Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ: Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi: Види дiяльностi якi потребують лiцензування,-вiдсутнi. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб:емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агенство: емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. Iнформацiя про фiзичних осiб,що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента : фiзичнi особи ,що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента -вiдсутнi. Iнформацiя про дивiденди: рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв протягом звiтного та попереднього перiоду не приймалось. Iнформацiя про облiгацiї емiтента: за звiтний перiод емiтентом процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери:похiднi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду:власнi акцiї не викуплялись. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв:борговi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв : гарантiї з боку третiх осiб не надавались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: iпотечнi облiгацiї не випускались. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям : iпотечне покриття вiдсутнє,пiдстав для виникнення iпотечних облiгацiй не було. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття,з розмiром зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,якi вiдбулися протягом звiтного перiоду: iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики),права вимоги за якими забезпечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття вiдсутнє. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: iпотечнi сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Основнi вiдомостi про ФОН: сертифiкати ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН:сертифiкати ФОН не випускались. Iнформацiя про осiб ,що володiють сертифiкатами ФОН:особи,якi володiють сертифiкатами ФОН,вiдсутнi. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: ФОН вiдсутнi. Правила ФОН: правила ФОН вiдсутнi. Фiнансова звiтнiсть емiтента,яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку : Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об"єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта))житлового будiвництва :цiльовi облiгацiї не випускались.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалось.