Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маркелова Олена Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2013, на 2 роки
9) опис Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 250 380,12 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшенням Наглядової ради протокол №1 вiд 10.03.2015 Змiни посадової особи що вiдбулись протягом звiтного перiоду: Посадова особа Директор Грибовод Юлiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 10.03.2015 р.; волоiдє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 14.03.2012 по 10.03.2015; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: заява вiд 10.03.2015. Посадова особа Директор Маркелова Олена Петрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.03.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: Протокол №1 вiд 10.03.2015; пiдстави: заява вiд 10.03.2015.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаркова Галина Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.02.2013, безстроково
9) опис Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 60 212,07 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно наказу № 21 вiд 11.02.2013 р. Змiни посадової особи що вiдбулись протягом звiтного перiоду: Посадова особа Виконуюча обов'язки головного бухгалтера Садченко Валентина Миколаївна звiльнена (припинено повноваження по виконанню обов'язкiв головного бухгалтера) 11.02.2013р. згiдно наказу по особовому складу №21 вiд 11.02.2013р., у зв'язку з переведенням на iншу посаду та призначенням головного бухгалтера. Перебувала на посадi з 14.12.2012 р. (наказ вiд 13.12.2012р.). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Головний бухгалтер Шаркова Галина Євгенiвна призначена 11.02.2013р. згiдно наказу по особовому складу № 21 вiд 11.02.2013 р. та поданої заяви. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на невизначений термiн. Iншi посади, якi займала: бухгалтер, економiст, провiдний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, ДП <Птахогосподарство <Волноваське> ТОВ <ПФ <Волноваська> головний бухгалтер.


1) посада* Член Наглядової ради (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокоса Богдан Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, начальник вiддiлу юридичного супроводу, директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014 р.. та рiшення Наглядової ради Протокол №2 засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2014 р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стасевич Степан Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1984
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрисконсульт ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, начальник вiддiлу, директор, юрисконсульт ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи юрисконсульт ТОВ <Аграрний Холдинг Авангад> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014 р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Iрина Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014 р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дячук Вiталiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) Основне мiсце роботи Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Вiталiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фатула Тарас Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Державний службовець (старший державний податковий iнспектор ДПI); Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>; ТОВ "Станiславська Торгова Компанiя" Акцiями Товариства не володiє. Основне мiсце роботи юрисконсульт Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погорiлий Станiслав Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член ревiзiйної комiсiї нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи Заступник начальника вiддiлу трансформацiї фiнансової звiтностi ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 18.04.2014 р. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Марченко Iрина Олександрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Погорiлий Станiслав Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечай Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу бюджетування ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член ревiзiйної комiсiї нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу бюджетування ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В) Основне мiсце роботи начальник вiддiлу бюджетування ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" (мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В) Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Погорiлий Станiслав Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Нечай Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Алла Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київська фасовочно картонажна фабрика "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член ревiзiйної комiсiї нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст-системотехнiк, спецiалiст по збуту, бухгалтер-касир, бухгалтер, директор Основне мiсце роботи ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард"(мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В). Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фатула Тарас Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Приходько Алла Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, бухгалтер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорМаркелова Олена Петрiвнад/н000000
Головний бухгалтерШаркова Галина Євгенiвнад/н000000
Член Наглядової ради (Голова)Прокоса Богдан Сергiйовичд/н000000
Член Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н000000
Член Наглядової радиМельник Iрина Степанiвнад/н000000
Член Наглядової радиДячук Вiталiй Васильовичд/н000000
Член Наглядової радиФатула Тарас Вiкторовичд/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїПогорiлий Станiслав Олександровичд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїНечай Володимир Миколайовичд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїПриходько Алла Григорiвнад/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0