Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) -
3. Дата проведення державної реєстрації 26.02.1996
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 75890984.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 84
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива"
2) МФО банку 380054
3) Поточний рахунок 260070301054
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає