмiщення цiнних паперiв в кiлькостi 296 000 0000 штук простих iменних акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв закритим (приватним) способом у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", "Цiннi папери та фондовий ринок", з урахуванням Нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та можливiстю реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що розмiщуються додатково. 12 листопада 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №175/1/2013-Т. 14 сiчня 2014 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй на загальну суму 75890984,25 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн., у кiлькостi 303 563 937 штук, №№175/1/2013. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 235/05/1/10 вiд 01 листопада 2010 року, видане 03 серпня 2011 року Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12 листопада 2013 року №175/1/2013-Т видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анульованi. Торгiвля акцiями на бiржi не проходила. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало, акцiї випущенi емiтентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгiвля акцiями вiдбувалась на внутрiшньому ринку. Торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках не вiдбувалась.